2
Ma vi skexiko ni ñayiu kundaꞌu
Maa ni, vi ñani vi kuaꞌa, ja ka kandija ni Jitoꞌo Jesukristu, ia yeꞌe tajan, ma vi skexiko ni, ni in ñayiu, chi inuu ni vi saꞌa ni jin ndiꞌi. Te vi kokachio ja nuu ka ndututu ni ja ka skuaꞌa ni, te kiukuei uu tee. In de ñuꞌu xeꞌe oro ndaꞌa de vi niꞌnu de saꞌun guaꞌa ndevaꞌa. Te suni kiuu in tee kundaꞌu ja niꞌnu de saꞌun tuꞌu ja ni ndendee ni. Te ka nee yiñuꞌu ka ni nuu tee niꞌnu saꞌun guaꞌa ndevaꞌa yun, te ka jiñaꞌa ni nuu de: “Jinkoo ni joo nuu oo guaꞌa ka yaꞌa”. Su ka jiñaꞌa ni nuu tee kundaꞌu yun: “Jian ni konokuiin ron” axi “Jinkoo nuu ñuꞌu yaꞌa”. Te nuu ja saa ka saꞌa ni, te tu ka ndakani vaꞌa ini ni jin tnaꞌa ni, chi ka saꞌa siin ni tee kuika jin tee kundaꞌu yun.
Vi konini ni tnoꞌo yaꞌa, vi ñani vi kuaꞌa, ja kaꞌan too ña san: ni kaji ia Dios ñayiu ka kundaꞌu ñuyiu yaꞌa nagua ja na vi kukuikai jin tnoꞌo ka kandijai, te vi niꞌi nuu tatnuni ya ja vi saꞌa jajin, nagua ni kee yuꞌu ya jin ñayiu ka kutoo ya. Su maa ni, chi ka skexiko ni ñayiu ka kundaꞌu yun. ¿Te a masu tee kuika yun ka kuu tee ka xndaꞌu ña ja vi jinkoo vaꞌa ka de ja jaꞌa ni? Te suu de ka tnaa ña jin ni nuu ndaꞌa tee ka netniuu. Te suu tee yun ka kuu tee ka kaꞌan kueꞌe siki sivi vii Jesukristu ja kuu ya Jitoꞌo maa ni.
Vatuka ka saꞌa ni nuu ja ka skunkuu ndaa ni ley kaꞌnu ka maa ia Dios nagua yoso nuu tutu ii ja kaꞌan suaꞌa: “Kutoo in ñani in tnaꞌa ron nagua kutoo ron maa ron”, kachi. Su nuu ja ka saꞌa siin siin ni ñayiu kuika jin ñayiu kundaꞌu, te ka saꞌa ni yika kuechi, chi ka tavi kuechi ni nuu Ley ia Dios jin jakueꞌe ka saꞌa ni yun. 10 Chi nani kuu ñayiu tavaꞌa ndiꞌi nagua yoso nuu Ley, su xtivi invaa ni tnoꞌo ja tatnuni yun, te tavi kuechi ndiꞌi nagua yoso nuu Ley yun. 11 Chi ni kaꞌan ia Dios: “Ma saꞌa ron kuechi ñuyiu jin inka ñayiu”. Te suni kaꞌan ka ya: “Ma kaꞌni ron ndiyi”. Su vitna nuu ja tu ka saꞌa ni kuechi ñuyiu jin inka ñayiu su ka jaꞌni ni ndiyi, te ja ni ka jiso kava ni Ley ia Dios ja siun ka saꞌa ni. 12 Te suaꞌa vi kaꞌan ni vi suaꞌa vi saꞌa ni na kuinio in ñayiu kiꞌin nuu ia Dios ja saꞌa ndaa ya kuechi jin maꞌñu sagua Ley ja ndatau ña nuu jakueꞌe. 13 Chi kiuu ja saꞌa ndaa ia Dios kuechi, te ma kundaꞌu ini ya ñayiu tu jini ja kundaꞌu ini inka ñayiu. Su ñayiu kundaꞌu ini inka ñayiu, chi kundei kaku niꞌnui nuu saꞌa ndaa ia Dios kuechi.
Nuu ja tu ka saꞌo tniuu guaꞌa te tu jiniuꞌu ja ka kandijao
14 Tu nagua jiniuꞌu, vi ñani vi kuaꞌa, ja kaꞌan in ñayiu ja kandijai nuu ja tu saꞌi tniuu guaꞌa, chi maa kuu skaku niꞌnu ña ja kandijai. 15 Te vi kokachio ja in ñanio axi in kuaꞌo jaꞌni ña saꞌun ja vi kuiꞌnui axi ja vi kokai in kiuu in kiuu. 16 Te nuu ja ndee in maa ni vi kuñaꞌa suaꞌa: “Koto kuee ni, saa na kaꞌon, te vi kuiꞌnu vaꞌa ni, te vi kaa vaꞌa ni ndee vi ndutu chii ni”, su tu ka jiñaꞌa ni nagua jaꞌni ña jin ñayiu yun, te tu nagua jiniuꞌu tnoꞌo ka kaꞌan ni yun. 17 Te suni saa ni kuu jin maa ni ja ka kandija ni: nuu ja tu ka saꞌa ni tniuu guaꞌa, te tu nagua jiniuꞌu saꞌun ja ka kandija ni yun.
18 Su nuu ja ndee in ñayiu kaꞌan suaꞌa: “Maa ni ja kandija ni Jesukristu, te sein saꞌa san tniuu guaꞌa”. Nuu saa, te xneꞌe ni ja kandija ni nuu tu na tniuu guaꞌa saꞌa ni, te na xneꞌe san ja kandija san Jesukristu jin tniuu guaꞌa ja saꞌa san. 19 Te maa ni ja kandija ni ja oo invaa ia Dios, te vatuka, su suni tachi, chi ka kandija vi ka kisi ja ka yuꞌu. 20 Te maa ni, vi tee vasa, ndakuni ni ja nuu tu na tniuu guaꞌa saꞌa ni jin ja kandija ni, te tu jiniuꞌu saꞌun ja kandija ni yun. 21 Chi ni jantaꞌu ña ia Dios jin ndi nijaꞌnuo Abraham ja tee ndaa ni okuu de ja jaꞌa tniuu guaꞌa ni saꞌa de nuu ni soko de seꞌe de Isaac nuu ya siki in altar. 22 Te vi kondiaꞌa ni ja ni saꞌa Abraham, ja ni kandija de ni skintnaꞌa de jin tniuu guaꞌa ni saꞌa de, te tniuu guaꞌa ni saꞌa de yun saꞌa ja kandija ndaa de. 23 Saa te ni skunkuu nuu tutu ii ja kaꞌan suaꞌa: “Ni kandija Abraham ia Dios, te yun guaa ni jantaꞌu ña ya ja tee ndaa kuu de” kachi nuu tutu ii. Te ni jinkonani de amigo ia Dios.
24 Nuu saa te ja ka jini maa ni ja jantaꞌu ña ia Dios jin ñayiu ka kandija ja ka kui ñayiu ndaa nuu ya jin tniuu guaꞌa ja ka saꞌi, te masu maintnoꞌo ni ja ka kandijai ya. 25 Te suni saa ni, ni ndoꞌo Rahab, ñaꞌa ni oxiko maa, chi ni jantaꞌu ña ia Dios na kuinio in ñaꞌa ndaa jin tniuu guaꞌa ja ni saꞌa ña. Chi ni jiñaꞌa ña veꞌe ña ni ka ndoo tee ni jaꞌankuei yuꞌu ni ka jinkoto ñuu yun ja ni ka kaku de, te ni ndakanu ichi ña jin tee yun ja kuanoꞌokuei de inka ichi. 26 Chi nuu ja ñayiu tu na anui oo nuu yiki kuñui, te ndiyi kui. Te suni saa ni kuu jin ja ka kandijao: nuu ja tu netnaꞌa jin tniuu guaꞌa ka saꞌo, te tu nagua jiniuꞌu ja ka kandijao, chi ka kuo na kuinio ndiyi nuu ia Dios.