4
Sa̰wke mini ze, ɓaarì yṵ-iri ká mì kɔ rì ɓa nzoɓ nun-i ká kɔn kɔ́kɔ rì ɓa kḭ ɗáa mì ɓamba, ká í ɗaa ha̰ sùo-i ríi mì a mí nda giri sùo-i ɓay tul-irì na, ì mgba mbika law ɓaarì ŋgɔ-ŋgɔŋ mini ká ɓil Krisi.
Nzaa ɓoko Pol
Evodi ɓáy Sintisi, mì koɗ rì: kóɗ ŋguɔ hɔy ì ha̰ kér ɓay ɓaarì ka maa kḭ ɓa yṵ kḭ ká ɓil Ŋgɛrɛmbay. Ɓo ká mù ɓa bǎw peɗ ɓi taa tusuɛke na, mì vbi mù, mu sɔ ri ha ri káw ɗeŋ ka ziŋ kḭ, ɓay ḭi lɛ, ɓari ɓáy Kelema, rɔɔ ɓáy bǎw peɗ ɓi ha̰wri na, i ɓa bǎw ruy ɓiri ɓay haŋa Ɓay Kere *Krisi na ka se ɓa pola pola. Ɓari riw bele na Ŋgɛrɛwṵru ɗaa riŋ-ri ɗo ɓil mbeɗe pam ká nulue.
Ì ɗaa suoriya ká ɓil Ŋgɛrɛmbay ɓaŋguɔ. Mì ɓaa na rɔɓay, ì ɗaa suoriya! Ì ha̰ nzoɓri riw bele kɔ rì ɓa nzoɓ law kereri. Ŋgɛrɛmbay na ɗo ɗi ya ɓay vika. Ì ha̰ law-rì ka nzáa rì se tul fe mbḭw ya, roo lɛ, ká ɓil fe ḭi ḭi hɔy kara, ì tína fe ká ì se síeke na ha̰ Ŋgɛrɛwṵru. Ì ɗaa nzaa ɓay kere í kóɗke ni a í há̰ke ni taambɔl. Ɓe munu nda̰w rɔɔ, ɗɛkɛkɛ taa Ŋgɛrɛwṵru ká nzoɓ maa ɓay kɔ́kɔ sa̰wke ya ká kal tul feri riw bele na, kaʼa kɔ́rɔ ɓil law-rì ɓáy kér ɓay ɓaarì riw bele ká ɓil Zezu Krisi.
Yṵ-iri, ɔ́rɔ ɓie ɓay ɓi ká mì ɓáa na ze ɗo key: ì ha̰ kér ɓay ɓaarì riw bele ka ɓo tul fe kere ɓáy fe ká maa písi; ɓayke ɓaa mii, feri riw bele ká ɓa tusuɛ nda̰w, feri riw bele ká ɗo ɓáy faake nda̰w, feri riw bele ká ɗo ɓáy zaɗɛ nda̰w, feri riw bele ká ka̰aya mbḭw ti ɗi ya nda̰w, feri riw bele ká ndaɗ ká nun nzoɓri nda̰w, rɔɔ feri riw bele ká maa ɗáa mbay ɓo ɗi nda̰w na. Feri ká mì fere rì ká ì ya̰a ɓayke, mase ha̰y ká ì laa ká nzaa-i a í kɔ mì ká zaɗ ɗáake na, ì ɗaa feke ɓaŋguɔ. Ɓe nda̰w rɔɔ, zaɗka ì ɗaa feke na lɛ, Ŋgɛrɛwṵru nzoɓ haŋa ɗɛkɛkɛ ha̰ nzoɓ na, a sáɗ ziŋ rì ɓáy.
Pol ɗaa taambɔl ɓay tul fe haŋa ini ká i ha̰ ni
10 Mì ɗaa suoriya ŋgḭi ɓamba ká ɓil Ŋgɛrɛmbay, ɓay ḭi lɛ, timbɛɗɛ key na, ì ziŋ faa ká ɓay kíɛke kér ɓay ɓaarì se tul-i ɓa kḭ munu ká pola. Ɓa tusuɛ kḭ, ì ker se tul-i ɓaŋguɔ kpaɗara, roo lɛ, faa ká ɓay haŋa rì víke ɓáy fe ha̰ mì na ze tiya, a ha̰ namri kal ŋgḭi ɓamba. 11 Mì ɓaa mini ɓay fe ká mì se síeke na, munu ya. Tusuɛke lɛ, ɓi na, mì fere sùo-i faa káw ɓáy kere ká ɓil feri riw bele. 12 Mì kɔ faa káw ɓisie nda̰w, faa káw ɓil ndaɗi nda̰w. Mì fere faa haŋa fe ka maa nduo-i ɓáy zaɗri riw bele ká ɓil feri riw. Ze mì sṵ-sṵm ɓil-i mbaa, mase kɔn i mì hɔy kara, mì kɔ faake nda̰w; ze mì ɗo ɓáy fe ŋgḭi ɓamba, mase fe ti nduo-i ya hɔy kara, mì kɔ faake nda̰w. 13 Taambɔl hṵrusuo ká *Krisi ha̰ mì na mì maa ɗáake feri ku na riw bele. 14 Ɓe nu ku hɔy kara, sɔ́kɔ ká ì sɔ mì ká ɓil kɔ́kɔ sɛkɛ fe ɓi na, ɓa fe ká ndaɗ ɓamba.
15 Ɓaarì nzoɓ mbika lawri ká Filiɓ na, ì kɔ súo-rì nda̰w, zaɗka mì zɔl saa kuɗu zaɗ ká Maseduwa̰n ɓáy sew ká ɓuru tii sa̰w ka-káa Ɓay Kere ká ɗi na, ɓa ɓaarì kḭ hɔy ze ì sɔ mì a náa súo-rì nduo ha̰ kḭ. 16 Ɓáy ɗol ɓi ká mì ɗo Tesalonik hɔy kara, ì pie ɓáy fe ká puo nduo-i na ha̰ mì kal faa ɓal ba mbḭw. 17 Ɓay tul fe haŋa ini ze mì nzaa ɓay zíŋ ká luo-rì ya, roo lɛ, mì hii ɓay haŋa Ŋgɛrɛwṵru ka sá̰m fe ka zúɔ tul-rì ɓa pola pola rɔɓay ɓay tul fe haŋa ini ká ì mgba ziŋ mì ɓáy law kere na. 18 Fekeri ku riw bele ká ì píeke Epafodi víke ha̰ mì na, mì ziŋ ɓáy kere mba tul síeke ká mì se, a mí kaw ɓil-e baɗak. Fekeri ku na, ɗo munu ɓa *fe poy ká ba̰rɛ fṵ bǔy bǔy ká Ŋgɛrɛwṵru kɔ ɓa fe kere a rii law-ɛ. 19 Ŋgɛrɛwṵru ɓi ká ɗo ɓáy riŋ ɗika ká gbṵke tiya na, kaʼa haŋa rì feri riw bele ká ì se síeke ɓáy faa Zezu Krisi. 20 Riŋ ɗika ɓa taa Ŋgɛrɛwṵru Bǎa naari mbiimbam ɓáy mbiimbam ɓaŋguɔ! Amɛm! Ndaɗ ɓay haŋa ni ka ɗo munu na kḭ.
Ɔ́rɔ ɓie soko Pol
21 Ì hii soko ha̰ nzoɓ mbika lawri ká i zuɔ ziŋ Zezu *Krisi na riw bele ha̰ mì. Yṵ-iri ká i kaw ziŋ mì key na, i hii soko ha rì nda̰w. 22 Nzoɓ mbika lawri riw bele ká i ɗo zaɗ ni key na, i hii soko ha rì, kakalke lɛ, ɓa ɓari ká i kaw ɓil puo Mbay Sezar. 23 Ndaɗ ɓay haŋa law huoke Ŋgɛrɛmbay Zezu Krisi ka sáɗ ziŋ rì riw bele.