16
Zezu tḭi saa luɔ huɗ
(Mat 28.1-8; Luk 24.1-12; Za̰a 20.1-10)
Zaɗka *nam mgbaka ta̰ram Ziɓri kal na báyḭi lɛ, Mari ká puo ɓe ɗo Madala, ɓáy Mari máa Zak, rɔɔ ɓáy Salome nda̰w na, i se í vǎa hie numri ká ba̰rɛ fṵ bǔy bǔy ɓay séke ɓay ɗáa zuɔ tul huɗ Zezu. Tiɓie ká síe dimasi ká síe tḭi mbuu na báyḭi lɛ, má̰yri na i se ɓa tupal, lɛ, i ɓaa ɓay ká sakra kḭ mii: «A wa̰a, a ve ze a giri maa tisaw ká mbii nzaa huo na ɓa zaɗ kḭ a pɔŋ faa ha̰ naari lɛ?» Zaɗka i mbi nun-ri í kɔ-kɔ́m ɓa ɓaɗi na báyḭi lɛ, i kɔ bawda maa tisaw na giri ɓo fi mbḭw ro. Báyḭi lɛ, i se í rìi luɔ huɗ na, lɛ, i kɔ leɗ kuban mbḭw ká nduo maagari ɓa pie kaw fi hoɗo. Lɛɛ, hḭɛ ɗaa ri ŋgḭi ɓamba. Báyḭi lɛ, leɗ kuban na ɓaa ha ri mii: «Ì hḭ́ɛ ya! Ì nzaa Zezu ká Nazarɛɗ, ɓe ká i ɓer ni ɗo tul puu say huɗ. Ka tḭi saa luɔ huɗ a kaw ɓáy kumnun; ka ti zaɗ ni ya. Ì kɔ-kɔ́m í kɔ zaɗ ká i ɗaa ni ɓo ɗi na ze ɗo key. Ì se ɓo í vǎa ɓaa ha̰ Piyɛr ɓáy leɗ nduoɓal Zezu ha̰wri mii, ka se ɓay vǎa giyaŋ rì ká kuɗu zaɗ ká Galele. Ɓe ze ɓa zaɗ ká ì kɔ́kɔ ni ká ɗi munu káʼa ɓaa ha rì pola na!»
Báyḭi lɛ, má̰yri na i tḭi saa luɔ huɗ na, í ɗuu ɗi ɗi ɓáy tupal na, ɓay ḭi lɛ, hḭɛ ɗaa ri ŋgḭi ɓamba a í tɔ ɗɛk ɗɛk. Hḭɛ ká ɗaa ri na ha ri ɓaa ɓayke ha̰ nzoɓ mbḭw ya.
Zezu ziŋ Mari ká Madala
(Mat 28.9-10; Za̰a 20.11-18)
[Falɛ ká Zezu tḭi saa luɔ huɗ ɓa tiɓie piɛɗ ká síe dimasi na báyḭi lɛ, ka tḭi tul Mari ká Madala pola, ɓe káʼa nii temndayari tɔnɔ say ká tul-e. 10 Mari na se a kḭi ɓayke na ha̰ ɓari ká i ɗo ziŋ ni ká í ɗaa síe í kaw ɓáy rɛw. 11 Lɛɛ, zaɗka i laa ɓayke káʼa ɓaa mii, Zezu kaw ɓáy kumnun ká ɓeri kɔ ni ɓáy nun ɓeri na báyḭi lɛ, i ɗaa law-ri ɓo tul ɓay ɓe na ya.
Zezu ziŋ leɗ nduoɓal-ɛri ká tul-ri siɗi
(Luk 24.13-35)
12 Falɛ ku lɛ, Zezu kiɛ sùo-ɛ ɓáy faa kḭ ɓoɗ, a tḭi tul leɗ nduoɓal-ɛri ká tul-ri siɗi ká i ɗo séke ɓa vu puo ká ɓisuy. 13 Ɓari na, i yḭ̀i í kḭi ɓayke ha̰ leɗ nduoɓal-ɛ ha̰wri. Lɛɛ, i ɗaa law-ri ɓo tul ɓay ɓari na ya nda̰w.
Zezu ziŋ leɗ nduoɓal-ɛri ká tul-ri duɔ falɛ mbḭw
(Mat 28.16-20; Luk 24.36-49; Za̰a 20.19-23; Peɗ 1.6-8)
14 Falɛ ku báyḭi lɛ, Zezu tḭi tul leɗ nduoɓal-ɛri ká duɔ falɛ mbḭw ká i kaw nzaa tutakra ɓay sṵŋa fe. Ka uru ziŋ ri ɓay law-ri ká i ɗaa ɓo tul-e ya nda̰w, ɓay law-ri ká ŋgɔŋ ká í ɗo tul ɓay ɓáa ɓari ká mii, ɓari kɔ ni ɓáy kumnun ro na ya nda̰w pi. 15 Báyḭi lɛ, ka ɓaa ha ri mii: «Ì se ɓáy zaɗri riw bele ká tusiri key, í ka-káa Ɓay Kere ha̰ nzoɓri riw bele. 16 Nzoɓ ká ɗaa law-ɛ ɓo tul-i, a ɗaa tul-e nduo mbii lɛ, Ŋgɛrɛwṵru a ya̰aŋa ni. A nzoɓ ká ɗaa law-ɛ ɓo tul-i ya laa lɛ, Ŋgɛrɛwṵru a ɗáa ɓay ɓo tul-e. 17 Lɛɛ, ɓari ká i ɗaa law-ri ɓo tul-i na, fe saŋri ká i ɗáa ha̰ nzoɓri kɔ na ze ɗo key: i níi temndayari ɓáy riŋ-i nda̰w; i ɓáa nzaa fieri nda̰w. 18 Zaɗka i mgba sɔy ɓáy nduo-ri, mase i nzɔ sa̰wpuu huɗ kara, feke ti ɗáa ri sɛkɛ mbḭw ya; i ɗáa nduo-ri ɓo tul nzoɓ suosɛrɛmri, lɛ, i váa ɓáy kere kiyaw kiyaw nda̰w.»
Zezu se ɓa nulue
(Luk 24.50-53; Peɗ 1.9-11)
19 Falɛ ká Ŋgɛrɛmbay Zezu ɓaa ɓay munu ha ri na báyḭi lɛ, Ŋgɛrɛwṵru naa ni se nulue a ha̰ ni kaw tunduo hoɗo ɓe. 20 Lɛɛ, leɗ nduoɓal-ɛri se í ka-káa Ɓay Kere ɓáy zaɗri riw bele. Ŋgɛrɛmbay saɗ ziŋ ri ɓáy peɗri ká i ɗaa. Ɓáy faa fe ɗáa saŋri na, nzoɓri kɔ mii, ɓay ɓari na ɓa tusuɛ kḭ.]