16
Ni ndateku Jesús
Te nuu ni yaꞌa kiuu ndatatu, te ni ka jaan María Magdalena, María nana Jacobo, vi Salomé tatna xiko ja kiꞌinkuei ña vi chiꞌi ña yiki kuñu ya. Te neꞌe domingu, kiuu xtnañuꞌu ja ndakiꞌin semana, kuaꞌankuei ña nuu yiyuꞌu ya nuu vi inka ni jinonta nikandii. Te ka ndatnoꞌo tnaꞌa ña:
―¿Na in xtajioo kava ndesi yuꞌu yau ñaña yun?, ka kachi ña.
Su nuu ni jinokuei ña ka ndiaꞌa ña, te ni ka jini ña ja ni kujioo kava kaꞌnu ndesi yuꞌu yau ñaña yun. Te nuu ni kiukuei ña ini yau ñaña yun, te ni ka jini ña in tee kuechi, nukoo de ichi ndaꞌa kuaꞌa suaꞌa, niꞌnu de in saꞌun kuijin kani, te ni ka yuꞌu ña. Su jiñaꞌa de:
―Ma vi yuꞌu ron, chi ka ndanduku ron Jesús ñuu Nazaret, ia ni intakaa yika cruz. Te tu ka ya oo yaꞌa, chi ja ni ndateku ya. Vi kondiaꞌa maa ron nuu ni ka jakintuu ya. Su kuanoꞌokuei te vi kaxtnoꞌo ron nuu Pedro vi nuu sava ka tee ka skuaꞌa jin ya ja kokoxnoꞌo ya nuu ron kokiꞌin ya Galilea, te yun vi ndakuni ron ya, nagua ja ni okaꞌan ya ndee ama ka ―jiñaꞌa de.
Yun te ni ndekuei ñama ña yau ñaña yun, te ni ka jino yuꞌu ña kuanoꞌokuei ña, chi vi suaꞌa ka kisi ña ja ka yuꞌu ña. Te tu ni ka kaꞌan saꞌun ña nuu ni in ñayiu, chi ka yuꞌu ña.
Ni ndenta Jesús nuu María Magdalena
[Te neꞌe kiuu xtnañuꞌu ja ndakiꞌin semana, ni ndateku Jesús, te ni ndenta ya xtnañuꞌu ka nuu María Magdalena, ñaꞌa ni tau ya uja tachi. 10 Te ni jaꞌan ña ni kaxtnoꞌo ña nuu tee ni ka oskuaꞌa jin ya ja ni ndenta ya nuu ña, ja ka oo de ka kusuchi ini de vi ka ndaꞌi de. 11 Su nuu ni ka onini de tnoꞌo ndakani ña ja teku ya, chi ni jini ña jin ya, te tu ni ka kandija de tnoꞌo kaꞌan ña.
Ni ndenta Jesús nuu uu tee ka skuaꞌa jin ya
12 Yun te ni ndenta Jesús nuu uu tee ni ka oskuaꞌa jin ya, su ni sama ya, te tu ni ka ndakuni ña de nuu ka jika de kuaꞌankuei de nuu oo ñundeꞌi nuu ka jitu de. 13 Te nuu ni ka ndakuni ña de, te ni ka ndajiokuiin de ni ka ndakani de nuu sava ka de. Su visi ni saa, te tu ni ka kandija de tnoꞌo ka kaꞌan nduu tee yun.
Ni skuiso siki ña Jesús jin ndi uxi in tee ka skuaꞌa jin ya in tniuu kaꞌnu
14 Te sandiꞌi ni ka, te ni ndenta ya nuu ndi uxi in tee ka skuaꞌa jin ya, nuu ka nukoo de nuu mesa ka jaa de xtaa. Te ni kuxeen ya nuu de ja tu ka kandija de vi ja inu ndee ini anu de, ja tu ni ka kandija de tnoꞌo ni ka ndakani ñayiu ni ka jini ña jin ya ja ni ndateku ya. 15 Te jiñaꞌa ya:
―Kuaꞌankuei ninii ñuyiu, te vi kaxtnoꞌo ron tnoꞌo vaꞌa rin nuu ndiꞌi ñayiu. 16 Te na ñayiu kandija, te jandutei, te kaku niꞌnui. Su ñayiu ja tu kandija, chi tnaꞌa ndevaꞌi tnundoꞌo ja tniuyaꞌui yika kuechi. 17 Te yaꞌa kokuu seña ja vi koo jin ñayiu ka kandija: Jin sivi rin vi taui tachi ka ñuꞌu ña jin ñayiu, te vi kaꞌin inka saꞌan jaa ja tu ka kaꞌin. 18 Te vi tnii koo jin ndaꞌi, te nuu ja vi koꞌi joo menenu, te ma saꞌa kueꞌe ña jin. Vi sonei ndaꞌi siki ñayiu ka kuꞌu, te vi nduvaꞌa ―jiñaꞌa ya.
Mandaa Jesús kuanoꞌo ya andivi
19 Te nuu ni ndiꞌi ni kaꞌan Jitoꞌo Jesús jin tee ka skuaꞌa jin ya, te mandaa ya andivi kuanoꞌo ya, te ni jinkoo ya ichi ndaꞌa kuaꞌa maa ia Dios. 20 Te ni kekuei tee ni ka oskuaꞌa jin ya, te ni ka kaxtnoꞌo de tnoꞌo vaꞌa ya ninii ñuyiu. Te ni chituu ña maa Jitoꞌo ja ka kaxtnoꞌo de, te tniuu naꞌnu ja ka oo jin de xneꞌe ja oo ndaa tnoꞌo ka kaxtnoꞌo de.
Saa na kokuu.] * 16:20 Masu nuu ndiꞌi tutu ii ndee janaꞌa yoso tnoꞌo yaꞌa.

*16:20 16:20 Masu nuu ndiꞌi tutu ii ndee janaꞌa yoso tnoꞌo yaꞌa.