14
Zezu ɓa faa séke ɓa luo Bi-ɛ
Zezu ɓaa ha̰ leɗ nduoɓal-ɛri mii: «Ì ha̰ law-rì ka nzáa-rì ya. Ì ɗaa law-rì ɓo tul Ŋgɛrɛwṵru, a í ɗaa law-rì ka ɓo tul-i. Ká ɓil puo Bǎa na, zaɗ káwri ɗo ɗi mgbirik mgbirik. Zaɗka ɗo munu ya lɛ, mì ti ɓáa ɓayke ha rì ya. Tusuɛke lɛ, mì séke ɓay léke zaɗ ɓay tul-rì. Zaɗka mì se rɔɔ, mí leke zaɗ na lɛ, mì yḭ́i ɓay ví fá̰a rì ɓay haŋa ɓaarì hɔy kara, ì vǎa káw ɗi ziŋ mì mbḭw hɔy nda̰w pi. Zaɗ ká mì séke ɓa ɓaɗi na, ì kɔ faake kɔ.»
Báyḭi lɛ, Toma vbi ni ɓay mii: «Mbay, zaɗ ká mù séke ɓa ɓaɗi na, ɓuru kɔ ya. Wa̰a, ɓuru ɗáa mina nda̰w rɔɔ, ɓuru kɔ faake lɛ?» Lɛɛ, Zezu yḭiŋra ɓáy ɓay ha̰ ni mii: «Ɓi na, mì ɓa faa nda̰w, mí ɓa tusuɛ ɓay nda̰w, a mí ɓa káw ɓáy kumnun nda̰w pi. Ɓáy faa ɓi na rɔɔ, nzoɓ a séke luo Bǎa ɓo, faa kḭ ɓoɗ ká nzoɓ a kálke a se luo Bǎa na tiya. Zaɗka ì tuu mì tuu lɛ, ì tuuka Bǎa nda̰w. Úru saa timbɛɗɛ kpṵru vǎw na, ì tuu ni nda̰w, a í kɔ ni nda̰w pi.»
Báyḭi lɛ, Filiɓ ɓaa ha̰ ni mii: «Mbay, mu kíɛ ɓuru Bǎa na ha̰ law ɓuru ka nda siri.» Lɛɛ, Zezu yḭiŋra ɓáy ɓay ha̰ ni mii: «Filiɓ, wa̰a, ɗaa mina nda̰w rɔɔ, mì kaw ziŋ rì bole ɗi key lɛ, mù tuu mì ya kɔɓ ɓáy key lɛ woo? Nzoɓ ká tuu mì lɛ, ka tuu Bǎa nda̰w zu. Wa̰a, ɗaa mina nda̰w rɔɔ, mù ɓaa mii: “Kiɛ ɓuru Bǎa” na lɛ woo? 10 Wa̰a, mù ker mú ɓaa mii, mì ɗo ɓil law Bǎa, a Bǎa kara ɗo ɓil law-i na ya lɛ? Ɓayri ká mì ɓaa ha rì na, uru saa ɓil law-i ya. Ɓa Bǎa ká ɗo ɓil law-i na ze ɗaa ha̰ peɗ ɓeri na ɔ ɓáy zaɗɛ ɓáy faa ɓi. 11 Zaɗka mì ɓaa mii, mì ɗo ɓil law Bǎa, a Bǎa kara ɗo ɓil law-i nda̰w na, ì ɗaa law-rì ka ɓo ɗi. Ze, ì ɗaa law-rì ɓo tul ɓay ɓiri ká mì ɓaa na ya ŋguɔ kara, ì ɗaa law-rì ka ɓo tul-i ɓay tul fe saŋri ká Bǎa ɗaa ɓáy faa ɓi na. 12 Mì ɓaa ha rì ta-taŋ ɓa tusuɛ kḭ: nzoɓ ká ɗaa law-ɛ ɓo tul-i na, a ɗáa feri ká mì ɗo ɗáake na nda̰w. Kaʼa ɗáa bawda fe kal fekeri key na kara nda̰w, ɓay ḭi lɛ, mì se ɓa luo Bǎa, 13 a fe ḭi ḭi ká ì vbi ɓáy riŋ-i na, mì ɗáa feke na ha rì ɓay haŋa riŋ ɗika Bǎa ka tína sùo-ɛ ɓa kɛlɛ ɓáy faa ɓi ká mì ɓa Vi-e na. 14 Mì ɓaa ha rì na rɔɓay, zaɗka ì vbi mì fe ɓáy riŋ-i lɛ, mì ɗáa feke na ha rì.»
Zezu waa ɓay píe ɓáy Tem Law Pie
15 Zezu ɓaa ha̰ leɗ nduoɓal-ɛri mii: «Zaɗka ì hii mì lɛ, ì ɗaa vu mbom ka ɓo tul bol kusol-iri. 16 Lɛɛ, mì vbika Bǎa ɓay haŋa ni ka pie ɓáy nzoɓ kḭ ká ɓa Nzoɓ Sɔkɔ rì ha̰ ni ka káw ziŋ rì ɓaŋguɔ kpaɗara. 17 Ɓa Tem ɓáa tusuɛ ɓay ká nzoɓ tukɛlɛri key maa ɓay ya̰aŋa ni ya, ɓay ḭi lɛ, i maa ɓay kɔ́kɔ ni ya nda̰w, a í maa ɓay tuuka ni ya nda̰w pi. Roo lɛ, ɓaarì na, ì tuu ni tuu, ɓay ḭi lɛ, ka saɗ ziŋ rì a ɗo ɓil law-rì.
18 «Mì ti pɔ́ŋ rì ɓa leɗ selri ya, mì yḭ́i ɓay ví zíŋ rì ɓáy. 19 Ndḭi munu hɔy lɛ, nzoɓri ká tusiri key na ti kɔ́kɔ mì mbǎa. Roo lɛ, ɓaarì na, ì kɔ́kɔ mì ɓa kḭ ɓáy, ɓay ḭi lɛ, mì kaw ɓáy kumnun, a ɓaarì hɔy kara ì káw ɓáy kumnun na nda̰w. 20 Zaɗka namke vi lɛ, ì kɔ́kɔ mii, mì ɗo ɓil law Bǎa, a ɓaarì laa lɛ, ì ɗo ɓil law-i, ze ɓi kara mì ɗo ɓil law-rì.
21 «Nzoɓ ká kɔrɔ bol kusol-iri, a ɗaa vu mbom ɓo ɗi lɛ, nzoɓke ku na hii mì zu. Bǎa na a híi nzoɓ ká hii mì, a ɓi kara mì híi nzoɓke a mí kiɛ sùo-i ha̰ ni nda̰w.»
22 Báyḭi lɛ, Zud, (ɓe ká i ɗi ni ɓa Zudas Iskariyoɗ ya) na vbi ni ɓay mii: «Mbay, wa̰a, ɗaa mina nda̰w rɔɔ, mù kíɛ sùo-ɔ ha̰ ɓuru hɔy, a mú kiɛ sùo-ɔ ha̰ nzoɓ tukɛlɛri key ya lɛ?» 23 Lɛɛ, Zezu yḭiŋra ɓáy ɓay ha̰ ni mii: «Zaɗka nzoɓ hii mì lɛ, a ɗáa vu mbom ɓo tul ɓay ɓi. Bǎa a híi ni, a ɓuru siɗi bele na, ɓuru séke ɓay vǎa ɗáa puo ziŋ ni. 24 Roo lɛ, nzoɓ ká hii mì ya na, ka ɗaa vu mbom ɓo tul ɓay ɓiri ya zu. Ɓayri ká ì laa ká nzaa-i na, uru saa ɓil law-i ya, roo lɛ, uru saa luo Bǎa ká pie mì na. 25 Ɓay fe niri key na, mì ɓaa ha rì ɓáy nam ká mì ɗǒke ziŋ rì ku hɔy. 26 Roo lɛ, Nzoɓ Sɔkɔ Nzoɓ ká ɓa Tem Law Pie ká Bǎa a píe ɓáy riŋ-i na, a fére rì feri riw bele, a tuma law-rì ká tul feri riw bele ká mì ɓaa ha rì na.
27 «Ɗɛkɛkɛ ka sáɗ ziŋ rì. Ɓa ɗɛkɛkɛ taa ɓi ze mì ha rì. Mì ha rì munu ká nzoɓ tukɛlɛri key ha rì ya. Ì ha̰ law-rì ka nzáa-rì ya, a í ha̰ hḭɛ ka ɗáa rì ya nda̰w. 28 Ì laa ɓay ká mì ɓaa ha rì ro mii: “Mì zɔ́l, roo lɛ, mì yḭ́i ɓay ví zíŋ rì ɓáy” na. Zaɗka ì hii mì lɛ, ì ɗáa suoriya ɓay tul zɔ́l ɓi ká ɓa luo Bǎa, ɓay ḭi lɛ, Bǎa na mba tul-i. 29 Mì ɓaa ɓay fe niri key na ha rì pola rɔɔ fekeri na ka tḭi ɓáy, ɓay haŋa ɓo, zaɗka fekeri na tḭi lɛ, ì ɗáake law-rì ɓo tul ɓay ɓiri na. 30 Mì ti ɓáa ɓayri ŋgḭi ɓamba ziŋ rì mbǎa, ɓay ḭi lɛ, ŋgɛrɛtemndaya, nzoɓ réke mbay ká tusiri key na se vuku. Ka maa ɗáa fe mbḭw ziŋ mì ya, 31 roo lɛ, ndaɗ ɓay haŋa nzoɓri ká tusiri key na, i kɔ mii, mì hii Bǎa, a mí ɗaa fe munu káʼa mbi nzi-ɛ ha̰ mì. Ì úru siya ɓo, náa zɔ́lri ká zaɗ ni key.»