2
Ì ɗo ɓáy kér ɓay munu ká Krisi
Ɓaarì riw na, ì zuɔ ziŋ Zezu *Krisi a í ziŋ hṵrusuo ká ɗi. Law ini ɓe na ɗaa wa̰ra ɓo ɓil law-rì. Rɔɓay, ì zuɔ ziŋ Tem Law Pie í kɔ nun síe kḭ, a í ɗaa law kere ziŋ kḭ. Munu zu lɛ, mì koɗ rì: ì zúɔ ziŋ kḭ í hii kḭ ɓáy law ká mbḭw, í ɗaa law-rì maa kḭ a í ha̰ kér ɓay ɓaarì ka maa kḭ. Ɓe nda̰w rɔɔ, ì ɗáa ha̰ suoriya mbaa ɓil law-i gba̰y gba̰y ɓáy. Ì ɗaa fe mbḭw ɓáy kér ɓay kpere ya, mase ɓay siika sùo-rì ká nun nzoɓri gɔr hɔy ya, roo lɛ, ì ɗiŋ tul-rì ká sa̰w ɓal kḭ í kɔ kṵ-i ɓaarì ɓa nzoɓ ká mba tul-rì. Ndaɗ ɓay haŋa nzoɓ mbḭw mini kara, ka nzaa kere ɓe kḭ sùo-ɛ hɔy ya, roo lɛ, ka kér se tul-e taa nzoɓ ha̰wri nda̰w.
Ì ha̰ kér ɓay ɓaarì ka ɗo munu ká taa Zezu Krisi.
Ɓe káʼa ɗo maa kḭ ɓáy Ŋgɛrɛwṵru ɓa ɗḭ̌ɛ hɔy ɓaŋguɔ na,
ka nzaa faa ɓáy hṵrusuo ɓay ɗoko maa kḭ ɓaŋguɔ ziŋ ni ya,
roo lɛ, ɓe kḭ sùo-ɛ ka pɔŋ zaɗ káw kere ɓe,
a ɗo maa kḭ ɓáy koy nzoɓ.
Ka ya̰a sùo ziŋ nzoɓ ha̰ nzoɓri kɔ ni ɓa nzoɓ na kḭ.
Ka ɗiŋ tul-e a ɗaa vu mbom ɓo tul Ŋgɛrɛwṵru
kpṵru a huke huɗ sahoy ká tul puu say huɗ.
Sa̰wke mini ze, Ŋgɛrɛwṵru mbi ni a ɗaa ni kaw zaɗ káw luye
ká kal zaɗ káw ha̰wri riw bele.
Ka ha̰ ni riŋ ká ndaɗ kal tul riŋ ha̰wri riw bele,
10 ɓay haŋa ɓo, nzoɓri riw bele ká nulue nda̰w,
tusiri key nda̰w, rɔɔ ɓáy nzoɓri ká zaɗ baw nda̰w na,
zaɗka i laa riŋ Zezu lɛ, i húku siri mgbṵu
11 í ɓaa ɓay ɓáy nzaa-ri riw bele mii:
«Zezu Krisi ɓa Ŋgɛrɛmbay,»
ɓay ɗáake riŋ ɗika ɓo tul Bǎa naari Ŋgɛrɛwṵru.
Simseɗ nzoɓ mbika lawri
12 Munu zu lɛ, yṵ-iri ká mì kɔ rì ɓa nzoɓ nun-i na, ɓáy ɗol ɓi ká luo-rì na, ì ɗaa vu mbom ɓo tul Ŋgɛrɛwṵru ɓaŋguɔ. Ze mì ti na sakra ɓaarì ya hɔy kara, ɗo ndaɗ ɓamba tasiri rɔɓay ɓay haŋa rì ɗaa vu mbom ɓo tul-e timbɛɗɛ key. Munu ká Ŋgɛrɛwṵru ha rì pam na, ì ɗaa peɗ ká kiɛ pamke na ɓáy ɗiŋ tul nda̰w, hḭ́ɛ Ŋgɛrɛwṵru nda̰w, 13 ɓay ḭi lɛ, ɓa ɓe ze ka ɗaa peɗ ká ɓil law-rì ɓaŋguɔ, a ha rì law hiiya ɗáa fe káʼa hii, a í ɔ́rɔke ɓie feke na.
14 Feri riw ká ì ɗaa na, ì ɗaa ɓáy ŋgṵri ya nda̰w, má̰y ɓay ya nda̰w, 15 ɓay haŋa ɓo ì ɓa nzoɓri ká nzoɓ maa ɓay ɗáa ɓay ɓo tul-rì ya í *taŋ kaɗ kaɗ, a í ɓa vu Ŋgɛrɛwṵruri ká fe ka̰aya mbḭw mini kara mbuo sùo-rì ya ká sakra nzoɓ fe ɗáa ɓáy zaɗɛ yari ɓáy nzoɓ ɗáa ndaya lɔkɛ lɔkɛri ká tusiri key. Simseɗ ɓaarì ká sakra nzoɓkeri ku na, ì hie munu ká huu ká hie ká ɓil suŋ tilo, 16 í se ɓáy ɓay káw ɓáy kumnun taa tusuɛke na ha ri. Zaɗka ì ɗaa munu lɛ, nam ká Zezu *Krisi a yḭ́i a vi na, mì máa ndáka giri sùo-i ɓay tul-rì, ɓay ḭi lɛ, ɓa fe ká kiɛ mii, peɗri riw bele ká mì ɗaa ká mí ta̰a ká ɗi pɔɗɔ pɔɗɔ na, ɓa fe ká ɗo gɔr hɔy ya.
17 Kɔ ya lɛ, sím ɓi a zúu zuɔ siri, a ɗo munu ɓa fe haŋa hɔy ká mì ɗoŋ nde tul *fe poy ɓaarì ká ɓa peɗ mbika law ká ì mbi ha̰ Ŋgɛrɛwṵru* 2.17 Zaɗka Ziɓri, mase Gɛrɛkri puo fe na, i ɗoŋ him zuɔ tul fe, mase lakun fe ká i púoke fe na ɓay ɔ́rɔke fe poy na ha̰ ni ɗo ɓáy zaɗɛ. Ká zaɗ ni key na, kɔ́kɔ sɛkɛ fe Pol, mase huɗ káʼa huka ɓay tul Krisi na, ɗo munu ɓa fe káʼa ɗoŋ ɓay ɔ́rɔke fe ɗáa kere ká Filiɓri ɗaa ɓáy faa mbika law ha̰ Ŋgɛrɛwṵru.. Ze ɓo ɗo munu lɛ, sùo-i a ríi mì, a mí ɗaa suoriya ziŋ rì riw bele. 18 Ɗo faa mbḭw munu nda̰w, ɓaarì hɔy kara ɗo nun haŋa sùo-rì ka ríi rì, a í ɗaa suoriya ziŋ mì nda̰w.
Pol pie Timote ɓáy Epafodi
19 Mì ɗaa law-i te tul Ŋgɛrɛmbay Zezu nzokɗo ɓay haŋa waka ya hɔy mi pie Timote ha̰ ni ka se luo-rì, ɓo yḭ́i ɓe lɛ, mi láake soro ɓay ɓaarì a mí zíŋke hṵrusuo. 20 Nzoɓ ká ker ɓay ziŋ mì a ker se tul-rì ɓa tusuɛ munu ká ɓe na, tiya. 21 Nzoɓ ha̰wri riw bele na i nzaa kere ɓay tul-ri sùo-ri kḭ hɔy ɓo, i nzaa taa Zezu *Krisi ya. 22 Timote na, faa káʼa kǐɛke simseɗ ɓe ɓáy kere na ì kɔ nda̰w. Ka mbi sùo-ɛ a ka-káa Ɓay Kere Krisi, a ɗaa peɗ ziŋ mì munu ká leɗ ɗaa peɗ ziŋ bi-ɛ. 23 Sa̰wke mini ze, mì ɗaa law-i te tul píe ni se luo-rì. Zaɗka mì laa ɓay ká tul-i na taŋ ro lɛ, ɓa vaa koɗ hɔy mì píe ni se vǎw. 24 Ɓi hɔy kara, mì ɗaa law-i ɓo tul Ŋgɛrɛmbay, mí kɔ ká ɓil law-i ɓa tusuɛ mii, waka ya hɔy mì séke ɓáy sùo-i kḭ vǎw ɓay vǎa kɔ́kɔ rì.
25 Mì ker mí kɔ ɓa fe kere ɓay yḭ́iŋra yṵ naari Epafodi se luo-rì, ɓe káʼa ɓa bǎw peɗ ɓi ɓáy bǎw ruy ɓi ká se tul tusuɛ ɓay, ɓe ká ì pie ni ɓáy fe ká mì se síeke ha̰ ni víke ha̰ mì na. 26 Kɔn kɔ́kɔ rì riw bele ɗaa ni ɓamba tasiri. Rɔɓay, law-ɛ nzaa ni ɓay soro suosɛrɛm ɓe ká ì laa na. 27 Ɓa tusuɛ kḭ, sùo-ɛ ká sɛ ni na, huɗ ɓe tɔ̀ŋ ndḭi mini key, roo lɛ, Ŋgɛrɛwṵru kɔ nun síe ɓe a vaa ni. Ka kɔ nun síe ɓe hɔy ya, roo lɛ, ka kɔ nun síe ɓi nda̰w, ɓay haŋa ɓo, law-i ka sá̰a ɓa pola pola ya. 28 Sa̰wke mini ze, mì takra ɓamba ɓay yḭ́iŋra ni se luo-rì ɓay haŋa ɓo, ì yḭ̀i í kɔ ni lɛ, ì káw ɓáy suoriya, a ɓi hɔy kara ha̰ kér ɓay ɓi ka nda siri nda̰w. 29 Munu zu lɛ, ì ya̰a ni ɓa yṵ ɓaarì ká ɓil Ŋgɛrɛmbay ɓáy bawda suoriya. Ɗo nun haŋa rì ɗaa mbay ɓo tul kḭri nzoɓ ká mini ká ɓe key na, 30 ɓay ḭi lɛ, huɗ ɓe tɔ̀ŋ ndḭi ɓay tul peɗ Krisi. Ka nzṵu sím ɓe ɗo guma a ví sɔ mì, a ɗaa fe ká ì maa ɗáa sùo-rì ha̰ mì ya na.

*2:17 2.17 Zaɗka Ziɓri, mase Gɛrɛkri puo fe na, i ɗoŋ him zuɔ tul fe, mase lakun fe ká i púoke fe na ɓay ɔ́rɔke fe poy na ha̰ ni ɗo ɓáy zaɗɛ. Ká zaɗ ni key na, kɔ́kɔ sɛkɛ fe Pol, mase huɗ káʼa huka ɓay tul Krisi na, ɗo munu ɓa fe káʼa ɗoŋ ɓay ɔ́rɔke fe ɗáa kere ká Filiɓri ɗaa ɓáy faa mbika law ha̰ Ŋgɛrɛwṵru.