Tniuu ja ni skuni ña ia Dios jin Juan
1
Yaꞌa kuu tnoꞌo ja ni jiñaꞌa ia Dios nuu Jesukristu, nagua ja ndaxneꞌe ya nuu ñayiu ka jinokuechi nuu ya, nagua kuu ja ñama ni kokuu. Te yun guaa ni tetniuu Jesukristu ia jinokuechi nuu ya ja skuni ña ya jin sein ja kuu san Juan ja jinokuechi san nuu ya naxa kaa ja kokuu. Te ndakani ndaa san ndiꞌi ja ni jini san, vi kuu san testiu tnoꞌo kaꞌan ia Dios, vi suni tnoꞌo ja ni ndakani Jesukristu. Na taꞌu na ndetu ñayiu ka kaꞌu tutu yaꞌa nuu ñayiu, te suni nase inu taꞌu ñayiu ka nini tnoꞌo ja ni kaꞌan ia Dios naxa kokuu, te ka tanui tnoꞌo ja yoso yaꞌa, chi ja ni kuyatni ja skunkuu taka tnoꞌo ja yoso nuu tutu yaꞌa.
Ni tee Juan nuu ñayiu ka skuaꞌa ja ka oo nuu ndi uja veñuꞌu
Maa san kuu Juan, te tee san tnoꞌo yaꞌa nuu ñayiu ka skuaꞌa ja ka oo nuu ndi uja veñuꞌu ñuu ja tnii Asia. Te vi kutaꞌu vi kundetu ni javii javaꞌa vi jamani ja vaji nuu Dios, ia kuu Dios vitna, vi ia kuu Dios ndee janaꞌa, vi ia ja kii. Te suni vi kutaꞌu ni ja vaji nuu uja Espíritu ja oo nuu tatnuni ia Dios. Te suni vaji nuu Jesukristu, ia kuu testiu ndaa, ia ni ndateku xtnañuꞌu ka neꞌu ndiyi, ia tatnuni nuu taka rey ka oo ñuyiu. Te ni kutoo ña Jesukristu jin yoon guaa ni ndakate ya yika kuechio jin niñi ya. Te ni saꞌa ya ja ka kuo rey vi sutu ja ka jinokuechio nuu Tata ya, Dios. Te nuu maa ya na koo jayiñuꞌu vi jakaꞌnu nikuii nikani. Saa na kokuu.
Te vi kondiaꞌa ni ja ndee nuu viko ndii Jesukristu,
te ndiꞌi ñayiu vi kuni ya, vi guaa ndee ñayiu ni ka xtuji ña jin ya,
te nasaa natuꞌu ñayiu oo nii ñuyiu vi ndaꞌi vi kana nuu vi kuni ja ndenta ya.
Saa na kokuu.
“Maa rin kuu ia oo xtnañuꞌu vi ia oo sandiꞌi”, kachi Jitoꞌo, ia kuu Dios vitna, vi ia kuu Dios ndee janaꞌa, vi ia ja kii, ia ndakui ndevaꞌa.
Ni jini Juan ja yeꞌe tajan Jesukristu
Maa san kuu ñani ni Juan, te suni inuu ni tnundoꞌo ka tnaꞌo ja ka kandijao Jesukristu. Te inuu ni vi koo nuu tatnuni ia Dios, te inuu ni ka jandee inio saꞌa Jesukristu. Te ja jaꞌa ja ndakani san tnoꞌo ia Dios vi kaꞌan ndaa san tnoꞌo Jesukristu, guaa ni ka kakuiko ña jin san, te ni ka siaꞌa ña ja oo san in isla nani Patmos. 10 Te ni oo san jin Espíritu ia Dios in kiuu maa Jitoꞌo, te ni skuni ña ya jin san. Te ni jini san ja ni kana jaa ichi yata san na kuinio ja ndaꞌi in trompeta. 11 Te kachi:
―Maa rin kuu ia oo ndee jaxtnañuꞌu vi ia oo sandiꞌi. Te tee nuu in liuru taka ja kuni ron, te tetniuu ron na kiꞌin nuu ndi uja veñuꞌu ja ka oo Asia, nuu ñayiu veñuꞌu Éfeso vi Esmirna vi Pérgamo vi Tiatira vi Sardis vi Filadelfia vi Laodicea ―kachi ya.
12 Te ni jionenuu san ja kondiaꞌa san na in kuu ja kaꞌan jin san, te nuu ni jionenuu san, te ni jini san uja kandeleru oro. 13 Te maꞌñu ndi uja kandeleru yun ni jini san nukuiin in ia kaa nagua kaa in ñayiu ñuyiu. Te niꞌnu ya in saꞌun kani ja kunjino ndee nuu jaꞌa ya, te nuꞌni yika ya in sinchu ja kuu oro. 14 Te ixi xini ya, chi ja yayaa kuu na kuinio ixi ndikachi axi na kuinio yuaꞌa ja oo nuu yuku yuaꞌa. Te nduchi nuu ya, chi vi kandaꞌa na kuinio yañuꞌu. 15 Te siꞌin ya, chi vi yeyeꞌe na kuinio kaa kuu bronce ja ni nduaꞌa nuu jitnu, te vi jiso kuei kuei kaꞌan ya, nagua jiso nuu jika kuaꞌa ndute. 16 Te ndaꞌa kuaꞌa ya nee ya uja kimi, te yuꞌu ya ni kana in yuchi kani ndugua ja xeen nduu jioo nuu. Te nuu ya, chi vi na kaa nikandii nuu kuun xenxeen kaꞌni kaa.
17 Te nuu ni jini san ya, te ni ndonso san nuu jaꞌa ya na kuinio ja ni jiꞌi san. Su ni sonee ya ndaꞌa kuaꞌa ya siki san, te kachi ya:
―Ma yuꞌu ron, chi maa rin kuu ia oo xtnañuꞌu vi ia oo sandiꞌi. 18 Ia teku kuu rin, chi ni jiꞌi rin, su ni ndateku rin, te vitna chi teku rin nikuii nikani. Saa na kokuu. Te yindaꞌa rin ndakaa jakueꞌe ja jaꞌni ñayiu vi ndakaa ñuu jiꞌi. 19 Nuu saa te tee nuu tutu nagua kuu ja ni jini ron, nagua oo vitna, vi nagua kuu ja koo nuu kuee ka. 20 Te yaꞌa kuu tnoꞌo yiyuꞌu ja kaꞌan siki ndi uja kimi ja ni jini ron nee rin ichi ndaꞌa kuaꞌa rin jin ndi uja kandeleru ja ni jini ron: ndi uja kimi yun ka kuu ia ka jinokuechi nuu Dios ja ka jito ndi uja veñuꞌu yun, te ndi uja kandeleru ja ni jini ron yun ka kuu ndi uja veñuꞌu.