150
Na vi kata ndiꞌi tuꞌo nuu ia Dios
Vi saꞌa kaꞌnu ni ia Dios ini veñuꞌu.
Vi saꞌa kaꞌnu ni ya ndee andivi nuu oo jandakui ya.
Vi saꞌa kaꞌnu ni ya ja jaꞌa tniuu naꞌnu ja saꞌa ya.
Vi saꞌa kaꞌnu ni ya, chi ia kaꞌnu ndevaꞌa kuu ya.
Vi saꞌa kaꞌnu ni ya nuu ka tiuu ni trompeta.
Vi saꞌa kaꞌnu ni ya nuu ka tee ni xtnuu kaxin vi arpa.
Vi saꞌa kaꞌnu ni ya jin pandero vi nuu ka jita jaꞌa ni nuu ya.
Vi saꞌa kaꞌnu ni ya jin yutnu kaxin vi nuu ka tiuu ni tnu yoo.
Vi saꞌa kaꞌnu ni ya jin nuu ka skaxin ni kaa tikute ja kaxin kuiñi,
vi nuu ka skaxin ni kaa tikute ja kaxin ndee.
 
Te ndiꞌi tuꞌu ja ndakuantachi na saꞌa kaꞌnu Jitoꞌo.
 
¡Kaꞌnu kuu Jitoꞌo!