Taruxune Singena
Yuda Mangane Fe Taruxune
Kitabun yire firinna naxanye xili “Taruxune,” ne Yuda bɔnsɔnna mangane nan ma fe falama. Taruxune Singena Isirayila kaane benbane bari feen nan falama keli N Benba Adama ma han sa dɔxɔ Dawuda sayaan waxatin na. Manga Dawuda fe taruxun nan Kitabun yireni ito kui, yanyina nde ɲɛɛ wuli keden ɲɔxɔn benun Yesu xa bari. Taruxune Singen nun Samuyɛli Firinden nun Mangane Singen kitabu yirene e maliga yire wuyaxi yi.
1
Isirayila kaane benbane
Adama nan Seti sɔtɔ. Seti yi Enosi sɔtɔ. Enosi yi Kenan sɔtɔ. Kenan yi Mahalaleli sɔtɔ. Mahalaleli yi Yarɛdi sɔtɔ. Yarɛdi yi Xenɔki sɔtɔ. Xenɔki yi Matusela sɔtɔ. Matusela yi Lameki sɔtɔ. Lemeki yi Nuhan sɔtɔ. Nuhan yi Semi nun Xami nun Yepeti sɔtɔ.
Dunuɲa Fɔlɔn 10.2-20
Yepeti a diine xinle ni itoe ra: Gomɛrɛ nun Magogo nun Madayi nun Yawani nun Tubali nun Mesɛki nun Tirasi.
Gomɛrɛ a diine xinle ni itoe ra: Asikenasi nun Rifati nun Togarama.
Yawani a diine xinle ni itoe ra: Elisaha nun Tarasisi nun Sipiri nun Rodanimi.
Xami a diine xinle ni itoe ra: Kusi nun Misiran nun Puti nun Kanan. Kusi a diine xinle ni itoe ra: Sɛba nun Xawila nun Sabata nun Raama nun Sabiteka. Raama diini itoe nan sɔtɔ: Saba nun Dedan. 10 Kusi yi Nimirodi bari. Na findi yɛngɛso belebelen nan na dunuɲa yi. 11 Misiran yi diine sɔtɔ naxanye findixi Ludu kaane nun Anami kaane nun Lehaba kaane nun Nafatu kaane nun 12 Patirusu kaane nun Kasaluxu kaane nun Kafatoro kaane ra. Filisitine benbane nan Kafatoro kaane ra. 13 Kanan yi a dii singen Sidɔn sɔtɔ e nun gbɛtɛye naxanye findixi Xitine nun 14 Yebusu kaane nun Amorine nun Girigasane nun 15 Xiwine nun Arakane nun Sini kaane nun 16 Arawada kaane nun Sɛmara kaane nun Xamata kaane ra.
Dunuɲa Fɔlɔn 10.21-31 nun 11.10-27
17 Semi a diine xinle ni itoe ra: Elan nun Asuri nun Arapaxadi nun Ludu e nun Arami.
Arami a diine ni i ra: Yusu nun Xulu nun Geteri e nun Mesɛki.
18 Arapaxadi yi Selaxa sɔtɔ. Selaxa yi Eberi sɔtɔ. 19 Eberi yi dii xɛmɛ firin sɔtɔ. Keden xili Pɛlɛgi* Pɛlɛgi bunna nɛɛn fa fala “Mayitaxunna.” bayo dunuɲa yitaxun a waxatin nin. A xunyɛn xili Yokatan.
20 Yokatan ma diine ni i ra: Alomodadi nun Selefa nun Xasaramaweti nun Yera nun 21 Hadoran nun Yusali nun Dikila nun 22 Ebali nun Abimayele nun Saba nun 23 Ofiri nun Xawila nun Yobabo. Yokatan ma diine nan ne ra.
24 Semi yi Arapaxadi sɔtɔ. Arapaxadi yi Selaxa sɔtɔ. 25 Selaxa yi Eberi sɔtɔ. Eberi yi Pɛlɛgi sɔtɔ. Pɛlɛgi yi Rewu sɔtɔ. 26 Rewu yi Serugu sɔtɔ. Serugu yi Nahori sɔtɔ. Nahori yi Tera sɔtɔ. 27 Tera yi Iburama sɔtɔ naxan findixi Iburahima ra.
Nabi Iburahimaa diine
Dunuɲa Fɔlɔn 25.12-16
28 Iburahima yi Isiyaga nun Sumayila sɔtɔ. 29 Sumayilaa dii singen yi xili nɛn Nebayoti. Kedari nun Adibeli nun Mibisan nun 30 Misema nun Duma nun Masa nun Xadada nun Tema nun 31 Yeturi nun Nafisi nun Kedema, Sumayilaa diine nan yi ne fan na.
Dunuɲa Fɔlɔn 25.1-4
32 Iburahima a konyi ɲaxanla Konyi ɲaxanle sariyan sɛbɛxi Xɔrɔyaan 21.7-11 kui. Konyin na a ra a naxan sɔtɔ a ɲaxanla ra. Keturaa dii xɛmɛne xinle ni itoe ra a naxanye bari Iburahima xa: Simiran nun Yokan nun Medan nun Midiyan nun Yisebaki nun Suwa. Yokan yi Saba nun Dedan sɔtɔ. 33 Midiyan yi Efa nun Efere nun Xanɔki nun Abida nun Elida sɔtɔ. Keturaa diine nan e birin na.
Dunuɲa Fɔlɔn 36.10-14
34 Iburahima yi Isiyaga sɔtɔ. Isiyaga yi Esayu nun Isirayila sɔtɔ.
35 Esayu a diine xinle ni itoe ra: Elifasi nun Reyuli nun Yewusi nun Yalami nun Kora.
36 Elifasi a diine xinle ni itoe ra: Teman nun Omaru nun Sefo nun Gatami nun Kenasi nun Timina nun Amalɛki.
37 Reyuli a diine xinle ni itoe ra: Naxati nun Sera nun Sama nun Misa.
Dunuɲa Fɔlɔn 36.20-28
38 Seyiri a diine xinle ni itoe ra: Lotan nun Sobali nun Sibeyon nun Ana nun Dison nun Eseri nun Disan.
39 Lotan yi Xori nun Homami sɔtɔ. Lotan magilɛn yi xili nɛn Timina.
40 Sobali yi Aliyan nun Manaxati nun Ebali nun Sefi nun Onan sɔtɔ.
Sibeyon yi Aya nun Ana sɔtɔ.
41 Ana yi Dison sɔtɔ.
Dison yi Xamaran nun Eseban nun Itiran nun Keran sɔtɔ.
42 Eseri yi Bilihan nun Saawan nun Yaakan sɔtɔ.
Disan yi Yusu nun Aran sɔtɔ.
Dunuɲa Fɔlɔn 36.31-43
43 Mangane nan itoe ra naxanye yi Edɔn yamanan xun na benun Isirayila kaane xa mangan sɔtɔ waxatin naxan yi. Beyori a diin Bela yi findi manga singen na, naxan ma taan yi xili Dinhaba. 44 Bela to faxa, Seraa diin Yobabo, Bosara kaan yi findi mangan na. 45 Yobabo to faxa, Xusama, naxan yi kelixi Teman yamanani, na yi findi mangan na. 46 Xusama to faxa, Bedadaa diin Xadada yi findi mangan na. A tan nan Midiyan kaane nɔ Moyaba bɔxɔni. A taan yi xili nɛn Abiti. 47 Xadada to faxa, Masareka kaan Samala yi findi mangan na. 48 Samala to faxa, Sayuli yi findi mangan na, naxan yi kelixi Rehoboti taani baan dɛ. 49 Sayuli to faxa, Akibori a diin Baali-Xanan yi findi mangan na. 50 Baali-Xanan to faxa, Xadada yi findi mangan na. A taan yi xili nɛn Pawu. A ɲaxanla yi xili nɛn Mehetabeli, Matirɛdi a dii tɛmɛna, Mesahabi mamandenna.
51 Xadada to faxa, muxuni itoe nan findi Edɔn mangane ra: Manga Timina nun Manga Aliwa nun Manga Yetɛti nun 52 Manga Yoholibama nun Manga Ela nun Manga Pinon nun 53 Manga Kenasi nun Manga Teman nun Manga Mibisari nun 54 Manga Magadiyɛli nun Manga Irami. Ne nan yi Edɔn mangane ra.

*1:19: Pɛlɛgi bunna nɛɛn fa fala “Mayitaxunna.”

1:32: Konyi ɲaxanle sariyan sɛbɛxi Xɔrɔyaan 21.7-11 kui. Konyin na a ra a naxan sɔtɔ a ɲaxanla ra.