16
Zezu ɓaa ha̰ leɗ nduoɓal-ɛri na rɔɓay mii: «Mì ɓaa ɓay feri key na ha rì, ɓay haŋa ɓo, síeke ká fekeri tḭi lɛ, ka ɓa ndaw taka rì ha rì pɔ́ŋke mbika law ɓaarì na ya. I níi rì tḭi ká *hul mbṵ́ kḭ ɓaarì. Síeke káʼa ví ká nzoɓri ika rì na, i ker í ɓaa mii, ɓáy kḭri peɗ ɓari ká mini key na, ɓari ɗaa peɗ ha̰ Ŋgɛrɛwṵru zu. I ɗáa munu, ɓay ḭi lɛ, i tuu Bǎa ya nda̰w, í tuu mì ya nda̰w pi. Mì ɓaa munu ha rì ɓay haŋa ɓo, zaɗka síeke vi ɓay haŋa ri ɗaa fekeri na lɛ, ì kérke se tul ɓay ká mì ɓaa ha rì pola na.»
Peɗ ká Tem Law Pie a ɗáa
Zezu ɓaa mii: «Ɓay key na, mì ɓaa ha rì ɓáy tiikake ya, ɓay ḭi lɛ, mì ɗo ziŋ rì. Timbɛɗɛ key na mì séke ɓa luo nzoɓ ká pie mì vi na. A lɛ, nzoɓ mbḭw ká sakra ɓaarì ká vbi mì ɓay mii, “mu se ɓa zaɗ ha̰a lɛ” na, tiya. Roo lɛ, ɓay tul ɓay niri ká mì ɓaa ha rì na, ì ɗaa síe í kaw mbóŋ. Ze munu hɔy kara, mì ɓaa tusuɛ ɓay ha rì: ɗo ndaɗ ɓamba ɓay tul-rì ɓay haŋa mì zɔl. Zaɗka mì zɔl ya lɛ, Nzoɓ káʼa ví sɔ́kɔ rì na ka ti vika ya. Roo lɛ, zaɗka mì zɔl ro lɛ, mì píe ni ha rì ɓáy.
«Ɓe na, zaɗkaʼa vi lɛ, a háw nzoɓ tukɛlɛri rɛ̰m ká tul feya̰a nda̰w, ká tul fe ká ɗo ɓáy zaɗɛ nzɛɗɛm nda̰w, rɔɔ ká tul kúŋ sal ɓay Ŋgɛrɛwṵru nda̰w pi. Kaʼa haŋa nun-ri taŋ ha ri kɔ sùo-ri ɓa nzoɓ feya̰ari, ɓay ḭi lɛ, i hii ɓay ɗáa law-ri ɓo tul-i ya. 10 Kaʼa haŋa nun-ri taŋ ha ri kɔ zaɗ ha̰a ze fe ká ɗo ɓáy zaɗɛ na ɗo ɗi lɛ, ɓay ḭi lɛ, mì zɔl ɓa luo Bǎa. A lɛ, ì ti kɔ́kɔ mì mbǎa. 11 Kaʼa haŋa nun-ri taŋ se tul kúŋ sal ɓay Ŋgɛrɛwṵru, ɓay ḭi lɛ, ŋgɛrɛtemndaya ká ɓa nzoɓ réke mbay ká tusiri key na, ɓay mgba tul-e ro.
12 «Mì ɗo ɓáy ɓayri ŋgḭi ɓamba ɓay ɓáa ha rì rɔɓay, roo lɛ, fekeri kal tul hṵrusuo-rì timbɛɗɛ key. 13 Ze, zaɗka ɓe káʼa ɓa Tem ɓáa tusuɛ ɓay na vi lɛ, kaʼa ndáka faa pol-rì ká ɓil tusuɛ ɓayri riw bele. Káʼa ɓáa ɓay ɓáy tul gaŋ sùo-ɛ ya, roo lɛ, ɓayri riw bele káʼa laa ká luo Ŋgɛrɛwṵru na kaʼa ɓáa ha rì. Kaʼa ɓáa ɓay feri káʼa ví vuku ha rì nda̰w. 14 Ɓe key na, a ɗáa riŋ ɗika ɓo tul-i, ɓay ḭi lɛ, kaʼa ya̰aŋa fe ká luo-i nda̰w rɔɔ, a ɓaa ɓayke ha rì ɓáy. 15 Feri riw bele ká ɓa taa Bǎa na, ɓa taa ɓi nda̰w. Ɓe mini ze, mì ɓaa ha rì mii, kaʼa ya̰aŋa fe ká luo-i nda̰w rɔɔ, a ɓaa ɓayke ha rì ɓáy.»
Ɗáa síe a fɛ́rɛ ɓa suoriya
16 Zezu ɓaa na rɔɓay mii: «Ndḭi munu lɛ, ì ti kɔ́kɔ mì mbǎa, a falɛ ndḭi laa lɛ, ì yḭ́i í kɔ mì ɓa kḭ rɔɓay.» 17 Báyḭi lɛ, leɗ nduoɓal-ɛ ha̰nɛri vbi ɓay ká sakra kḭ mii: «A ku wa̰a, ɓayke ɓaa mina zu lɛ? Ndḭi munu lɛ, ɓuru ti kɔ́kɔ ɓeri mbǎa, a falɛ ndḭi lɛ, ɓuru yḭ́i ɓúru kɔ ɓeri ɓa kḭ na rɔɓay! Rɔɔ a yḭ̀i a ɓaa mii, fekeri a ɗoko munu, ɓay ḭi lɛ, ɓeri se ɓa luo Bǎa ɓeri. 18 “Ndḭi munu” káʼa ɓaa na wa̰a, ɓayke hii ɓáa mina kḭ zu lɛ? Ɓuru kɔ sa̰wke taŋ ya!»
19 Zezu kɔ ká i hii ɓay vbika ni ɓay na báyḭi lɛ, ka ɓaa ha ri mii: «Ndḭi munu lɛ, ì ti kɔ́kɔ mì mbǎa, a falɛ ndḭi lɛ, ì yḭ́i í kɔ mì ɓa kḭ na rɔɓay. A wa̰a, ɓay tul ɓayri na key ze ì vbíke vbiw ká sakra kḭ ku lɛ? 20 Mì ɓaa ha rì ta-taŋ ɓa tusuɛ kḭ: ɓaarì na, ì rɛ́kɛ rɛw, a í ŋgṵri sùo-rì, roo lɛ, nzoɓri ká tukɛlɛ key na i záy sùo-ri. Ɓaarì na ì ɗáa síe, lɛ, ɗáa síe ɓaarì na a fɛ́rɛ ɓa suoriya. 21 Ì kɔ, zaɗka nduo sɛ má̰y nzoɓ ɓay haŋa ni mboŋ lɛ, ka ɗaa síe, ɓay ḭi lɛ, sa̰w síe kɔ́kɔ sɛkɛ fe na maa ro. Roo lɛ, zaɗka leɗ na tḭi lɛ, ka yḭiŋra kɔ́kɔ sɛkɛ feke na kpoɗ, a kaw ɓáy suoriya, ɓay ḭi lɛ, ka mboŋ nzoɓ vi tusiri key. 22 Ɓaarì hɔy kara ɗo faa mbḭw munu nda̰w. Timbɛɗɛ key na ì ɗaa síe, roo lɛ, mì yḭ́i ɓay kɔ́kɔ rì ɓa kḭ ɓáy. Síeke ku na suoriya a mbáa ɓil law-rì gba̰y gba̰y, lɛ, nzoɓ mbḭw mini kara a máa ɓay náa suoriya ɓaarì na ya. 23 Zaɗka namke vi lɛ, ì ti vbika mì vbiw mbǎa ro. Mì ɓaa ha rì ta-taŋ ɓa tusuɛ kḭ: feri riw bele ká ì vbika Bǎa ɓáy riŋ-i na, kaʼa haŋa rì. 24 Kpṵru tḭi timbɛɗɛ key na, ì vbi fe ɓáy riŋ-i ya. Ì vbi fe, lɛ, ì zíŋ feke. Ɓe nda̰w rɔɔ suoriya ɓaarì na a mbáa ɓil law-rì gba̰y gba̰y, a ɗo ɓáy zaɗɛ nzɛɗɛm ɓáy.
25 «Mì ɓaa ɓayri key na riw bele ha rì ɓáy faa law ɓay. Sa̰w síeke vi lɛ, mì ti mbika law ɓayri mini key na ɓay ɓáake ɓayri ziŋ rì mbǎa. Ɓay ká se tul Bǎa na, mì ɓáa ta-taŋ ha rì. 26 Síeke ku na, fe ká ì hii na, ì vbika Bǎa ɓáy riŋ-i. Mì ɓaa ha rì mii, mì ɗáa nzaa ɓay kere ká pol Bǎa ɓay tul-rì na munu ya. 27 Bǎa kḭ sùo-ɛ na hii rì, ɓay ḭi lɛ, ɓaarì na, ì hii mì, a í ɗaa law-rì ɓo ɗi mii, mì uru saa luo Ŋgɛrɛwṵru. 28 Ɓa tusuɛ, mì uru saa luo Bǎa mí vi tusiri key. Timbɛɗɛ key na, mì zɔ́l ká tusiri key ɓay yḭ́i ɓa luo Bǎa.»
29 Leɗ nduoɓal-ɛri ɓaa ha̰ ni mii: «Ṵ̀-hṵ́u! Timbɛɗɛ key na, mù ɓaa ɓay ta-taŋ ha̰ ɓuru taŋ law ɓay. 30 Timbɛɗɛ key ɓuru kɔ nda̰w, ɓo na, mù kɔ feri riw bele. Vbiwri ká nzoɓri hii ɓay vbika mù kara, mù kɔ pola ro. Ɓe mini ze, ɓuru ɗáake law ɓuru ɓo tul-a mii, mù uru saa luo Ŋgɛrɛwṵru.» 31 Báyḭi lɛ, Zezu yḭiŋra ɓáy ɓay ha ri mii: «Timbɛɗɛ key nda̰w rɔɔ, ì ɗaa law-rì ɓo ɗi lɛ woo? 32 Ì kɔ, nam a ví vuku, ze namke na vi ro, ì zékre kḭ kpɛrkɛ kpɛrkɛ ɓáy zaɗ ɓaarì, a í pɔŋ mì huo-i. Roo lɛ, mì ɗo huo-i ya, ɓay ḭi lɛ, Bǎa ɗo ziŋ mì. 33 Mì ɓaa ɓayri key na riw bele ha rì, ɓay haŋa rì ɗo ɓáy ɗɛkɛkɛ ɓáy faa zúɔ ziŋ mì. Ɓaarì na, ì kɔ́kɔ sɛkɛ fe tukɛlɛ key. Roo lɛ, ì mgba law-rì ŋgɔ-ŋgɔŋ. Ɓi na, mì haw yṵm ká tukɛlɛ key.»