5
Ɓay ká i bǎkake nzoɓ feziŋari
Ɓaarì nzoɓ feziŋari, timbɛɗɛ key na ì kɔ tul-rì ɓáy kere nda̰w rɔ! Ì rɛ-rɛw ɓáy mbii nun-rì mgboɓo mgboɓo, í ŋgṵ́ri sùo-rì nzikri nzikri ɓay tul kɔ́kɔ sɛkɛ feri káʼa tḭ́i tul-rì. Feziŋa ɓaarì a púŋ mbuɗuk mbuɗuk nda̰w, gari ɓaarì kara ndere a ndéke ɗi yá̰ri yá̰ri nda̰w. Lari ɓaarì, ɓáy lari ha̰yri ká ndṵy zḭriri zḭriri na, a kɔ́kɔ vay riw bele. Zaɗka nam kúŋ sal ɓay vi lɛ, lariri ká kɔ vay na, i ɓáa nasi ɓay zuɔ tul-rì, í tay naysuo-rì kpɔlɔk kpɔlɔk munu ká huu tǎyke fe. Ɓaarì ká síe ɔ́rɔ ɓie namri ɗo key hɔy kara, ì tɔŋ ɓa mbṵ́ feziŋari zuɔ tul kḭ ndiw ndiw mgbum key na. Ɓaarì nzoɓ feziŋari na, ì laa key: nzoɓri ká i ɗaa peɗ ká wáa ɓaarì na, ì puo ri lari peɗ ɓari na ɓáy zaɗɛ ya. Ɓe mini ze, rɛw nzoɓ peɗri ká ì ɗara ri na, se kpṵru a tɔɗɔ ɓo suku Ŋgɛrɛwṵru Nzoɓ Hṵrusuo Luye. Ɓaarì na, ì kaw ɓil ndaɗi ká tusiri key baɗak í tuu kereke. Ì sṵ í ŋgɔ̌ɓke doɗoro doɗoro munu ká nayri ká i mgba ri ɓay ika ri hɔy. Ì ɗaa ɓay ɓo tul nzoɓ ká ɗaa ka̰aya mbḭw ya í i ni gɔr taŋ ɓayke. A ɓari nzoɓkeri ku na, i ti ɗoko pol-rì í ɗaa fe ya.
Íki law ká ɓil kɔ́kɔ sɛkɛ fe
Yṵ-iri, munu zu lɛ, ì íki law-rì kpṵru maa ɓáy nam ví Ŋgɛrɛmbay Zezu na. Ì kɔ faa ká nzoɓ pay ǐkike law-ɛ a giyaŋ titire mbam ká tɔ ɗɛkrɛ ɓay rúkake fe. Zaɗkaʼa ru fe lɛ, ka iki law-ɛ, a giyaŋ ruɗuɗu ha̰ ɔ́rɔ ɓie mbam nda̰w rɔɔ, a mbṵ pa̰ra fe pay na zuɔ tul kḭ ɓáy. Ɓaarì na kara, ì iki law-rì munu í siŋ law-rì ŋgɔ-ŋgɔŋ nda̰w, ɓay ḭi lɛ, nam ví Ŋgɛrɛmbay na tɔ̀ŋ ɗi mbǎa deɓ ro. Yṵ-iri, ì ŋgṵ́ri sùo-rì ká tul kḭ ya. Ɓe nda̰w rɔɔ, Ŋgɛrɛwṵru ti ɗáa ɓay ɓo tul-rì ya ɓáy. Ì kɔ key: Nzoɓ Kúŋ Sal Ɓay na ɗo faa hul ɗi mbǎa. 10 Ì kér se tul *nzoɓ ya̰aŋa ɓayri saa nzaa Ŋgɛrɛwṵru ká i ɓaa ɓay ɓáy riŋ-ɛ pola lew na í kɔ. Ɓari na, i kɔ sɛkɛ fe ŋgḭi ɓamba tasiri, roo lɛ, i mgba law-ri ŋgɔ-ŋgɔŋ í kǎwke. Munu zu lɛ, ì mbóro fe ɗáa ɓari na. 11 Ì kɔ, munu ká ɓuru ker ɓúru ɓaa mii, ɓari ká i iki law-ri ká ɓil kɔ́kɔ sɛkɛ fe na, suoriya ɓa taa ɓari. Ì laa soro ɓay íki law Zoɓ, ɓáy fe kereri ká Ŋgɛrɛwṵru ha̰ ni ká síe ɔ́rɔ ɓie nam kɔ́kɔ sɛkɛ fe ɓe na. Ɓa tusuɛ kḭ, Ŋgɛrɛwṵru na law kere ɓáy kɔ́kɔ nun síe nzoɓ na mbaa ɓil law-ɛ gba̰y gba̰y.
Ɓay ká se tul háa huɗ
12 Yṵ-iri, kakalke lɛ, ndaɗ ɓay haa huɗ ya. Ì haa huɗ ɓáy riŋ tumbam ya nda̰w, riŋ tusiri ya nda̰w, mase riŋ fe kḭ ɓoɗ ya nda̰w pi. Roo lɛ, ɓay ká ndaɗ ɓay ɓáa na ze ɗo key: «Ɓa tusuɛ» lɛ, ɓa tusuɛ kḭ zu. A «ɓa tusuɛ ya» laa lɛ, ɓa tusuɛ ya laa zu. Zaɗka ì ɗaa munu lɛ, ɓe nda̰w rɔɔ Ŋgɛrɛwṵru na ti ɗáa ɓay ɓo tul-rì ya ɓáy.
Ɓay ká se tul hṵrusuo nzaa ɓay kere
13 Nzoɓ mbḭw ká sakra ɓaarì ɗo ɓil kɔ́kɔ sɛkɛ fe lɛ? Ndaɗ ɓay haŋa ni ka ɗaa nzaa ɓay kere. Nzoɓ mbḭw ká sakra ɓaarì ɗo ɓil suoriya lɛ? Ndaɗ ɓay haŋa ni ka ɗi sim a písike Ŋgɛrɛwṵru. 14 Nzoɓ mbḭw ká sakra ɓaarì sùo-ɛ sɛ ni lɛ? Ndaɗ ɓay haŋa ni ka ɗi *ŋgɛrɛ tul peɗri ha ri vi, í ɗaa num zuɔ tul-e nda̰w rɔɔ í ɗáake nzaa ɓay kere ɓáy riŋ Ŋgɛrɛmbay Zezu. 15 Nzaa ɓay kere ká ì ɗaa ɓáy faa mbika law na, a ya̰aŋa nzoɓ sɛm na a ha̰ ni hṵrusuo. Ze ka ɗaa na feya̰a hɔy kara Ŋgɛrɛwṵru a ndáka bumake ziŋ ni. 16 Munu zu lɛ, ì tína feya̰a ɓaarì ɓa kɛlɛ ká sakra kḭ, a í ɗáake nzaa ɓay kere ka zíŋ kḭ. Ɓe nda̰w rɔɔ, sùo-rì na a ndúɔ kiyaw kiyaw ɓáy. Nzaa ɓay kere nzoɓ ká ɗo ɓáy zaɗɛ ká nun Ŋgɛrɛwṵru na ɗo ɓáy bawda hṵrusuo ɓay ɗáa fe. 17 Ì kér se tul *Eli ká ɓa nzoɓ ya̰aŋa ɓay saa nzaa Ŋgɛrɛwṵru na í kɔ. Ɓe na, ka ɓa nzoɓ munu ká naari, ze a ɗaa nzaa ɓay kere ŋgɔ-ŋgɔŋ ɓay haŋa mbam ka tɔ ya. Lɛɛ, zaɗɛ ku na mbam tɔɗɔ bɛ́ɗ ɓo tusiri ya mbiimbam say ɓáy few yie* 5.17 Ì kḭi 1 Mbayri 17.1; 18.41-46.. 18 Falɛ ku lɛ, ka ɗaa nzaa ɓay kere ɓa kḭ na rɔɓay, lɛ, Ŋgɛrɛwṵru ha̰ mbam tɔ ɓa kḭ ha̰ lere fe payri ɗo tusiri.
19 Yṵ-iri, zaɗka nzoɓ mbḭw ká sakra ɓaarì wṵru faa tusuɛ ɓay, rɔɔ nzoɓ kḭ se a yḭiŋra ni ɓo faake na lɛ, 20 nzoɓ ká se a yḭiŋra nzoɓ feya̰a a ɗaa ni ɓo faa kere na, ka ya̰a ni ká ɓil huɗ zu. Ze, feya̰a nzoɓke na ŋgḭi ɓamba hɔy kara, Ŋgɛrɛwṵru a ndáka bumake ziŋ ni.

*5:17 5.17 Ì kḭi 1 Mbayri 17.1; 18.41-46.