42
Ni jinokuei ñani José ja vi kuaan de triu Egipto
Te nuu ni jini Jacob ja oo triu Egipto, te jiñaꞌa de nuu seyii de:
―¿Nau ja saa ka ndakondiaꞌa nuu tnatnaꞌa in in ni ron? Te jini soꞌo rin ja oo ja kotekuo Egipto. Kuaꞌankuei te vi kuaan ron joo ja na vi kokao nagua ja ma vi kuo ―jiñaꞌa de.
Te ni jaꞌankuei uxi ñani José Egipto ja vi kuaan de triu. Su tu ni tetniuu ña Jacob jin Benjamín ñani José ja kiꞌinkuei jin sava ka ñani, chi ni ndakani ini de ja kana saa nagua kokuu ichi kiꞌinkuei. Yun te ni jaꞌankuei seyii Israel neꞌu sava ka ñayiu ja vi kuaan de triu, chi ni oo soko nii ñuu Canaán.
Te José ni okuu jitoꞌo ndiꞌi ñayiu ñuu yun, te suu de kuu tee oxiko triu nuu ndiꞌi ñayiu ñuu yun. Te nuu ni jinokuei ñani José, te ni ka jinkindei de ndee nuu ñuꞌu. Te nuu ni jini ña José jin ñani de, te vini ni ndakuni ña de, su ni saꞌa ni ka de ja tu jini ña de, te ni kaꞌan niꞌi ndevaꞌa de, te jiñaꞌa de:
―¿Ndenu vajikuei ni?
Te ka jiñaꞌa tee yun:
―Ñuu Canaán vajikuei san ja vi kuaan san joo triu vi kokaa san ―ka jiñaꞌa de.
José, chi ni ndakuni de ñani de, su maa tee yun, chi tu ni ka ndakuni ña de.
Yun te ni ndakankaꞌan José jani ni jani de ndee ama ka siki ñani de, te jiñaꞌa de:
―Tee ka saꞌa vijin ka kuu ni, chi vajikuei ni ja ka ndiaꞌa ni naxa ka oo san ñuu san ―jiñaꞌa de.
10 Te ka jiñaꞌa tee yun:
―Ñaꞌa, vi jitoꞌo san, chi maa san ja ka jinokuechi san nuu ni, vajikuei san ja vi kuaan san joo ja vi kokaa san. 11 Te in ni yua ndiꞌi san, ñayiu ndaa ka kuu san ja ka jinokuechi san nuu ni, te tu na ama ka kuu san ñayiu vi kosaꞌa vijin ―ka jiñaꞌa de.
12 Su jiñaꞌa José:
―Ñaꞌa, chi nani vajikuei ni ja ka ndiaꞌa ni naxa ka oo san ñuu san kuu ja vajikuei ni ―jiñaꞌa de.
13 Te ka jiñaꞌa tee yun:
―Maa san ja ka jinokuechi san nuu ni, chi uxi uu ñani san ka kuu seyii invaa ni tee ñuu Canaán. Te suchi xetnu ni kendoi jin tata yua san, te inka kai, chi tu ka jini san a teku kai ―ka jiñaꞌa de.
14 Te jiñaꞌa José:
―Su yun kuu ja kaꞌan san ja vi jandaa ja vajikuei ni nani ka saꞌa vijin ni. 15 Te yun guaa koto tnuni ña san. Te kee yuꞌu san jin sivi Faraón ja ma kuu ndekuei ni ñuu yaꞌa, chi vi guaa ndee na kii inka ñani xetnu ni. 16 Te vi ndatetniuu tnaꞌa ni ndee in ni noꞌo nukuaka ñani xetnu ni, te sava ka ni vi kendoo vekaa, chi jin tnoꞌo ka kaꞌan maa ni kuu ja koto tnuni ña san a ka kaꞌan ndaa ni. Te nuu ja masu inu ndija ni, te kee yuꞌu san jin sivi Faraón ja nani ka saꞌa vijin ni ―jiñaꞌa de.
17 Yun te ni jasi ña de jin ndiꞌi tee yun uni kiuu. 18 Te nuu ni jino uni kiuu, te jiñaꞌa José:
―Sein, chi yuꞌu niꞌnu san ia Dios guaa suaꞌa vi saꞌa ni, te vi koteku ni. 19 Nuu ja ñayiu ndaa ka kuu ni, te kendoo invaa ni ñani ni vekaa nuu ni ka oo ni yun, te sava ka ni vi nusiaꞌa triu ja vi kokaa ñayiu veꞌe ni ja ma vi kui soko. 20 Su kikuei ni jin ñani xetnu ni nagua ja kuni san ja ka kaꞌan ndaa ni, te ma vi kuu ni ―jiñaꞌa de.
Te saa ni ka saꞌa tee yun. 21 Te ka ndatnoꞌo tnaꞌa de:
―Vi ja ndaa kuu ja ka tavi kuechio siki ñanio, chi ni ka jinio ja ndaꞌu ndevaꞌa saꞌi nuu jikantaꞌui ja vi kundaꞌu inio jin, te tu ni ka oninio tnoꞌo ni kaꞌin. Yun guaa vaji tnundoꞌo yaꞌa ja ka tnaꞌo ―ka kachi de.
22 Yun te jiñaꞌa Rubén:
―Su ni kaꞌan san ja ma vi saꞌa ni jakueꞌe jin ñanio, te tu ni ka onini ni, te vitna te ka tniuyaꞌuo ja jaꞌi ―jiñaꞌa de.
23 Su tu ni ka jini de ja junkuiꞌnu ini José tnoꞌo ka ndatnoꞌo de, chi ni oo tee kaꞌan uu saꞌan ja ndakaxtnoꞌo de nuu José vi nuu ñani de naxa ka kaꞌan de. 24 Te ni kusiin José nuu ka oo de, te ni ndaꞌi de. Yun te saa ni ndajino de nuu ka oo tee yun, te ni kaꞌan de, te vi jin nuu sava ka tee yun, te ni kakuiko de Simeón, te ni juꞌni ña de. 25 Yun te ni tatnuni José nuu tee ka jinokuechi nuu de ja na vi chitu de triu itni ka nee ñani de yun, te na vi ndakuꞌni de xuꞌun ñani de yuꞌu in in itni ja ka nee de yun, te na vi kuñaꞌa de ja vi kokaa ñani de yun ichi noꞌokuei de, te saa ni ka saꞌa de jin ñani de yun.
26 Te ni ka skuiso ñani de yun mentu de triu, te kuanoꞌokuei de. 27 Su nuu ni ka ndoo de in veꞌe nuu ka nuꞌni kiti, te ni june in de yuꞌu itni ja kuñaꞌa de ja vi kaa mentu de, te ni jini de xuꞌun de ja nuꞌni yuꞌu itni yun. 28 Te jiñaꞌa de nuu sava ka ñani de:
―Ni ka ndajioneꞌe de xuꞌun san, te yaꞌa ka ñuꞌu yuꞌu itni san ―jiñaꞌa de.
Yun te vi nasaa de ni ka yuꞌu de, te vi suaꞌa ka kanta anu de, te ka ndatnoꞌo tnaꞌa de:
―¿Nagua kuu yaꞌa ja siaꞌa saꞌa ña ia Dios? ―ka kachi de.
29 Te nuu ni ndajinokuei de ñuu Canaán, te ni ka ndakani ndiꞌi de nuu tata de Jacob naxa ni ka ndoꞌo de, te ka jiñaꞌa de:
30 ―Tee kuu jitoꞌo ñayiu ñuu yun, ni kaꞌan niꞌi ndevaꞌa de jin ndiꞌi san, te ni kachi de ja nani kuaꞌankuei san ja ka saꞌa vijin san ñuu yun. 31 Te ka jiñaꞌa san nuu de ja tee ndaa ka kuu san, te tu na ama ka ka kuu san tee ka saꞌa vijin. 32 Te uxi uu ñani san ka kuu nuu tata yua san, su in ñani san, chi tu ka jini san a teku kai, te inka suchi xetnu, chi ni kendoi vitna jin tata san ñuu Canaán, ka jiñaꞌa san. 33 Yun te kachi tee kuu jitoꞌo ñayiu ñuu yun: “Nuu saa te suaꞌa guaa kuni san ja teyii ndaa ka kuu ni, guaa vi xndoo ni ndee in ñani ni, te vi kiꞌin ni triu ja vi kokaa ñayiu veꞌe ni ja ma vi kui soko, te kuaꞌankuei ni mavinusiaꞌa ni. 34 Su kikuei ni jin ñani xetnu ni, nagua ja kukanu ini san ja tee ndaa ka kuu ni, te masu vajikuei ni ja ka saꞌa vijin ni, saa te ndataa san ñani ni. Saa te kuu kikuei maa ni ja vi kuaan ni vi vi xiko ni nuu ñuu yaꞌa”, kachi de ―ka jiñaꞌa de nuu tata de.
35 Su nuu ni kakuei de itni triu de, te ni ka jini de xuꞌun mamaa de ja ka nuꞌni yuꞌu itni triu de, te ja siun ni ka jini de jin tata de xuꞌun yun ja ka ndikin, guaa ni ka yuꞌu ndevaꞌa de. 36 Yun te jiñaꞌa tata de Jacob:
―Maa ron chi ninoꞌo ni ja ka kindee ron seyii rin. José, chi tu ndee ndenta kai, te suni saa ni Simeón na jiniu a ndenta ka de, te suni ka kuini ron ja kiꞌinkuei ron jin Benjamín vitna, te siki maa rin vaji ndiꞌi yaꞌa ―jiñaꞌa de.
37 Te ni kaꞌan Rubén jin tata de, te jiñaꞌa de:
―Kaꞌni maa ni nduu seyii san nuu ja ma ndajiokuiin san jin ñani xetnu san. Te xndendoo ni jin nuu ndaꞌa maa san, te na ndajiokuiin san jin nuu ni ―jiñaꞌa de.
38 Te jiñaꞌa Jacob:
―Ma kuandetu rin ja kiꞌinkuei ron jin seyii rin, chi ja ni jiꞌi ñani, te maintnoꞌo ni kai kendoo, te nuu ja na in tnundoꞌo na kokuu ichi kiꞌinkuei ron, te vi kotavi kuechi ña ron ja kuu rin jin tnoꞌo suchi ini, chi ja makunijaꞌnu rin ―jiñaꞌa de.