Samitu̱choda Sanu̱yada Marcubay Jesucristunchiy
1
Nu̱tyu satu̱choda Juánbay nijya̱nvay vicha̱dana̱cho̱ju̱
(Matévu 3.1-12; Dúcasiy 3.1-9, 15-17; Juán 1.19-28)
Nu̱ryamusiy rajo̱ta̱da samirya tu̱choda sanchiy Jesucrístu, jiryatiy Ju̱denu denuni̱. 2-3 Ju̱denuju̱ tu̱chu̱bay jiryatiy Isayíyasiy ravicha̱da si̱tya, sanu̱yada ji̱ta catera padyevya:
“Ya̱jnu̱y, ray Ju̱denu jpa̱ni̱ raynsu̱byi jimyo̱muju̱, sa̱tidye jdutyara nu̱ yajiju̱. Ti̱ jtani̱te natuye̱ tajityomudaque: Ya̱numa jdutya ji̱tyaju̱ra nú̱ Vu̱ntyityu̱jiju̱, vasenú̱ ya̱barya nú̱ sa̱jiju̱.”
Juán Ji̱tyanu̱bay mu̱ti̱jada ramu tajityo. Sadatyadoda variy jasiryi nijya̱nvay: “Jirya̱paru̱y riva taji jachipiya̱jada, jirya̱tidye jtyanutaniy variyu, sa̱tidye ramityaniy Ju̱denu variy jiryivara jiryejyuuchuveda.” Ru̱deda ji̱ta Judéya mucadimu vichavay, Jerusarí̱ vicha̱da ja̱nvay jarye. Riityu̱yada ji̱ta simu Juánbay, Jurdá̱ja̱mu, riñiquejadanumatiy ji̱ta vijyo̱mujachera jijyuuchuveda variy.
Juánbay jachodara jasi̱jasityera jvaachara jichujay yiva, caméllu jasityera jvaachara. Sapuchoda jicyannumura jicyannujay sajatyera jvaacharantiy. Si̱myisi̱ ji̱ta vichanu̱yada vindya ruvá, to quisijya̱ jarye risa̱ju̱. Saniquejada ruuva nijya̱nvay: “Jativyenumani̱ jiryatiy sa̱jti̱ ri̱bivaju̱, jiryatiy jaryi datyarava̱ju̱ rimusidyeñi̱. Ne vinu sasaapatu vita̱dasa̱ra̱ jtate darye, tama̱ rabyutyajaryu̱y sasaapatu vita̱dana̱cho̱ ray, tama̱. Ray jtyanusara ja̱a̱ta jiryedye, ni̱ni̱ ji̱ta ra̱jtyanunuvi̱ Ju̱denu Jnututa jiryedye.”
Si̱tyu̱yada Jesús
(Matévu 3.13-17; Dúcasiy 3.21-22)
Dajiñuma su̱deda Jesús Nasaryémusiy, Cadidéya mucadimusiy. Si̱tyu̱yada ji̱ta variy Juánbamyu, Jurdá̱ja̱mu varidye. 10 Sa̱subedanumatiy ja̱a̱musiy, varicha̱ra̱ju̱ su̱nu̱yada rasete jarichu variy, sadiyada siva Ju̱denu Jnutu variy, nu̱tyu ja̱rityude saju̱u̱jeyada sivaju̱. 11 Rara̱yada niquejada jarichuvimusiy variy simu: “Jiiñi̱day radyenu jaryi ravya̱tasi̱. Jaryi ri̱chana̱tya variy ji.”
Jesús jiintyeda tajijyu̱
(Matévu 4.1-11; Dúcasiy 4.1-13)
12 Jadchiy ji̱ta su̱pa̱jada Ju̱denu Jnutu tajityomuju̱ni̱. 13 Daryaju̱yu vu̱yaju̱y rundasa̱ra̱ju̱ sama̱cho̱nuvejada jasiy, jmyiryajuujsa̱. Sani juuchanuru̱yada Satanásiy* Satanásiy vicha̱da bayantuveda nutyityu̱. variy jasiñi̱. Ju̱denu jpa̱vañuma jnu̱mya̱nu̱yada variy jasidyeñi̱.
Jesús jo̱ta̱da datyadoda Ju̱denu nusu̱yadanchiy Cadidéyamu
(Matévu 4.12-17; Dúcasiy 4.14-15)
14 Riityejadanumatiñi̱ Juánbay tanuvu̱nujovimu, saya̱da Jesús variy Cadidéya mucadimuju̱, sadatyanutityiyada varirya samitu̱choda, jiryatiy Ju̱denumusidyerya. 15 Saniquenu̱yada variy: “Riti̱ma̱ ji̱ta rarunda; jativyenuma ji̱tara Ju̱denu nusu̱yada day. Jirya̱paru̱y riva taji jachipiya̱jada, jirya̱tidye tuva̱chu ramu samitu̱choda.”
Jesús natuyada jichiityari̱vajyu̱ riy dañuju̱yu riicyanuvay
(Matévu 4.18-22; Dúcasiy 5.1-11)
16 Saramiryi̱jada ji̱ta Jesús Cadidéya jmityo̱jido, sadiñuvejada ji̱ta jasiy siva Siimyó̱bay, sataryi̱ Antrésibe yisa̱ju̱. Nanuriicyadoda variñi̱ quiva̱ jasiy, jiryatiy quiva̱ jvaañu̱ju̱y daryaju̱ nada. 17 Su̱teda ji̱ta Jesús nadiva: “Sa̱na̱siityari̱sara ray. Ray ji̱ta ra̱bay diye sa̱da nijya̱nvay ca̱na̱yadaju̱, rirya̱tidye tuva̱chu variy simu Ju̱denu.” 18 Nanutocheda ji̱tara jiryiicya varicha̱ra̱ju̱, nanusiityari̱jada ji̱ta variñi̱. 19 Saya̱da ji̱ta Jesús ripyapude rayadadeju̱, sadiñuvejada nadiva Santiyácuju̱be, sataryi̱ Juánbatya, jiryatiy Sebedévubay denuju̱be nada. Nanucartyevimu jivyicha̱da variy, nanuriicya jicyuruchuva̱yada variy jasiy. 20 Sanatuyada ji̱ta Jesús nada, nanutocheda varicha̱ra̱ju̱ni̱ jijye̱be Sebedévubay cartyevimu sanijya̱nvatya, nanusiityari̱jada variñi̱ Jesús.
Ti̱qui vanubay nchiy jiryatiy bayantu jamirya vichara vichanu̱yada siva
(Dúcasiy 4.31-37)
21 Ruuto̱jada ji̱ta Jesúsveda variy Capernavú̱ vicha̱damu. Jiituyada rundamu sajayada varicha̱ra̱ju̱ ju̱tye̱ryanijyovimu, sadatyanunuvejada variy jasiy. 22 Rityi̱tta̱da ji̱ta variy sadatyadodanchiy, jiryatiy sadatyadoda jidyirya datya̱datariy, ne nu̱tyu Ju̱denu niquejada datyanuvadye. 23-24 Varicha̱ra̱ju̱ samu̱ti̱jada ti̱qui nijya̱mi̱bay ju̱tye̱ryanijyovimu, bayantu jamirya vichara vichanu̱yada siva. Saniquejada ji̱ta jaryi variy: “¿Ta̱ra jivya̱ta nu̱dyisa̱, Jesús Nasaryémusi̱, ta̱ra? ¿Yidesivyi nu̱ñi̱vacha̱dana̱cho̱? Radyetyama̱ ji, chi̱ra ji. Jiiñi̱day Ju̱denu jiintyasi̱.” 25 Saniquejada ji̱ta Jesús jamiryamu siva: “Ya̱ndasa, ya̱sipyatay sivasiy.” 26 Bayantu ji̱ta siichunuja̱jada variñi̱ nijya̱mi̱, jaryi sasa̱ñe̱ya̱jadanube jichipyateda variy sivasiy nijya̱mi̱. 27 Ti̱ta̱ju̱ nijya̱nvay ti̱tta̱da varirya, ruutaja̱doda nu̱ñi riy variyu: “¿Ta̱ra rani̱cha jirya day, ta̱ra? Ranuma rani̱cha vadi datyadoda day, jiryatiy sadiryamusiy jidyetya Jesúsra. ¿Nu̱tyichiñumana̱ su̱pa̱ sivasiñi̱ bayantu va̱cha vicharantiy, nu̱tyichiy? nu̱tyu satuva̱chu simunticyu̱.” 28 Varicha̱ra̱ju̱ raramityeda Jesús jaticheyada Cadidéya vicha̱divaju̱ ti̱ta̱ju̱.
Jesús mi̱sadeda nada Pyítrubay desedabay
(Matévu 8.14-15; Dúcasiy 4.38-39)
29 Jadchiy ji̱ta saya̱da Jesús ju̱tye̱ryanijyomusiy. Saya̱da ji̱ta Santiyácubatya, Juánbay jarye, Siimyó̱bay rorimyuju̱, jiryatiy Antrésibe roriy jaryera. 30 Siimyó̱bay desedabay ji̱ta vicha̱da ma̱jevyimu saduyannu̱y, rityu̱choda variy siva Jesús nadaju̱. 31 Satuudiyada ji̱ta variñada, sireda variy nanujomu, sanubesityadeda ji̱ta variñada. Raparu̱yada ji̱ta saduyada variy nadivantiy, nanupotyadeda variryi Jesúsveda jasiy.
Jesús mi̱sadeda riy jdiva̱jnuvajyuu
(Matévu 8.16-17; Dúcasiy 4.40-41)
32 Sapuryeyadanumatiy jiñi̱, varijidye ruuti̱ta̱da simu Jesús riy jdiva̱jnuvay ti̱ta̱ju̱, bayantutavay jarye. 33 Ti̱ta̱ju̱ vicha̱da ja̱nvay ju̱tye̱ryadeda variy rorijyu̱tuunuyu. 34 Sami̱sadeda ji̱ta variryi rajuu jdiva̱jnuvay jasiy, jaryedo jdiva̱jadatavay, tavavyasiñi̱ sajatya̱da riy bayantuveda varidye. Su̱bayada Jesús bayantuvedajisirya niquejada, jiryatiy ridyetya̱da daryaju̱ni̱.
Jesús datyanunumaya̱jada Cadidéya vicha̱diva
(Dúcasiy 4.42-44)
35 Ta̱rimyusidyera ra̱sacharamu, sanubeseda, saya̱da variy yasiquita tajityomuju̱. Jasiy sama̱cho̱nuvejada tu̱chodaju̱ sisa̱ Ju̱denu. 36 Siimyó̱bay, sisa̱ vichavatya, riñi va̱ta̱da jaryi sana̱cho̱ variy. 37 Ridyiyadanumatiy siva, ru̱teda variy siva: “Rivya̱ta ti̱ta̱ju̱ nijya̱nvay jiñe̱cho̱.” 38 Su̱teda ji̱ta Jesús variy ruuva: “Vañú tajijyu̱, vicha̱damuju̱, jiryatiy vu̱tyuudicherya, ra̱tidye datyanu rumuntidyeryi nijya̱nvantyidye, tapi rana̱cho̱vitya rachipyatay ja̱mu vicha̱damusiy.” 39 Saya̱da ji̱ta datyadodana̱cho̱, ju̱tye̱ryanijyovimu, Cadidéya vicha̱diva ti̱ta̱ju̱. Sajatyatityiyada variryi bayantuveda nijya̱nvavyasiy.
Jesús mi̱sadedani̱ vatajo̱ju̱ñubay
(Matévu 8.1-4; Dúcasiy 5.12-16)
40 Siti̱jada vatajo̱ nutyityurati̱bay simu varintyi. Sayasantanuvi̱jada sivayu, sa̱dasiñunuvi̱jada variy sana̱cho̱ju̱yu: “Jivya̱tatiy ya̱pu̱y rivasirya vatajo̱.” 41 Sa̱ntyutya̱da Jesús variñi̱, saratya̱da ji̱tara jijyase variy sana̱cho̱ju̱, saja̱tyo̱jada variy saniy. Su̱teda ji̱ta variy siva: “Ravya̱tantye, sami̱numa ye̱cha.” 42 Varicha̱ra̱ju̱ rabayada vatajo̱ sivasiy, sama̱cho̱jada sami̱ ru̱biva. 43-44 Su̱pa̱jada ji̱ta Jesús variy yimusiñi̱, jamiryamu: “Jatyí jityu̱chosiy ti̱devara. Ya̱numa ji̱ta jiya, ya̱tidye dityanunuve caserdótemyu ji. Jiryatiy rapu̱chama̱ daryaju̱ jivyatajo̱ yivasiyu, ne ti̱ ji̱ta ra̱suvu̱ñu̱day ji. Ya̱sa̱dyerya jnutatyasara Ju̱denumu day, jiryatiy Muyusésibe jtedamuju̱ra, rirya̱tidye datya nijya̱nvay variy ranchiy: Ne ra̱ja̱tay ji̱ta jivyatajo̱ ti̱vaju̱nu̱day.” 45 Saya̱da ji̱ta variy rivasiy, sajo̱ta̱da tu̱chunumaya̱jada vatajo̱ nutyityurati̱: “Nu̱ryamusiy ramyi̱sa.” Ramuni̱timyu̱ ne vana̱y sito̱nu̱yada Jesús vijyo̱mujache ja̱mu vicha̱damunu̱day. Sama̱cho̱nu̱yada taji yasiquita vichajomu, jasityi ruuti̱nu̱yada ti̱ta̱ju̱ taji vichavay simu.

*1:13 Satanásiy vicha̱da bayantuveda nutyityu̱.