Samitu̱choda Sanu̱yada Matevu Jesucristunchiy
1
Jesucrístu munatyavay
(Dúcasiy 3.23-38)
Nu̱tyuramusiy su̱ndayada Jesucrístu jiryatiy Davyíbe ju̱débini̱, Avurá̱bay ju̱débi jarye risa̱ju̱ni̱.
Jesucrístu munatyi̱ Avurá̱bay ji̱ta detuyadani̱ Isácubay, jadchintyi Isácubay detuyadani̱ Jacóbubay, jadchintyi Jacóbubay detuyadani̱ Judábay, sataryi̱vedabay jarye yisa̱ju̱. Jadchintyi Judábay detuyadani̱ Várvisibe, Sárabay jaryentiy nadimu Tamáraju̱be, jadchintyi Várvisibe detuyadani̱ Esrúmibe, jadchintyi Esrúmibe detuyadani̱ Ará̱bay. Jadchintyi Ará̱bay detuyadani̱ Amyinadábebe, jadchintyi Amyinadábebe detuyadani̱ Na̱sú̱bay, jadchintyi Na̱sú̱bay detuyadani̱ Sarumú̱bay. Jadchintyi Sarumú̱bay detuyadani̱ Boósibe nadimu Raábiju̱be, jadchintyi Boósibe detuyadani̱ Jobénubay nadimu Rúdiju̱be; jadchintyi Jobénubay detuyadani̱ Isayíbe. Jadchintyi Isayíbe detuyadani̱ Davyíbe jiryatiy ja̱mu nutyityu̱ savichanu̱yada.
Jadchintyi Davyíbe detuyadani̱ Sadumú̱bay nadimu Uríyasibe vaturu̱be. Jadchintyi Sadumú̱bay detuyadani̱ Robová̱bay, jadchintyi Robová̱bay detuyadani̱ Abíyasibe, jadchintyi Abíyasibe detuyadani̱ Asábay. Jadchintyi Asábay detuyadani̱ Josavátubay, jadchintyi Josavátubay detuyadani̱ Jorá̱bay, jadchintyi Jorá̱bay detuyadani̱ Jusíyasibe. Jadchintyi Jusíyasibe detuyadani̱ Jotá̱bay, jadchintyi Jotá̱bay detuyadani̱ Acásubay, jadchintyi Acásubay detuyadani̱ Esequíyabay. 10 Jadchintyi Esequíyabay detuyadani̱ Manasésibe, jadchintyi Manasésibe detuyadani̱ Amú̱bay, jadchintyi Amú̱bay detuyadani̱ Jusíyasibe. 11 Jadchintyi Jusíyasibe detuyadani̱ Jeconíyasibe, sataryi̱vedabay jarye rijya̱tatyadedanumatiy Judíyuveda mityasimyi Babinóniya mucadimuju̱ riy.
12 Babinóniyamuju̱ ja̱tedivasiy ji̱ta sadetuyada Jeconíyasibeñi̱ Sadatyérubay, jadchintyi Sadatyérubay detuyadani̱ Sorobabénubay. 13 Jadchintyi Sorobabénubay detuyadani̱ Abiyúbay, jadchintyi Abiyúbay detuyadani̱ Edyaquí̱bay, jadchintyi Edyaquí̱bay detuyadani̱ Jasórubay. 14 Jadchintyi Jasórubay detuyadani̱ Sadócubay, jadchintyi Sadócubay detuyadani̱ Aquí̱bay, jadchintyi Aquí̱bay detuyadani̱ Ediyúbay. 15 Jadchintyi Ediyúbay detuyadani̱ Edyasárubay, jadchintyi Edyasárubay detuyadani̱ Matá̱bay, jadchintyi Matá̱bay detuyadani̱ Jacóbubay. 16 Jadchintyi Jacóbubay detuyadani̱ Jusíbe, ni̱tiy vicha̱da Maríyaju̱be vanubay. Maríyaju̱be ji̱ta detuyadani̱ Jesús jiryatiy ru̱tachara Ju̱denu jaryeti̱ni̱.
17 Ramuni̱ vu̱dyi riva vu̱yaju̱y detuyada, daryaju̱yu detuyada ranchaju̱ Avurá̱bamyusiy, Davyíbe sa̱ra̱ju̱; daryaday Davyíbemyusiy Babinóniyamuju̱ ja̱tedasa̱ra̱ju̱ ravicha̱da vu̱yaju̱y detuyada, daryaju̱yu detuyada ranchaju̱ntiy; jadchintyi Babinóniyamuju̱ ja̱tedamusiy, Ju̱denu jaryeti̱ rupedasa̱ra̱ju̱, ravicha̱da vu̱yaju̱y detuyada, daryaju̱yu detuyada ranchaju̱.
Jesús pi̱ra rupedanchiy
(Dúcasiy 2.1-7)
18 Jesucrístu pi̱ra rupeda ji̱ta vichanu̱yada daryá: Saja̱mu̱ryu̱yadanumatiy Maríyabañi̱ Jusíbe, netimyu̱ nanuvicha̱da vatajuu didye, samudasiiyada ji̱ta Ju̱denu Jnutumusiy variy. 19 Savanubay Jusíbe ji̱ta, jiryatiy savichanu̱yada vase jvaarya, ne sa̱ntaniryu̱yada vijyo̱mujacheni̱ jivyaturabay Maríyabay. Ramuni̱day sajachipiya̱jada: “Ra̱tochiy dutya̱damusiñi̱.” 20 Darya sajachipiya̱jadamu ji̱ta, mityamusiy samu̱ti̱jada Ju̱denu jpa̱nu sama̱ryi̱sa̱damu Jusíbe yimu, su̱teda variy siva: “Jusíy, Davyíbe ju̱débi, ne ya̱suvu̱y jmutya̱jada yisa̱ju̱ni̱ Maríya jivyaturaju̱, tapi samudasiityi Ju̱denu Jnutumusiy. 21 Sa̱day rupachuni̱ jidyenu, ya̱ma̱ bay variy si̱tyaju̱ra Jesús jiryatiy vuryi̱tay Vuryeyada Rá̱ñu, tapi ni̱ni̱day ra̱ramityaniy jiñijya̱nvavyara jijyuuchuveda.” Darya su̱teda Ju̱denu jpa̱nu siva Jusíbe.
22 Ravichanu̱yada ji̱ta ti̱ta̱ju̱ daryá, ra̱tidye jto̱tanichara Ju̱denu niquejada, jiryatiy jityu̱choda saju̱ tu̱chu̱bay jtosirya:
23 “Jirya̱jnu̱y, sa̱mudasiichara ji̱ta vatura jútu, sa̱rupachu variñi̱ jidyenu. Rirya̱ntacharara si̱tya Emanuvé, ratatiy vuryi̱tay: Ju̱denu vuryisa̱.”
24 Si̱dyojadanumatiy Jusíbe, sivaayada ji̱ta daryatiy su̱teda Ju̱denu jpa̱nu sivara, su̱mutya̱jada variy yisa̱ju̱ni̱ vatura. 25 Ne saja̱tyo̱jada ji̱ta saniy, netimyu̱ ne sarupachoda dinñi̱ jidyenu didye. Sarupedanumatiy sadenu sabayada ji̱ta variy si̱tyaju̱ra Jesús.