32
Ni saꞌa tuaꞌa Jacob ja nukuntnaꞌa de jin Esaú
Yun te ni ndakiꞌin ichi Jacob ja kuanoꞌo de, te yun ni kentakuei ia ka jinokuechi nuu Dios ja ni ka nitnaꞌa jin de. Te nuu ni jini ña Jacob, te ni kaꞌan de:
―Yaꞌa ndia guaa vi in nuu ka ndatatu soldado maa ia Dios kuu ―ni kachi de.
Te yun guaa ni xnani de yun Mahanaim.* 32:2 Mahanaim, kei kaꞌan: oo uu nuu ka ndatatu. Yun te ni tetniuu Jacob sava tee ni ka kakoxnoꞌo nuu de ja kuaꞌankuei de ñuu Seir ja suni nani Edom ja vi kaxtnoꞌo de nuu Esaú ja kuanoꞌo de. Te jiñaꞌa de:
―Kuaꞌankuei ni te suaꞌa vi kuñaꞌa ni nuu jitoꞌo san Esaú: “Kachi ñani ni Jacob, tee jinokuechi nuu ni, ja veꞌe xtoo ni Labán ni oo de, te vi yun ni ndee de ja mandii de vitna. Te nevaꞌa de isndiki vi mentu vi ndikachi vi teyii vi ñasiꞌi ja ka jinokuechi nuu de, te ni tetniuu ña de vajikuei san ja mavikikaxtnoꞌo san nuu ni, vi jitoꞌo san, nagua ja kaꞌan mani ni de”, vi kuñaꞌa ni ―jiñaꞌa de.
Te nuu ni ka ndajiokuiin de, te ka jiñaꞌa de nuu Jacob:
―Ni ndajakuei san ja ni ka jinkaxtnoꞌo san nuu ñani ni Esaú, te suni vaji maa de jin kuun ciento ñayiu vitna ja manditnaꞌa ña de jin ni ―ka jiñaꞌa de.
Yun te ni yuꞌu ndevaꞌa Jacob vi ni ndakani ini de, guaa ni jaꞌnde de uu yukun ñayiu ka oo jin de yun, vi suni ni jaꞌnde de ndikachi vi isndiki vi kameyu, te ni saꞌa de uu yukun ti. Chi ni ndakani ini de ja nuu ja tnoꞌo kiti ini vaji jin Esaú, chi kiꞌin de siki sava ñayiu, te sava kai, chi vi kaku. Yun te ni jinkondee de ndakuatu de nuu ia Dios:
―Tata Dios ja kuu ni ia Dios ndi tata jaꞌnu san Abraham vi kuu ni Dios tata yua san Isaac ja ni kachi ni ja ndajiokuiin san ñuu san nuu ka oo tnaꞌa kuikin san, te saꞌa ña ni javii javaꞌa. 10 Vi tu kaa tu oo san ja ndiꞌi ja chindee chituu ña ni jin san. Su luu ndevaꞌa ini maa ni, guaa ni saꞌa ndaa ni jin tee jinokuechi nuu ni, chi tu saꞌun nagua nee san na ni yaꞌa san yute Jordán yaꞌa, chi kaa invaa yutnu tuu san nuu ñuꞌu. Te vitna ja ni ndajiokuiin san vi suaꞌa jaꞌnde san uu yukun ñayiu vi kiti san ja ni kachi ndaꞌu ña maa ni. 11 Te jikantaꞌu san vitna ja skaku niꞌnu ña ni nuu ndaꞌa ñani san Esaú, chi yuꞌu san ja kii de, te kaꞌni ña de jin maa san vi nana suchi kueli yaꞌa vi mai. 12 Chi maa ni, vi Dios, ni kachi ni ja chindee chituu ña ni, te saꞌa ña ni in javaꞌa, te vi kaya kuaꞌa ndikin tata san na kuinio ñuti nduei yuꞌu ndute mar ja tu na in kundee kaꞌu ja kuaꞌi kuu, ni kachi ni ―jiñaꞌa de nuu ia Dios.
13 Te vi yun ni ndoo de jakuaa yun. Te ni kiꞌin de vi nani guaa kuu ja ni junkuꞌun ndaꞌa de ja skutaꞌu de ñani de Esaú. 14 Ni kiꞌin de uu ciento ndixiꞌu siꞌi naꞌnu vi oko chivatu vi uu ciento ndikachi siꞌi vi oko karneru, 15 vi oko uxi kameyu siꞌi ninoꞌo kiti ka ndeka yikin vi uu xiko isndiki siꞌi vi uxi mansu vi oko mentu siꞌi jin uxi mentu. 16 Te ni saꞌa siin siin de ti, te ni jiñaꞌa de ti nuu in in tee ka jinokuechi nuu de, te jiñaꞌa de:
―Vi kakoxnoꞌo ni kiꞌinkuei ni jin kiti yaꞌa, te yijika yijika kiꞌinkuei ni jin in in yukun ti.
17 Te jiñaꞌa de nuu tee yoxnoꞌo kuiti:
―Nuu ja ni ka jinkuntnaꞌa ni jin ñani san Esaú, te jikan tnoꞌo ña de: “¿Na xiin nuu jinokuechi ni? ¿Te ndenu kiꞌin ni? ¿Te na xiin kiti ka kuu kiti taa ni jian?”, kachi de. 18 Yun te kuñaꞌa ni: “Kiti ni tetniuu Jacob, tee jinokuechi nuu ni, ja skutaꞌu ña de jin maa jitoꞌo san Esaú ka kuu ti. Te vi suni intandikin kuee ka maa de yata san vaji de”, kuñaꞌa ni suaꞌa ―jiñaꞌa de.
19 Te vi suni saa ni jiñaꞌa de nuu tee kuu uu ja kuaꞌan jin inka yukun ti yun vi suni saa ni tee kuu uni vi sava ka tee ja ka intandikin ka jin sava yukun ti yun, te jiñaꞌa de:
―Suaꞌa vi kuñaꞌa ni nuu Esaú nuu vi jinkuntnaꞌa ni jin de. 20 Te suni vi kuñaꞌa ni: “Yaꞌa vaji maa Jacob, tee jinokuechi nuu ni, intandikin de yata nuu vajikuei san yaꞌa”, vi kuñaꞌa ni ―jiñaꞌa Jacob, chi ni ndakani ini de: “Suaꞌa na saꞌo nagua ja na yaꞌa ini de jin tnoꞌo kiti ini nuu na kuni de kiti ja skutaꞌuo de, yun saa kenta mao ja vi ndakuni tnaꞌo a saa vatu ni saa, te kaꞌan mani ña de”, ni ndakani ini de.
21 Guaa saa ni saꞌa de. Ni skakoxnoꞌo de tee ka yituu kiti ja skutaꞌu de ñani de. Te ni kixin ka maa de in jakuaa ka nuu ni ka oo de yun.
Ni kagua tnaꞌa Jacob jin ia Dios
22 Yun te ni ndakoo Jacob nuu jakuaa saa, te ni jaka de nduu ñasiꞌi de vi nduu ñaꞌa ka jinokuechi nuu de jin ndi uxi in seꞌe de, te ni siaꞌa ña de yute nani Jaboc. 23 Te ni siaꞌa de ndiꞌi ñayiu veꞌe de vi ndiꞌi ja nevaꞌa de yute yun. 24 Saa te saa maintnoꞌo ni ka Jacob ni ndoo, te yun ni ka kagua tnaꞌa de jin in tee vi ndee nuu matuu saꞌun. 25 Te nuu ni jini tee yun ja ña kundee de ja yaa de, te ni keꞌe de nuu ñutnaꞌa yiki kaꞌa Jacob, te nuu ka kagua tnaꞌa ka de, te ni yaꞌa ndoso yiki kaꞌa de yun. 26 Te jiñaꞌa ya:
―Siaa ña, chi matuu saꞌun ―jiñaꞌa ya.
―Ma siaa ña san nuu ja ma saꞌa vii saꞌa vaꞌa ña ni ―jiñaꞌa Jacob.
27 Te ni jikan tnoꞌo ña ya:
―¿Nagua nani ron? ―jiñaꞌa ya.
Te ni kaꞌan de:
―Maa san nani Jacob ―jiñaꞌa de.
28 Yun te jiñaꞌa ia yun:
―Ma konani ka ron Jacob, chi Israel 32:28 Israel, kei kaꞌan: kundee kagua tnaꞌa jin Dios. nuu konani ron, chi ni kagua tnaꞌa ron jin ia Dios vi jin teyii, te ni kundee ron ―jiñaꞌa ya.
29 Yun te ni jikan tnoꞌo ña Jacob, te jiñaꞌa de:
―Vitna te kaxtnoꞌo maa ni nagua nani ni ―jiñaꞌa de.
―¿Nau ja kuini ron ja kuni ron sivi rin? ―jiñaꞌa ya.
Te ni kaꞌan vii ni kaꞌan vaꞌa ña ya jin Jacob yun. 30 Te ni xnani Jacob nuu ni ka kagua tnaꞌa de yun Peniel, 32:30 Peniel, kei kaꞌan: yunuu ia Dios. chi ni kachi de:
―Vitna te ni jinio ia Dios vi nuu jin nuu ya, te vi ni saa te ni kaku anuo, tu ni jiꞌo ―ni kachi de.
31 Yun te kuaꞌan Jacob guaa vi ja ni yaꞌa de Peniel, te ni jinonta nikandii, te ja siun ndoꞌo kaꞌa de guaa jika uꞌu jika uꞌu de kuaꞌan de. 32 Te yun guaa vi ndee kiuu vitna tu ka jaa ñayiu Israel kuñu kokin ndiꞌi yiki kaꞌa kiti, chi ja nuu kuñu kokin nuu nukuntnaꞌa yiki kaꞌa Jacob kuu nuu ni tuji.

*32:2 32:2 Mahanaim, kei kaꞌan: oo uu nuu ka ndatatu.

32:28 32:28 Israel, kei kaꞌan: kundee kagua tnaꞌa jin Dios.

32:30 32:30 Peniel, kei kaꞌan: yunuu ia Dios.