2
Jiniuꞌu ndevaꞌa ja vi kunio tnoꞌo ndichi
Nuu ja kuantaꞌu ron tnoꞌo kaꞌan rin, vi seꞌe,
te tavaꞌa tnoꞌo tatnuni rin ndee ini ndee anu ron,
te konini guaꞌa jin soꞌo ron tnoꞌo ndichi,
te kune anu ron ja junkuiꞌnu guaꞌa ini ron,
te nuu ja kana ron nuu tnoꞌo ndichi ja taa ja junkuiꞌnu ini ron,
te kana jaa ron nuu tnoꞌo ndaa,
te nuu ja nduku ron tnoꞌo yun na kuinio nuu ka nduku kaa kuu plata,
te skuaꞌa guaguaꞌa ron na kuinio nuu ka skuaꞌa ñayiu ndenu yiyuꞌu in jakuika ndevaꞌa,
yun te junkuiꞌnu ini ron ja koyuꞌu niꞌnu ron Jitoꞌo,
saa te nukuꞌun ron ja kuni guaꞌa ron ia Dios.
Chi maa Jitoꞌo kuu ia taa tnoꞌo ndichi,
te tnoꞌo ja kaꞌan maa ya kuu nuu vaji ja jinkuiꞌnu inio vi kuni guaꞌa kao.
Te maa ya kuu ia jiñaꞌa tnoꞌo ndichi nuu ñayiu ndaa,
te jito jini ya ñayiu ka jika ndaa, ja tu na kuechi.
Maa ya tavaꞌa ichi chindaa ja ka jika ñayiu ka saꞌa ndaa,
te jito jini ya ichi ka jika ñayiu maa ya.
Yun te junkuiꞌnu ini ron ja saꞌa ndaa ron,
vi kuni ron ndee ja kuu javaꞌa vi ndee ja kuu jakueꞌe,
vi ja kaꞌnde ndaa ron kuechi vi ndiꞌi ichi guaꞌa.
10 Chi kee tnoꞌo ndichi yun ini anu ron,
te junkuaan ini ron ja junkuiꞌnu guaꞌa ka ini ron.
11 Te ja saꞌa ndaa ron koto ña jin ron,
te ja junkuiꞌnu ini ron tavaꞌa ña jin ron.
12 Te tnoꞌo ndichi skaku niꞌnu ña nuu ichi kueꞌe,
vi nuu ñayiu ka kaꞌan tnoꞌo neꞌe tnoꞌo yichi,
13 ja ni ka xndendoi ichi ndaa,
nagua ja vi kakai ichi nee.
14 Te ka kusii ini nuu ka saꞌi jakueꞌe
vi ka osii ini jin jakueꞌe ndevaꞌa yun.
15 Chi yakua ichi ka jikai,
te ni ka kujioi nuu ichi chindaa.
 
16 Te suni skaku niꞌnu ña tnoꞌo ndichi yun nuu ndaꞌa inka ñasiꞌi,
ñaꞌa ja tu jini ron, te kaꞌan ña tnoꞌo luu ndevaꞌa,
17 ñaꞌa ni xndendoo tee ni ondeka tnaꞌa jin ña ndee nuu kuechi ña,
te ni ndunaa ini ña tratu ni saꞌa ña nuu ia Dios ja kondeka tnaꞌa ña jin de.
18 Chi tee kuaꞌan jin ña veꞌe ña kuu na kuinio ja kuaꞌan de ja kuu de,
te nuu ja kondikin de ñasiꞌi yun, te kenta de nuu ka oo ndiyi.
19 Te ndiꞌi tee kuaꞌankuei nuu oo ña,
chi ma vi ndajiokuiin uun ka de,
te ni ma vi ndaniꞌi saꞌun ka de ichi chindaa ja taa ja vi koteku de.
 
20 Nuu saa, te kokaka ichi ka jika ñayiu guaꞌa,
te kondikin ron ichi ka jika ñayiu ndaa.
21 Chi ñayiu ndaa, guaa vi koi nuu ñuꞌu maa ia Dios,
te ñayiu tu ka saꞌa jakueꞌe, guaa siun ni vi koi nuu ñuꞌu yun.
22 Su ñayiu kueꞌe, chi ma vi koo kai nuu ñuꞌu yun,
chi skunu ña ya jin ñayiu tu ka saꞌa guaꞌa.