Evesumu Vichavamyuju̱ra Catera
1
Pávurubay mu̱chuveda
Ray Pávuru, rañi̱cha Jesucrístu nusu̱byi Ju̱denu jtedamuju̱, jiryimuju̱ saju̱ jiintyasavay jiryatiy Evésumu vichavay jirye, jiryatiy jiryevyichasara Jesucrístu va̱ta̱damu day, samiy siityevay saju̱ variy jirye. Jirya̱jmutya̱ra samirya vicha̱da Vu̱jye̱ Ju̱denumusiy, Vu̱yntyityu̱ Jesucrístumusiy jarye, jiryatiy jiryi̱mutya̱ simusirya jiryejyuuchuveda ramityadedaju̱.
Vuryi̱mutya̱jaya̱sara Crístumusirya rajuura samirya vichasara vuryi̱nu̱yada jiyadaju̱
Ju̱na̱reju̱ jchana̱tyasi̱ sa̱vichasara Vu̱jye̱ Ju̱denu, jiryatiy Vu̱yntyityu̱ Jesucrístu ja̱ñi̱, ni̱day sa̱chara varintyirya rajuura samirya vichasara vuryi̱nu̱yada jiyadaju̱ntiy, Vu̱yntyityu̱ Jesúsmusintyi, jarichuvimu, diyemusidyerya ti̱ta̱ju̱ vu̱jyu̱ darya. Daryamusiñi̱day sajaryeta̱da Crístumuju̱ vu̱y, netimyu̱ ne su̱ndejadara mucadi variy didye, vurya̱tidye vichasara jiintyevye saju̱, ne va̱cha niquesara ra̱chasara sadiya vu̱ñijyu̱ nu̱day.
Sadirya va̱ta̱damusiy yiteda: Ra̱jmutya̱ si̱tenu radyedyeñuju̱ jirye, Jesucrístumusiy sajachipiya̱jada daryá, jidyirya ni̱ru̱yadamuju̱. Ramuni̱day vurya̱jchana̱tyani̱ Ju̱denu samirya sa̱yadiva, jiryatiy sadirya ni̱ru̱yadata jiche̱dyevyu̱y, jiryatiy jaryi sava̱tasavay daryaju̱ Jesucrístumusidyevyu̱y. Jesucrístu jiryi̱nu̱y murichedoda yindaja̱ta vu̱jyuuchuveda jiyadaju̱, saramityaniy Ju̱denu variy vuryivara, jiryatiy jaryi samiryamu sani̱ru̱yadata jiche̱vyu̱y. Sasa̱yada jaryivya̱ju̱ vu̱jyu̱ra jidyetya̱da ti̱ta̱ju̱, samirya jachipiya̱jada jarye ti̱ta̱ju̱ risa̱ju̱. Sadityanunu̱yada vu̱rya jivya̱tara, jiryatiy dutyasara ravichanu̱yada tavajyu̱, jvadicharaday sajachipiya̱jada jvaayadara jijechara jidyirya Crístumu. 10 Sajachipiya̱jada jvaayadara ra̱numatiy ju̱ti̱ sito̱tadeda runda, jasityidye sa̱bay Crístu nusu̱yadaju̱ ti̱ta̱ju̱ra jiryatiy na̱vay jarichumu darya, mucadiva vichara jarye ti̱ta̱ju̱ risa̱ju̱. 11 Simusidye rirya̱jmutya̱ ti̱ta̱ju̱ Crístu siityari̱vantyirya jiyaru̱ryantiy jiryatiy sabayada Ju̱denu rijyu̱ darya. Sadirya jachipiya̱jadata jibeyada daryaju̱ra jidyirya jvaaryu̱yada. 12 Darya sivaay jidyirya darya, ra̱tidye danu̱ya̱ jaryi vanda su̱ro̱, jiryatiy riichana̱tya̱da nijya̱nvay nu̱nchirya, jiryatiy munatya nu̱ñi nutuyada sa̱jiju̱ vuryeyada rá̱ñu Crístu. 13 Jirye jaryentiy, jiryetyuva̱chodanumatirya si̱tenu tu̱choda sanijyu̱, jiryatiy samitu̱choda darya, ramusiñi̱day vu̱dyetyara Ju̱denu jantyutya̱da. Jiryetyuva̱chodanumatiy variy simu, sabayada yintuta jijyu̱ variy jirye, darya ni̱day su̱teda variy: Ra̱jpa̱ni̱ ri̱ntu ri̱bivaju̱ jiryimuju̱ntiy. 14 Jiryatiy sasa̱yada Yintu vu̱y, vu̱dyetya ji̱ta ramusiy vurya̱jmutya̱ra jantyutya̱da Ju̱denumusiy, rirya̱tidye jchana̱tya nijya̱nvay variñi̱ Vuryi̱ndenu, ra̱jasa̱y jaryi vanda su̱ro̱ variy.
Pávurubay jachiñu̱yada Ju̱denuvara datya̱da Crístu siityari̱vajyu̱
15-16 Ramuni̱dantyi, ratyuva̱chodanumatiy ranchiy jiryetyuva̱choda simu Vu̱yntyityu̱ Jesús, ti̱ta̱ju̱ jiryevya̱ta̱danchiy jarye riñijyu̱ ti̱ta̱ju̱ Ju̱denu siityari̱vajyuu, ne rapyaru̱y riva jchana̱tya̱dani̱ Ju̱denu jiryeñijyu̱, jasidye rajechipityaja̱ Ju̱denujsa̱ tu̱chodamu jirye. 17 Rajechiñu̱y siva Ju̱denu, Vu̱yntyityu̱ Jesucrístu ja̱y, ni̱tiy vichasara vandamu, sa̱tidye sa̱y Yintu jirye, simusityi jirye̱cha jaryi datyavay, jiryatiy sadityanu jiryeñi̱ Jesús, jirya̱tidye datya si̱tenuni̱. 18 Rajechiñu̱y jiryeyadaju̱, sa̱no̱no̱nu̱rya jiryejechiy datya̱da, jirya̱tidye datyara ta̱rajiju̱ jiryentuchara, jiryatiy sabayada Ju̱denu jiryejyu̱ darya, ta̱ jaryi taratavay jirye̱chate jasiy jiryatiy jiryi̱mutya̱ra jiberya vandamu rusa̱ ti̱ta̱ju̱ sasiityari̱vajyuu. 19 Rajechiñu̱ntyi jirya̱tidye datya ne ti̱ saradoda sa̱ra̱ra sadatyadoda, jiryatiy simu tuva̱chuvamyu darya, ratatiy sivaachara jaryi jivyanu̱yadata darya. 20 Darya savanu̱yadataday jimyi̱sadedani̱ Crístu diibyimusintyi, sama̱sadeda ji̱ta yintyityudamyuju̱ jarichuvimuni̱. 21 Vu̱jye̱ Ju̱denu bayadani̱ Crístu ti̱ta̱ju̱ bayantuvedanchaju̱, jiryatiy ru̱tachara jaryi vanu̱vyeyu, datyavay jarye, ti̱ta̱ju̱ jirya mucadiva vichavay jiryatiy ru̱tay daryaju̱ nutyityu̱miyu, nusu̱yadacanumiy daryaju̱riy. Ti̱ta̱ju̱ jirya jiyadaju̱ sasa̱ñi̱ Crístu jaryi datya̱daju̱, dantyamu̱y ne vinu diye vichavajyu̱, ru̱siy vichavajyu̱ntiy. 22-23 Sabayadama̱ Ju̱denura ti̱ta̱ju̱ Crístu numutu jaridye. Ramuni̱day sabayadani̱ Crístu ja̱mu nutyityu̱ju̱, ti̱ta̱ju̱ sasiityari̱vajyuu nutyityu̱ju̱ jarye, jiryatiy riñi̱cha savu̱ nta variy. Savu̱tanuma ti̱ta̱ju̱ yito̱tadedayu, ni̱tiy datyadarya mityamusiy jto̱tadeda ti̱ta̱ju̱ tara day.