Eborori
Mbeɗe ká i ɗaa ha̰ Eborori
Ɓay ká se tul feri ká ɗo ɓil mbeɗe ni key
Mbeɗe key na i ɗaa ha̰ nzoɓ mbika lawri ká sa̰w ɓari ɓa Ziɓ. Nzoɓ ɗáa mbeɗe ni key na hii ɓay baka ri ɓay haŋa ri pɔ́ŋ mbika law ɓari ya. Ka kiɛ mii, Zezu Krisi ɓa Vu Ŋgɛrɛwṵru, ɓe káʼa ya̰a fe ɗáa Bi-ɛ Ŋgɛrɛwṵru ɓáy zaɗɛ ŋgiɗ bele, a ɗaa ha̰ náa kɔ́keri law kere Ŋgɛrɛwṵru ta-taŋ. Ɓa ɓe Zezu Krisi ká mba tul leɗ nzaapeɗ Ŋgɛrɛwṵruri ká nulue nda̰w, nzoɓ ya̰aŋa ɓayri saa nzaa Ŋgɛrɛwṵru nda̰w, Moyze kara nda̰w na. Ɓa ɓe Zezu Krisi nda̰w ze Ŋgɛrɛwṵru ɗaa ni kaw ɓa ŋgɛrɛnzoɓ fe poy luye ɓaŋguɔ wṵ̌m. Ɓa ɓe káʼa ɗaa ha̰ Ŋgɛrɛwṵru ɓáy nzoɓri zuɔ ziŋ kḭ ɓáy faa sùo-ɛ káʼa mbi ɓa vuy fe poy ba mbḭw hɔy wṵ̌m ɓa gbṵke na. Ɓe ze, fe hɔlri ká Ziɓri púoke fe, ɓáy peɗri ká nzoɓ fe poyri ɗaa ká ɓil hul ka̰ni Ŋgɛrɛwṵru na, ka ɗaa ha̰ nzi-ɛ gbṵ, ɓay ḭi lɛ, ɓa fe ká nzoɓ se síe ɗáake mbǎa.
Pam ká náa ɗǒkeri ɓáy faa Zezu na, ɓa fe vbíɛke vbɛm ya. Fe ɗáa nzoɓ Ŋgɛrɛwṵruri ká piɛɗke lew na ɗo ɓa fe mbóro, a maa ɗáa wa̰ra ɓo ɓil law naari nzoɓ mbika lawri ha̰ náa sṵ̌ukeri law naari ɓáy sew ká i ɗáake nun naari tuɔ síe. Ɗo nun haŋa naari nzoɓ mbika lawri na, náa geɗeri kɔ́m ɓa luo Zezu, ɓe ká náa ɗáari law naari ɓo tul-e ɓáy tiikake kpṵru ɓay tḭ́ike gbṵke na.
Máa ɓayri ká ɗo ɓil-e
Krisi ɓa nzoɓ ká tina law kere Ŋgɛrɛwṵru ɓáy zaɗɛ: 1.1-3
Krisi mba tul leɗ nzaapeɗ ká nulue: 1.4–2.18
Krisi mba tul Moyze ɓáy Zozuye: 3.1–4.13
Krisi ɓa ŋgɛrɛnzoɓ fe poy luye: 4.14–7.28
Krisi ɓa nzoɓ ɗoko sikɗa nzoɓri ɓáy Ŋgɛrɛwṵru: 8.1–9.22
Krisi ɓa vuy fe poy ká ɗo nzɛɗɛm: 9.23–10.39
Ɗáa law ɓo tul Krisi na kal feri riw: 11–12
Simseɗ nzoɓ mbika lawri, ɓáy ɔ́rɔ ɓie ɓay: 13
1
Ŋgɛrɛwṵru ɓaa ɓay ha̰ nzoɓ ɓáy faa Vi-e
Pola lew na, Ŋgɛrɛwṵru ɓaa ɓay ha̰ bulu naari faa ɓal ŋgḭ-ŋgḭi ɓáy gosikeri ɓoɗ ɓoɗ ɓáy faa nzoɓ ya̰aŋa ɓayri saa nzi-ɛ. Roo lɛ, ɓáy ɓil sewri ká náa káwri ɗi timbɛɗɛ key na, ka ɓaa ɓay ha̰ naari ɓáy faa Vi-e. Ɓáy faa Vi-e na ze ka ɗáake feri riw bele, a ɗaa ni kaw ɓa nzoɓ ká feri riw bele a zúɔ nduo-ɛ. Vi-eke ku na, ɗaa ha̰ náa kɔ́keri hṵrusuo riŋ ɗika Ŋgɛrɛwṵru ká ɓa hḭɛ zikiki. Ka ya̰a fe ɗáa Bi-ɛ Ŋgɛrɛwṵru na ɓáy zaɗɛ ŋgiɗ bele, a mgba sa̰w feri riw bele ha ri se-seɗ ɓáy faa hṵrusuo ɓay ká tḭi ká nzi-ɛ. Falɛ káʼa ɗaa ha̰ Ŋgɛrɛwṵru naa ɓay feya̰a ká tul nzoɓri ha ri *taŋ kaɗ kaɗ na, ka zɔl a vǎa kaw zaɗ káw riŋ ɗika ká nulue ká tunduo hoɗo Ŋgɛrɛwṵru, Nzoɓ Bawda Hṵrusuo. Ɓe ze, Ŋgɛrɛwṵru kǐɛke Vi-e ká vi ɓa bawda nzoɓ ká kal tul leɗ nzaapeɗri ká nulue ká riŋ-ɛ kara mba tul riŋ-ri pavbaɗ na.
Vu Ŋgɛrɛwṵru mba tul leɗ nzaapeɗ Ŋgɛrɛwṵruri ká nulue
Tusuɛke lɛ, leɗ nzaapeɗ Ŋgɛrɛwṵru káʼa ɓaa ha̰ ni mii: «Ɓo na mù ɓa Vu-i; úru saa vuri key na mì ɓa Bǎa-ka» na, mbḭw tiya* 1.5 Simri 2.7.. A leɗ nzaapeɗ Ŋgɛrɛwṵru mbḭw káʼa ɓaa ɓay se tul-e mii: «Mì ɓá Bi-ɛ, a ɓe laa lɛ, a ɓá Vu-i 1.5 2 Samiyɛl 7.14.» na, mbḭw tiya nda̰w. Roo lɛ, ɓáy nam ká Ŋgɛrɛwṵru ɗo píe titire leɗ ká keklek vi tusiri key na, ka ɓaa mii: «Ɓaarì leɗ nzaapeɗ ɓiri riw bele na, ì húku pol-e í pisi ni 1.6 Simri 97.7; Kḭiŋa bol kusol ba siɗike 32.43.Ɓay ká Ŋgɛrɛwṵru ɓaa se tul leɗ nzaapeɗri ká nulue na ze ɗo key: «I ɓa nzoɓ peɗ ɓiri; mì píe ri munu ká zuu kuu, í ɗo munu ɓa rḭm huu ká sɛ§ 1.7 Simri 104.4.A ɓay káʼa ɓaa ha̰ Vi-e na laa lɛ, ka ɓaa mii:
«Ɓo na, mù ɓa Ŋgɛrɛwṵru.
Réke mbay ɓo na ɗo mbiimbam ɓáy mbiimbam ɓaŋguɔ,
mù re tul nzoɓ ɓori ɓáy zaɗɛ.
Ɓo na, mù hii fe ɗáa ká ɗo ɓáy zaɗɛ,
a mú tuŋ fe ɗáa ka̰aya ŋgereŋ.
Sa̰wke mini ze, Ŋgɛrɛwṵru, Ŋgɛrɛwṵru ɓo na náa mù ɗo ɓoɗ,
a ɗaa num suoriya zuɔ tul-a,
a kɔ mù rii nun-ɛ mba tul bǎw seɗ ɓori* 1.9 Simri 45.7-8.
10 Ka ɓaa ha̰ ni na rɔɓay mii:
«Ŋgɛrɛmbay, zaɗka zaɗ ɗo hɔy raŋ raŋ ɓáy na,
ɓa ɓo ze mù ɗaa tusiri, a mú ɗaa nulue ɓáy nduo-ɔ.
11 Fekeri riw bele ku na, a ɓíɛ kpukɗu kpukɗu,
i ɗi tá̰w riw bele munu ká gariri ɗǐke tá̰w.
Roo lɛ, ɓo na, mù káw ɓaŋguɔ.
12 Mù gḭm ri munu ká i gḭ̌mke maagari,
a mú suo ri munu ká i súoke gari.
Roo lɛ, ɓo na, mù ɗo munu ɓaŋguɔ;
Nam ɓori ti ɔ́kɔ ya mgbaŋ 1.12 Simri 102.26-28.
13 Ka ɓaa ha̰ ni rɔɓay mii.
«Mu ví káw tunduo hoɗo ɓi
kpṵru maa ɓáy haŋa mì haw yṵm
ká tul nzoɓ tul ŋga̰ni ɓori
ha ri vi ɓa fe ɗáa ɓal-a zuɔ ɗi 1.13 Simri 110.1.
Ɓa ɓay káʼa ɓaa ha̰ leɗ nzaapeɗ Ŋgɛrɛwṵru mbḭw ya. 14 A wa̰a, leɗ nzaapeɗ Ŋgɛrɛwṵruri na, i ɓa nzoɓ veri lɛ? Ɓari riw bele na, i ɓa temri ká i ɗaa peɗ ha̰ Ŋgɛrɛwṵru. Ka pie ri ɓay haŋa ri sɔ nzoɓri ká pam a ɗoko ɓay tul-ri.

*1:5 1.5 Simri 2.7.

1:5 1.5 2 Samiyɛl 7.14.

1:6 1.6 Simri 97.7; Kḭiŋa bol kusol ba siɗike 32.43.

§1:7 1.7 Simri 104.4.

*1:9 1.9 Simri 45.7-8.

1:12 1.12 Simri 102.26-28.

1:13 1.13 Simri 110.1.