3 Za̰a
Mbeɗe ndeke ɗi sayke ká Za̰a ɗaa
Ɓay ká se tul feri ká ɗo ɓil mbeɗe ni key
Mbeɗe key na Za̰a ɗaa a píeke ha̰ nzoɓ ndáka faa pol nzoɓ mbika law mbḭw ká riŋ-ɛ ɓa Gayus. Ka ɗaa mbeɗe key na a písike ni ɓay tul fe ɗáa kere ɓeri riw bele káʼa ɗaa a sɔ́ke nzoɓ mbika lawri, rɔɔ a baka ni ɓay tul peɗ ndaya Diyotɛrɛf.
Máa ɓayri ká ɗo ɓil-e
Za̰a pisi fe ɗáa kere Gayus: 1.1-8
Baka ɓay ká se tul Diyotɛrɛf: 1.9-10
Nasi ɓay fe ɗáa kere Demeterus: 1.11-12
Ɔ́rɔ ɓie ɓay: 1.13-15
1
Ŋgɛrɛ tul peɗ ɗaa mbeɗe ha̰ Gayus
Ɓi ká mì ɓa ŋgɛrɛ tul peɗ ká tul nzoɓ mbika lawri ká i mbṵ tul kḭ na, mì ɗaa mbeɗe key na ha̰ mù, ɓo Gayus ká mì kɔ mù ɓa nzoɓ nun-i ɓa tusuɛ na. Ɓo nzoɓ buɔ-i ká mì kɔ mù ɓa nzoɓ nun-i na, mì rɛ ɓay haŋa fe ɓori riw bele ka ɗo ɓáy kere, sùo-ɔ kara ka nduɔ mù kiyaw kiyaw faa mbḭw munu ká pa̰ra nun sùo-ɔ ɗo ɓáy kere ɗɛkɛkɛ na. Yṵ naari ká i uru saa luo-ɔ í tḭi tul ɓuru na, zaɗka i ɓaa nasi ɓay ɓo mii, mù ɗo tul ɓal-a ɓáy faa tusuɛ ɓay nda̰w, simseɗ ɓo ká ɓil tusuɛ ɓay nda̰w na, mì ɗo ɓil bawda suoriya. Fe káʼa haŋa mì bawda suoriya kal tul soro ɓay ká mì laa mii, vu-iri se simseɗ maa ɓáy tusuɛ ɓay na, tiya.
Fe ɗáa kere Gayus
Ɓo nzoɓ buɔ-i ká mì kɔ mù ɓa nzoɓ nun-i na, fe ɗáa ɓo ɗo ɓáy zaɗɛ ha̰ mù mgbáke yṵ naari na ɓáy kere, ze ɓa na varuri hɔy kara nda̰w pi. Ɓay ini ɓo ká mù mgba na, i lo soroke ká pol nzoɓ mbika lawri ká i mbṵ tul kḭ. Timbɛɗɛ key na, mì koɗ mù, mu sɔ ri munu ɓa pola ɓáy faa varu ɓari. Mu ɗaa munu ɓáy faa ká rii law Ŋgɛrɛwṵru, ɓay ḭi lɛ, tusuɛke na, nzoɓkeri ku na, varu ɓari ká i se na, i se ɓay tul peɗ *Krisi, a lɛ, i ya̰a fe mbḭw mini kara ká nduo nzoɓri ká i tuu Ŋgɛrɛwṵru ya na ya. Munu zu lɛ, naari ká náa ɓári nzoɓ mbika lawri na, ndaɗ ɓay haŋa náa sɔ́ri kḭri nzoɓri ká mini key na. Ɓe nda̰w rɔɔ, náa zúɔkeri ziŋ ri ká ɓil peɗ tusuɛ ɓay na ɓáy.
Peɗ ndaya Diyotɛrɛf
Mì ɗaa vu mbeɗe mí píeke ha̰ nzoɓ mbika lawri ká i mbṵ tul kḭ ká luo-ɔ na. Roo lɛ, Diyotɛrɛf ká hii ɓay mbika sùo-ɛ ɗo pol nzoɓ ha̰wri na, ka nda puu ɓay ká mì ɓaa na biŋ ɓa ɓisuy. 10 Ɓe ze, zaɗka mì se lɛ, ɓay law mgbɔrɔ ɓáy kúɗ ɓay ɓe káʼa ɓaa ka̰aya se tul naari na, mì tína riw bele ɓa kɛlɛ. Ɓa ɓe nu ku hɔy ya, roo lɛ, yṵ naari ká i tḭi tul-e hɔy kara, ka hii ɓay ya̰aŋa ri ya nda̰w, a nzoɓri ká i hii ɓay ya̰aŋa ri ɓáy kere kara, ka haa ri faake, a nii ri ká sakra nzoɓ mbika lawri.
11 Ɓo nzoɓ buɔ-i ká mì kɔ mù ɓa nzoɓ nun-i na, mu mbóro fe ɗáa ka̰aya ya, roo lɛ, fe kere ze mu mbóro mú ɗaa. Nzoɓ ká ɗaa fe kere ɓaŋguɔ na, ka ɓa nzoɓ taa Ŋgɛrɛwṵru. A nzoɓ ká ɗaa fe ka̰aya ɓaŋguɔ laa lɛ, ɓe na ka tuu Ŋgɛrɛwṵru ya zu.
Soro peɗ ɗáa kere Demeterus
12 A ɓe Demeterus na, nzoɓri riw bele i ɓaa ɓay ɓe ɓáy kere. Sùo ɓay ká ɗo nzi-ɛ na kiɛ nasi ɓay fe ɗáa kere ɓe. Ɓuru hɔy kara, ɓuru ɓaa nasi ɓay ɓe ɓáy kere. Mù kɔ nda̰w, nasi ɓay ká ɓuru ɓaa na ɓa tusuɛ kḭ.
Wáa ɓay kɔ́m ɓáy soko ɓe
13 Mì ɗo ɓáy feri ŋgḭ-ŋgḭi ɓay ɓáa ɓayke ha̰ mù, roo lɛ, mì hii ɓay vbíe ɗo mbeɗe ha̰ mù ya. 14 Mì hii ɓay haŋa ɓo ndḭi lɛ, mi se luo-ɔ sùo-i, a ɓo náa ɓaa ɓay ká nun kḭ.
15 Ndaɗ ɓay haŋa ɗɛkɛkɛ ka sáɗ ziŋ mù! Nzoɓ buɔ-ɔri ká i ɗo ziŋ mì key na, i hii soko ha̰ mù. Nzoɓ buɔ ɓururi ká i ɗo lew na, mu hii soko ha ri mbḭw mbḭw riw bele.