6
I nan nzoɓ sɔkɔ nzoɓri ɓa tɔnɔ say
Ɓil sewkeri ku na, munu ká ruɔ nzoɓ mbika lawri ŋgḭi ɓa pola pola na, nzoɓ mbika lawri ká i uru saa puo kḭ ká i ɓaa nzaa gɛrɛk na, i ŋgṵri sùo-ri ɓay tul Ziɓri ká i ɓaa nzaa eboro, ɓay ḭi lɛ, nam ɓáy nam na, zaɗka i ɗo wál fe sṵm na lɛ, i ker se tul má̰y síeri ká i ɓaa nzaa gɛrɛk na ya. Báyḭi lɛ, *nzoɓ ndáy nzaapeɗri ká duɔ falɛ siɗi na, i ɗi nzoɓ mbika lawri riw bele ha ri mbṵ kḭ í ɓaa ha ri mii: «Ɓay haŋa ɓuru pɔŋ ka-káa Ɓay Ŋgɛrɛwṵru, rɔɔ ɓúru yḭ̀i ɓúru ɓa nzoɓ léke fe sṵmri na, ɓa fe ká ɗo ɓáy faake ya. Sa̰wke mini ze, yṵ ɓururi, ì nán wa̰rari ɓa tɔnɔ say ká sakra ɓaarì ká nzoɓri kɔ simseɗ ɓari ɗo ɓáy kere, ká Tem Law Pie mbaa ɓil law-ri, a í ɗo ɓáy nun nzɛm nda̰w na, ɓo ha̰ ɓuru pɔ́ŋ peɗkeri key na ka zuɔ nduo-ri ha ri ɗaa. A ɓuru na lɛ, peɗ ɗáa ɓuru a ɓá ɗáa nzaa ɓay kere ɓáy ka-káa Ɓay Ŋgɛrɛwṵru ha̰ nzoɓri laa.»
Báyḭi lɛ, ɓay ká i ɓaa na, nzoɓ mbika lawri hii ɗo ɗi riw bele. Ze í naa Etḭɛn ká mbika law ɓe ŋgḭi ɓamba, ká Tem Law Pie mbaa ɓil law-ɛ na. I naa Filiɓ nda̰w, Prokɔr nda̰w, Nikanɔr nda̰w, Timo̰n nda̰w, Parmenas nda̰w, rɔɔ Nikola ká uru saa puo ká Antiyos, ɓe káʼa fɛrɛ sùo-ɛ a vi ɓa nzoɓ kóɗ Ŋgɛrɛwṵru na. Falɛ ku báyḭi lɛ, i fa̰a ri í kiɛ ri ha̰ nzoɓ ndáy nzaapeɗri ha ri ɗaa nduo ɓo tul-ri, í ɗaa nzaa ɓay kere ɓay tul-ri. Ɓe nu ku laa lɛ, Ɓay Ŋgɛrɛwṵru ya̰a zaɗ ɓa pola pola. Ká ɓil ŋgɛrɛpuo ká Zuruzalɛm na, ruɔ nzoɓ mbika lawri ŋgḭi ɓa pola pola, a nzoɓ fe poyri kara ŋgḭi ɓamba i ɗaa law-ri ɓo tul Zezu.
I mgba Etḭɛn
Etḭɛn na fe sa̰mi Ŋgɛrɛwṵru ɗo tul-e ha̰ ni ɗo ɓáy hṵrusuo ɗáa feri ká mba kɔ́kɔ, ɓáy fe saŋri ŋgḭi ɓamba ká sakra nzoɓri. Roo lɛ, Ziɓ ha̰nɛri ká i ɗi *hul mbṵ́ kḭ ɓari ɓa «koyri ká i pɔŋ,» ká í uru saa puo ká Sirɛ̰n ɓáy Alezandere, rɔɔ ɓáy kuɗu zaɗ ká Silisi ɓáy Azi nda̰w na, i tii sa̰w má̰y ɓay ziŋ Etḭɛn. 10 Roo lɛ, i maa ɓay mgbaka ni ɓáy ɓay ya, ɓay ḭi lɛ, Tem Law Pie ze ha̰ ni nun nzɛm ɓáa ɓay. 11 Báyḭi lɛ, i puo nzoɓ ha̰nɛri puo nda̰w rɔɔ, ha ri kuɗ ɓay zuɔ nzi-ɛ mii: «Ɓay ka̰aya káʼa ɓaa a ɗáake ɓay ɓo tul *Moyze ɓáy Ŋgɛrɛwṵru na, ɓuru laa ká nzi-ɛ.» 12 Ɓe ze, i suru tigba̰a nzoɓri ɓáy ŋgɛrɛ Ziɓri, rɔɔ ɓáy *nzoɓ fére nzoɓri bol kusolri nda̰w na, ha̰ law-ri fa̰a ri ha ri ɗaa so tul Etḭɛn í mgba ni í séke ni luo *nzoɓ kúŋ sal ɓay luyeri. 13 I vi ɓáy nzoɓri ká i kuɗ ɓay zuɔ nzi-ɛ mii: «Leɗban key na ɓaa ɓay ka̰aya ɓaŋguɔ se tul hul ka̰ni key ká ɗo ɓoɗ ɓa taa Ŋgɛrɛwṵru nda̰w, se tul *bol kusol Moyze nda̰w pi. 14 Ɓuru laa ɓay ká nzi-ɛ mii, Zezu ni ká Nazarɛɗ na, a ɓíɛ zaɗ ni key wukluk wukluk nda̰w, a fɛrɛ fe nduo puo ká Moyze ha̰ naari na ha̰ ni ɗo ɓoɗ nda̰w pi.» 15 Báyḭi lɛ, nzoɓri riw bele ká i kaw zaɗ kúŋ sal ɓay luye na, i mbṵ kɔ́m yim ɓa tul Etḭɛn, lɛ, i kɔ nun-ɛ rìi nun leɗ nzaapeɗ Ŋgɛrɛwṵru ká nulue.