53
¿Na in ni kandija tnoꞌo ni ka kaxtnoꞌo?
¿Te na xiin nuu ni xneꞌe Jitoꞌo jakaꞌnu ya?
Te ni jaꞌnu tee jinokuechi yun nuu maa ia Dios,
na kuinio in yutnu yute ja ni nana ndee tnu,
te ni kee yoꞌo tnu nuu ñuꞌu yichi.
Te tu naꞌa vii de, ni tu luu kaa de ja kondiaꞌo de,
ni tu naꞌa guaꞌa de ja kondioo inio de.
Te ni ka skexiko ña ñayiu, tu ni ka kaꞌan vaꞌa ñai jin de.
In tee jatu janiꞌni vi tee tnundoꞌo ndevaꞌa kuu de,
na kuinio in tee ja ma kuu vi kuni ña ñayiu.
Chi ni ka skexiko jin de, te tu ni ka kaꞌan vaꞌo de.
Te jandaa ndija ja maa de ni jiso ndiꞌi kueꞌo,
te ni tnaꞌa de tnundoꞌo jin ja ka jatu ka janiꞌnio.
Su yoon, chi ni ka kaꞌon ja maa ia Dios ni kani ña,
vi ni xtuji ña ya, vi ni tetniuu ya tnundoꞌo siki de.
Su ni ka kaan jioo ña jin de ja jaꞌa jakueꞌe ka saꞌo,
vi ni ka jaxin vii ña ja jaꞌa yika kuechio.
Te maa de ni tnaꞌa tnundoꞌo ja vi koo manio jin ia Dios,
te jin ja ni tuji de ni ka nduvaꞌa yoon.
Te ndiꞌi yoon ni ka ndoñuꞌu na kuinio ndikachi,
te ni ka kiꞌon ichi mamao.
Su siki maa de ni skanakau Jitoꞌo yika kuechi ja ka saꞌa ndiꞌo.
 
Te ka kuun ka kani ña vi ndevaꞌa ndetnuni ni ka saꞌa ña,
su tu ni kaꞌan saꞌun de; te ni ka jaka ña ja kuu de na kuinio lelu.
Te tu ni kaꞌan saꞌun de, ni tu ni june de yuꞌu de ja kaꞌan de
na kuinio ndikachi ja ni tu ndaꞌi ti nuu ka sete ti.
Yun te ni ka kakuiko ña,
te ndevaꞌa ndetnuni ni ka saꞌa ña jin de,
te tu ni ka saꞌa ndaa ja jaꞌa de, chi ni ka xnaa ña jin de.
Te tu na in kondakakuneꞌe ndikin tata de nuu ñuyiu yaꞌa,
chi ni ka jaꞌni ña jin de ja jaꞌa jakueꞌe ka saꞌa ñayiu ñuu san.
Te ni ka jiñaꞌa in yau ñaña xiin nuu ka yiyuꞌu ñayiu kueꞌe ja vi tayuꞌu de,
te jinkoyuꞌu de nuu yau ñaña ñayiu kuika,
visi tu saꞌun na jakueꞌe ni saꞌa de, ni tu ni xndaꞌu de ñayiu.
10 Su saa ni kuini maa Jitoꞌo ja tnaꞌa de tnoꞌo suchi ini vi kuaꞌa tnundoꞌo,
te ja siun ni soko de maa de ja jaꞌa yika kuechi ñayiu.
Te kuni de ndikin tata de, te koteku de kuakuaꞌa kuia,
te jin maꞌñu sagua maa de, te kee guaꞌa nagua kuini Jitoꞌo ja saꞌa ya.
11 Te nuu yaꞌa tnundoꞌo ja tnaꞌa de, te kuni de ja kee guaꞌa, te kendoo vaꞌa ini de.
Te kindee tee ndaa ja jinokuechi nuu rin yika kuechi kuaꞌa ñayiu,
te kondiso kotavi maa de jakueꞌe ka saꞌa ñayiu yun.
12 Te yun kuu ja kuñaꞌa rin kuaꞌa ja saꞌa jajin de nuu ka oo tee ka kuu naꞌnu,
te vi ndakaꞌnde de ja ni ka niꞌi de jin tee inu ndakui,
chi ni soko de maa de vi ndee ni jiꞌi de,
te ni oo de neꞌu tee ka saꞌa jakueꞌe,
te ni jiso siki maa de yika kuechi kuaꞌa ñayiu,
vi ni kaꞌan niꞌnu de ja jaꞌa ñayiu ka saꞌa yika kuechi.