30
Te nuu ni jini Raquel ja tu na seꞌe ña oo jin Jacob, te ni kuu kuasun ini ña nuu kuꞌu ña, te jiñaꞌa ña nuu Jacob:
―Kuini san ja saꞌa ni seꞌe san axi nuu ja tuu, te kuu san ―jiñaꞌa ña.
Yun te ni kiti ini Jacob nuu Raquel, te jiñaꞌa de:
―¿A Dios kuu sein kaꞌan ni ja kokindee san ja koo in seꞌe ni? ―jiñaꞌa de.
Te jiñaꞌa ña:
―Nuu saa te yaꞌa oo Bilha, suchi jinokuechi nuu san, te kusun ni jin nagua ja na koo seꞌi jin ni, te vi nuu jiti san na kuaꞌnui, te saa nagua koo seꞌe san ja jaꞌi ―jiñaꞌa ña.
Yun te ni jiñaꞌa ña Bilha suchi jinokuechi nuu maa ña ja kokuu ñasiꞌi ña Jacob, te ni ka nitnaꞌa de jin. Te ni junkuꞌun lulu Bilha guaa ni kaku in seyii jin Jacob. Yun te ni kaꞌan Raquel:
―Dios, chi ia jaꞌnde ndaa kuechi kuu ya, guaa ni onini ya tnoꞌo ni jikantaꞌuo, te ni taa ya in seꞌo ―ni kaꞌan ña.
Yun guaa ni xnani ña jin Dan.* 30:6 Dan, kei kaꞌan: jaꞌnde ndaa kuechi. Yun te ni junkuꞌun tuku lulu Bilha, ñaꞌa jinokuechi nuu Raquel, te ni kaku seyii kuu uu ña jin Jacob. Te ni kaꞌan Raquel:
―Jin Dios ni satniuo te ni kundeo siki kuꞌo, te vitna chi ni jaꞌnuo ña ―ni kaꞌan ña.
Yun guaa ni xnani ña jin Neftalí. 30:8 Neftalí, kei kaꞌan: jaxin tnaꞌa.
Su nuu ni jini Lea ja tu ka na seꞌe ña oo, te ni jiñaꞌa ña Zilpa, suchi jinokuechi nuu ña, ja kokuu ñasiꞌi ña Jacob. 10 Saa te ni oo in seyii Zilpa jin Jacob, suchi jinokuechi nuu Lea. 11 Te ni kaꞌan Lea:
―¡Nase guaa taꞌuo nuu ia Dios!
Te ni xnani ña jin Gad. 30:11 Gad, kei kaꞌan: nase taꞌu. 12 Yun te ni kaku inka seyii Zilpa, ñaꞌa jinokuechi nuu Lea, jin Jacob. 13 Te ni kaꞌan Lea:
―¡Kusii inio! Chi ñasiꞌi jiꞌon vi kachi, “¡nase sii ini oo ña!”, vi kaꞌan ña.
Te ni xnani ña jin Aser.§ 30:13 Aser, kei kaꞌan: kusii ini.
14 Yun te ni oo in kiuu ni jaꞌan Rubén yuku mamaa yoo teꞌnde triu, te ni niꞌi kiti vixin yuku ka xnani mandrágora, guaa nei ti ni ndajinoi, te ni jiñaꞌi ti nuu nanai Lea. Te nuu ni jini Raquel kiti vixin yuku yun, te jiñaꞌa ña:
―Jikantaꞌu san, vi kuꞌu, kuni mani tna ña ni uu kiti vixin nee seꞌe ni jin san ―jiñaꞌa ña.
15 Su yun te jiñaꞌa Lea:
―¿A vi masu ja vaviꞌi kuu jini ni ja ni kindee ni yii san ja vi suni kaꞌan ni ja kiꞌin ni jin kiti vixin ni niꞌi seꞌe san? ―jiñaꞌa ña.
Yun te jiñaꞌa Raquel:
―Vatu ka nuu saa, te kuni mani ña ni uu kiti vixin ni niꞌi seꞌe ni, te kusun maa ni jin de jakuaa vitna ―jiñaꞌa ña.
16 Te nuu ni ndajino Jacob ja ni jaꞌan de yuku nuu mañini suaꞌa, te ni kee Lea ja ni nutnaꞌa ña jin de, te jiñaꞌa ña:
―Neꞌe ni na vi ndanitnaꞌo jakuaa vitna, chi ni kinuu ña san jin uu kiti vixin ja ni niꞌi seꞌe san ―jiñaꞌa ña.
Te ni ka kixin de jin ña jakuaa yun. 17 Te ni onini ia Dios ja ni jikantaꞌu ña nuu ya, guaa ni jinkuꞌun lulu ña, te ni kaku seꞌe kuu uꞌun ña jin Jacob. 18 Te ni kaꞌan ña:
―Dios ni tniuyaꞌu ña jion inka seꞌo, chi vi chia ni jiñaꞌo ñaꞌa jinokuechi nuo ja ni kixin jin yio ―ni kaꞌan ña.
Yun guaa ni xnani ña jin Isacar.* 30:18 Isacar, kei kaꞌan: ndatniuyaꞌu ña. 19 Yun te ni junkuꞌun tuku lulu Lea, te ni kaku seꞌe kuu iñu ña jin Jacob. 20 Te ni kaꞌan Lea:
―Dios ni skutaꞌu ña in jayiñuꞌu vitna, te koo ni yio jion, chi ni kuu iñu seꞌo jin de ―ni kaꞌan ña.
Yun guaa ni xnani ña jin Zabulón. 30:20 Zabulón, kei kaꞌan: jayiñuꞌu. 21 Yun te saa ni kaku in sesiꞌi ña, te ni xnani ña jin Dina. 22 Yun te ni ndakaꞌan ña ia Dios jin Raquel, te ni onini ya ja ni jikantaꞌu ña, te ni jandetu ya ja kuu koo seꞌe ña. 23 Te ni junkuꞌun lulu ña, te nuu ni kakui, te ni kaꞌan ña:
―Dios ni kindee ja kanoo ni oo jion ―ni kachi ña.
24 Te ni xnani ña jin José, 30:24 José, kei kaꞌan: taa ka Dios. chi ni kachi ña:
―A ma kuatu ndiaꞌa maa Jitoꞌo, te taa ya inka seꞌo ―ni kaꞌan ña.
Ni kaya kiti Jacob
25 Yun te nuu ni skaku Raquel lulu ña José, te jiñaꞌa Jacob nuu tata xiso de Labán:
―Ndatetniuu ña ni joo na noꞌo san, chi noꞌo san ñuu san, kaꞌan san. 26 Taa ni ñasiꞌi san vi seꞌe san nagua ja na noꞌo san jin ndiꞌi, chi ja jini maa ni ja jaꞌa ñasiꞌi san vi seꞌe san guaa ni jinokuechi san nuu ni, te kuandetu ni na noꞌokuei san ―jiñaꞌa de.
27 Yun te jiñaꞌa Labán nuu de:
―Saꞌa ni jandiuxi, kendoo ni na vi koo kao, chi ni kutnuni ini san ja Jitoꞌo chindee chituu ña jin san ja jaꞌa ni.
28 Te jiñaꞌa ka de:
―Kaꞌan ni nagua kokuu yaꞌu ni, te na tniuyaꞌu ña san ―jiñaꞌa de.
29 Yun te jiñaꞌa Jacob:
―Ja naꞌa maa ni naxa jinokuechi san nuu ni vi naxa jito san kiti ni. 30 Chi joo ni ti ni onevaꞌa ni nuu ni kee san, su Jitoꞌo ni chindee ni chituu ña jin ni, te ni kaya ndevaꞌa ti ja oo san. ¿Su na kiuu saa jinkondee san ja satniuu maa san ja niꞌi san ja kokuu san jin ñayiu veꞌe san? ―jiñaꞌa de.
31 Te jiñaꞌa Labán:
―¿Su nagua kuu ja taa san?
―Tu nagua taa saꞌun ni ―jiñaꞌa Jacob― Su nuu ja kachi ni in ja na kakan san, te kokoto ni san kiti ni. 32 Kuandetu ni vitna na kiondita san neꞌu kiti ni, te na tasiin san ndiꞌi lelu kueli kiti pintu vi kiti saka tnaꞌa ixi vi kiti ndiñuaꞌa, te suni saa ni na saꞌa san jin ndixiꞌu. Te kiti yun na kokuu yaꞌu san. 33 Saa te kuni ni ja teyii ndaa kuu san, te xtnee ja kii maa ni kondiaꞌa ni kiti kuu yaꞌu san. Te ndiꞌi kiti tu pintu axi tu ndiñuaꞌa kuu ndixiꞌu axi lelu ja junkuꞌun ni neꞌu kiti san, saa te kachi ni ja ni suꞌu ña san ―jiñaꞌa de.
34 Yun te jiñaꞌa Labán:
―Vatu ka nuu saa, saa na kokuu nagua kaꞌan ni. 35 Te vi kiuu saa ni saꞌa siin Labán ndiꞌi chivatu vi ndixiꞌu siꞌi kiti ka oteku naꞌnu vi kiti pintu vi ndixiꞌu kiti saka tnaꞌa teku jin ndiꞌi ndikachi ndiñuaꞌa vi kiti ndi tnee kuijin, te ni jiñaꞌa de ti ja vi koto seyii de ti. 36 Yun te ni tetniuu jika de Jacob ja ni jika de uni kiuu, saa ni kenta de nuu ni ojito de sava ka kiti Labán.
37 Yun te ni nduku Jacob tnu álamo vi tnu avellano vi tnu kastaño, te ni jaꞌnde de ndaꞌa kuii tnu, yun te ni savii de soo tnu ja ni ndatuu kuñu kuijin tnu yun. 38 Yun te ni ojani de yutnu ni savii de yun yuꞌu kañu nuu ka jiꞌi ti ndute nuu ka kututu ti, te yun ni ka otatnaꞌa ti nuu ka jiꞌi ti ndute yun. 39 Te yun ni ka oniꞌi seꞌe ti nuu nukuiin yutnu yun, guaa ni ka okaku kiti ka ndee letra yika ti vi kiti pintu vi kiti saka tnaꞌa teku vi ndinuu ni nuu teku ka kaku jin ti. 40 Te ni otasiin Jacob lelu ka oteku ja kokuu kiti maa de, te lelu ndiñuaꞌa kokuu kiti Labán. Te ni osaꞌa siin de kiti maa de, guaa ni ka ojika siin ti jin kiti Labán. 41 Te vi nasaa jichi ja ni ka otatnaꞌa ndikachi ka naꞌa guaꞌa ka, te ni ojani Jacob yutnu ni savii de yun nuu ka ojiꞌi ti ndute, nagua ja na vi kondiaꞌa ti yutnu yun nuu ka niꞌi seꞌe ti. 42 Su nuu jinokuei ndikachi ka naꞌa ndaꞌu ka, te tu ni ojani de tnu. Yun guaa kiti ka ndaa ndaꞌu ni ka okuu kiti Labán, te kiti guaꞌa ka ni ka okuu kiti Jacob. 43 Saa te ni kuu kuika ndevaꞌa de, chi ni onevaꞌa kuaꞌa de ndikachi vi kameyu vi mentu vi teyii vi ñasiꞌi ja ni ka ojinokuechi nuu de.

*30:6 30:6 Dan, kei kaꞌan: jaꞌnde ndaa kuechi.

30:8 30:8 Neftalí, kei kaꞌan: jaxin tnaꞌa.

30:11 30:11 Gad, kei kaꞌan: nase taꞌu.

§30:13 30:13 Aser, kei kaꞌan: kusii ini.

*30:18 30:18 Isacar, kei kaꞌan: ndatniuyaꞌu ña.

30:20 30:20 Zabulón, kei kaꞌan: jayiñuꞌu.

30:24 30:24 José, kei kaꞌan: taa ka Dios.