4
Ni tnandaꞌa Booz jin Rut
Yun te kuaꞌan Booz ndee yeꞌe nuu ndiukuei ñayiu ñuu, te ni jinkoo de yun. Te nuu saa ni yaꞌa tee kuu tnaꞌa yatni, tee xiin jaꞌa ni kaꞌan de nuu Rut, te jiñaꞌa de:
―¿Na tu kaꞌan ni? Neꞌe ni yaꞌa, te jinkoo ni ―jiñaꞌa de.
Te ni jaꞌan tee yun, te ni jinkoo de. Yun te ni kana de uxi tee ka kuu nijaꞌnu ñuu yun, te jiñaꞌa de:
―Vi jinkoo ni joo yaꞌa, tata xtoo.
Te ni ka jinkoo tee yun. Yun te jiñaꞌa Booz nuu tnaꞌa de yun:
―Ni ndajiokuiin Noemí ja ni jaꞌan ña Moab, te kuini ña xiko ña ñuꞌu ja ni okuu ñundeꞌi ndi xtoo Elimelec. Te kuini san ja kaxtnoꞌo san nuu ni nagua ja kuni ni, te kaꞌan san nuu ni ja ndakuaan ni ñuꞌu yun jin nuu tee ka nukoo yaꞌa vi jin nuu tee ka kuu nijaꞌnu nuu ñuo. Chi maa ni kuu tnaꞌa yatni ka ja kuu skaku niꞌnu ni. Su nuu ja ma skaku niꞌnu ni ñuꞌu yun, te kaxtnoꞌo ni nagua ja kuni san, chi tu na inka tee ja kuu skaku niꞌnu, chi maa ni, axi yatai yun te sein guaa kuu ja skaku niꞌnu san ―jiñaꞌa de.
Te jiñaꞌa tee yun:
―Skaku niꞌnu maa san.
Yun te jiñaꞌa ka Booz:
―Kiuu ja ndakuaan ni ñuꞌu yun nuu Noemí, te suni nini kuu ja vi kuaka tnaꞌa ni jin Rut, ñaꞌa ñuu Moab, ñasiꞌi ndi Mahlón, nagua ja na koo ni ñundeꞌi yun jin sivi maa ndi yun ―jiñaꞌa de.
Yun te jiñaꞌa tee kuu tnaꞌa yun:
―Nuu saa te ma kuu ja skaku niꞌnu san, chi kana saa skunaa san ñundeꞌi maa san. Su nuu ja kuini maa ni ja skaku niꞌnu ni, te xndendoo san nuu ndaꞌa maa ni ja skaku niꞌnu ni ñundeꞌi yun, chi ma kuu ja skaku niꞌnu maa san ―jiñaꞌa de.
Chi ni oo in costumbre ñayiu Israel tiempu yun, ja nuu ja in ñayiu xndendoi nuu ndaꞌa inka tnaꞌi ja skaku niꞌnu maa tee yun ñundeꞌi tee ni jiꞌi, te ja na vi kukanu ini de jin tratu ka saꞌa de. Te ni okeneꞌe tee xndendoo nuu ndaꞌa inka de ndijan de, te ni ojiñaꞌa de nuu tee xiin nundaꞌa ni kendoo. Saa te ni ka okukanu ini ñayiu Israel tratu ja ni ka osaꞌi.
Yun te ni keneꞌe tnaꞌa yatni yun ndijan de, te ni jiñaꞌa de nuu Booz, te jiñaꞌa de:
―Ndakuaan maa ni ñundeꞌi yun.
Te jiñaꞌa Booz nuu tee ka kuu nijaꞌnu vi nuu ndiꞌi ñayiu ñuu de:
―Ndiꞌi maa ni ka kuu testiu kiuu vitna ja ndakuaan san ñuꞌu nuu Noemí, ndiꞌi ja ni okuu ñundeꞌi Elimelec vi ndiꞌi ja ni okuu ñundeꞌi seꞌe de Quelión vi Mahlón. 10 Te suni ja tnandaꞌa san jin Rut, ñaꞌa ñuu Moab, ñasiꞌi ndi Mahlón, nagua ja na koo ni ñundeꞌi yun jin sivi maa ndi yun, nagua ja ma naa sivi ndiyi yun neꞌu in ñani in tnaꞌi nuu ka ndututui yeꞌe ñuu yaꞌa. Te testiu ka kuu maa ni vitna ―jiñaꞌa de.
11 Te ka jiñaꞌa ndiꞌi tee ni ka ndututu yeꞌe ñuu yun vi tee ka kuu nijaꞌnu:
―Testiu ka kuu san. Te Jeovaa na saꞌa jin ñasiꞌi ja kiuu veꞌe ni ja na kokuu ña na kuinio Raquel vi Lea ja ndi nduu ña xiin ndikin tata ka kuu ndiꞌi yoon ñayiu Israel, te kokuu ni in tee kaꞌnu nuu ñayiu Efrata, vi in tee teku tnoꞌo nuu ñuu Belén. 12 Te jin suchi siꞌi yun na taa Jeovaa kuakuaꞌa seꞌe ni jin, te na vi kaya tatatnoꞌo ni, nagua ni kaya tatatnoꞌo Fares seyii Tamar jin Judá ―ka jiñaꞌa de.
13 Te saa ni kuu ja ni jaka ña Booz jin Rut, te ni ka tnandaꞌa de jin ña. Te nuu ni ka nitnaꞌa de jin ña, te ni jandetu Jeovaa ja ni junkuꞌun luluu ña, te ni kaku in seyii luluu ña.
14 Yun te ka jiñaꞌa sava ka ñasiꞌi nuu Noemí:
―Kaꞌnu kuu Jeovaa ja ni saꞌa ya ja oo in ja skaku niꞌnu ña, te na koteku tnoꞌi nuu ñayiu Israel. 15 Te sui ndataa in tnoꞌo sii ini nuu ni, te koto kuni ñai nuu kuu nijaꞌnu ni, chi seꞌe janu ni, ñaꞌa kutoo ndevaꞌa ña jin ni kui, te ndee ka ñaꞌa yaꞌa nuu ni saa uja seyii ni ―ka jiñaꞌa ña.
16 Yun te ni jaka Noemí suchi yikin yun, te ni jito ña jin na kuinio seꞌe maa ña ja ni jaꞌnui.
17 Te ka jiñaꞌa ñaꞌa ka oo yatni jin ña:
―Ni jinkoo in seyii Noemí.
Te ni ka xnani ña jin Obed.* 4:17 Obed kei kaꞌan: jinokuechi. Te tee yaꞌa ni okuu yua Isaí, te Isaí yaꞌa ni okuu yua David.
Tatatnoꞌo Rey David
18 Tee yaꞌa ni ka okuu tatatnoꞌo Fares: Fares ni okuu yua Hezrón, 19 te Hezrón ni okuu yua Ram, te Ram ni okuu yua Aminadab, 20 te Aminadab ni okuu yua Naasón, te Naasón ni okuu yua Salmón, 21 te Salmón ni okuu yua Booz, te Booz ni okuu yua Obed, 22 te Obed ni okuu yua Isaí, te Isaí ni okuu yua rey David.

*4:17 4:17 Obed kei kaꞌan: jinokuechi.