Kɛdi Singen Kɔrɛnti Kaane Ma
Pɔli Alaa Falan Kɛdi Singena Kɔrɛnti Kaane Ma
Pɔli a xɛrayaan sigatiin firindeni, a yi kike fu nun solomasɛxɛ raba Girɛkine konni Kɔrɛnti taani. A dɛnkɛlɛya yamaan malanna naxan fɔlɔ na, na muxune yi findixi siya gbɛtɛne nan na naxanye yi suxure batuni nun.
Na waxatini Kɔrɛnti taan yi sabatixi han, fata a kunki tide firinne ra. Yulayaan yi sabatixi han! Namun feene fan yi sabatixi. Dunuɲa fe kolonna xaranna nun suxure batu feene fan yi sabatixi. Fe ɲaxin nun sɔn ɲaxin fan yi gbo. Nayi, na feene yi dɛnkɛlɛya yama nɛnɛn dɛxɔn ma, ne yi e mabandunma kiin birin yi. En na a toma nɛn nayi fa fala na kɔntɔfili wuyaxi ti nɛn xɛraan ma.
Pɔli keli xanbini na, a yi kɔntɔfili fe wuyaxi mɛ lan mɛn kaane dɛnkɛlɛya yamaan ma. Nayi, a yi kɛdin sɛbɛ han naanin ɲɔxɔn. Firin yi ne yɛ naxanye ramaraxi Kitabun kui. Koni a dɔnxɛ firinna naxanye mi fa en yii to, ne fe falaxi Kɔrɛnti Kaane Kɛdine kui a Singena, keli a sora 5.9-13. E fe mɔn falaxi a kɛdin firinden kui a sora 2.3 e nun a sora 7.8. Kɛdi firinna naxanye Kitabun kui, ne sɛbɛxi Pɔli a xɛraya sigatiin saxanden nin, a singen sɛbɛxi Efɛsi taani (a mato Kɔrɛnti Kaane Kɛdi Singen sora 16.8), a firinden sɛbɛxi Efɛsi taani hanma Masedoniya yi.
Kɛdi singen kui naxan sɛbɛ Kɔrɛnti kaane ma, a yelin xanbini xɔntɔnna tiyɛ, a yi wali faɲi kolonna ti Ala maxandini (1.1 han 9), Pɔli yi a fala mɛn kaane xa, a e xa mayitaxunna ɲan naxan e tagi (1.10 han 4.21), e fe ɲaxin ɲan yamani (sora 5), e yi ba e feene raliyɛ siya gbɛtɛne kiti sadene yi (6.1 han 11). A mɔn a yitama dɛnkɛlɛya muxune lanma e xa e fati bɛndɛn nawali kii naxan yi (6.12 han 20). Na xanbi ra, a mɔn yi mɛn kaane maxɔdin wuyaxi yabi, lan feni itoe ma:
- Futu tiina (sora 7)
- Subena fe naxan baxi saraxan na suxurene xa, e nun muxun lan a xa a yɛtɛ suxu kii naxan yi lan suxure batu feene nun namun fonne ma (8.1 han 11.1)
- Dɛnkɛlɛya yamaan malanna nun Marigina ximɛnna fe (11.2 han 34)
- Alaa Nii Sariɲanxina kiseene fe (sora 12 han 14)
- Faxa muxune keli fena sayani (sora 15)
Kɛdin naɲanxi xibaruna nde nan ma alo xɛrana wanle nun xɔntɔnne (sora 16). Dunuɲa kɔntɔfili feni itoe birin yi, xɛrana a yitama nɛn Yesu nɔɛ muxune kɔntɔfili feene bɛ e ma kii naxan yi, a a xanuntenyaan nan kiraan na naxan dangu feen birin na (sora 13).
1
N tan Pɔli, Ala naxan xilixi a sagoni, a yi n findi Yesu Alaa Muxu Sugandixina xɛraan na, nxu nun en ngaxakedenna Sosaten nan ito sɛbɛma ɛ ma. Nxu yi a rasiga Alaa dɛnkɛlɛya yamaan ma Kɔrɛnti taani, muxun naxanye bata rasariɲan Yesu Alaa Muxu Sugandixin barakani, naxanye xilixi alogo e xa findi yama sariɲanxin na, e nun muxun naxanye birin Ala maxandima yiren birin yi en Marigi Yesu Alaa Muxu Sugandixin xinli, e Marigina, e nun nxu fan gbeena.
En Fafe Ala nun en Marigin Yesu Alaa Muxu Sugandixin xa hinanna nun bɔɲɛ xunbenla fi ɛ ma.
Barika Birana Ala xa
N barikan birama Ala xa ɛ fe ra waxatin birin amasɔtɔ a bata hinanna fi ɛ ma Yesu Alaa Muxu Sugandixin barakani. Amasɔtɔ ɛ feene birin bata sabati Yesu barakani, a yi ɛ mali falan nun ɛ fe kolonni. Amasɔtɔ nxɔ sereyaan bata rakamali ɛ yi Alaa Muxu Sugandixina fe ra. Nayi, Alaa kise yo mi dasaxi ɛ ma ɛ nɛma en Marigi Yesu Alaa Muxu Sugandixin mamɛ han a mini kɛnɛnni. A mɔn ɛ marama nɛn ken, han waxati raɲanna alogo en Marigi Yesu Alaa Muxu Sugandixin nama fɛ yo li ɛ ra a Fa Lɔxɔni. Ala naxan ɛ xilixi alogo ɛ nun en Marigi Yesu Alaa Muxu Sugandixin xa lan ɛ bode ma, na tinxin.
Mayitaxunna dɛnkɛlɛya yamani
10 Ngaxakedenne, n na ɛ mafanma en Marigi Yesu Alaa Muxu Sugandixin xinli, ɛ birin xa lan ɛ bode ma, alogo ɛ nama yitaxun. Ɛ findi muxu kedenna ra, ɛ miriyane nun ɛ kui feene yi findi kedenna ra. 11 Amasɔtɔ ngaxakedenne, n bata a kolon Kilowe kon kaane xɔn, a lantareyana ɛ tagi. 12 N waxi naxan fala feni, na ni i ra: muxuna ndee a falama ɛ yɛ, e naxa, “N tan Pɔli nan fɔxɔ ra.” Bonna naxa, “N tan Apolosi nan fɔxɔ ra.” Bonna fan naxa, “N tan Piyɛri nan fɔxɔ ra.” Nde gbɛtɛ fan naxa, “N tan Alaa Muxu Sugandixin nan fɔxɔ ra.” 13 Alaa Muxu Sugandixini taxunxin na a ra ba? Pɔli nan gbangban wudin ma ɛ xa ba? Ɛ rafuxi igeni Pɔli nan xili yi ba?
14 N barikan birama Ala xa fa fala n mi ɛ sese rafuxi igeni ɛ tubi xinla ma fɔ Kirisipu nun Gayi 15 alogo muxu yo nama a fala fa fala ɛ rafuxi n xinla nin. 16 N bata yi Esitefana nun a kon kaane fan nafu. Koni n mi fa a kolon xa n bata muxu gbɛtɛ rafu. 17 Alaa Muxu Sugandixin mi n xɛxi, a n xa marafuun ti. A n xɛxi nɛn, a n xa sa Yesu a fe Xibaru Faɲin nali, anu, n mi na ligama adamadiine lɔnni falane xɔn alogo Alaa Muxu Sugandixin faxa wudin* Romi kaane yi muxune gbangbanma wudin nan ma, e yi e faxa. Yesu sayaan findixi sɛnbɛn nan na naxan habadan nii rakisin fima muxune ma. Yesu gbangban wudin naxan ma, na bata findi kisin taxamasenna ra. sɛnbɛn nama ba a ra na yi.
Xaxilimayaan nun xaxilitareyana
18 Yesu faxa fena wudin ma, na findixi xaxilitareyaan nan na muxune xa naxanye halagima. Koni Ala en tan naxanye rakisima, a findixi Ala sɛnbɛn nan na en tan xa. 19 Ito nan sɛbɛxi Kitabun kui: “N fe kolonne fe kolonna kalama nɛn, n yi xaxilimane xaxilimayani fu.” Esayi 29.14 20 Fe kolonna minɛn yi? Sariya karamɔxɔn minɛn yi? Waxatini ito muxu lɔnnixin minɛn yi? Dunuɲa muxune nun e fe kolonna mi Ala kolonxi a fe kolonni. Ala mi dunuɲa fe kolonna findixi daxuyaan na ba?
21 Amasɔtɔ Alaa fe kolonna mi tinxi dunuɲa muxune xa Ala kolon e fe kolonni. A Ala kɛnɛnxi nɛn a xa muxu dɛnkɛlɛyaxine rakisi kawandini ito xɔn naxan luxi alo daxuyana yamaan xa. 22 Yahudiyane taxamasenne maxɔdinma, Girɛkine fe kolonna fenma. 23 Koni Alaa Muxu Sugandixin gbangban feen wudin ma, en na nan ma fe kawandi bama. Yahudiyane mi tinma na nan mɛ, e nun daxuyaan na a ra siya gbɛtɛne xa. 24 Koni Ala bata naxanye xili, xa a findi Yahudiyan na hanma Girɛkina, Alaa Muxu Sugandixin findixi Ala sɛnbɛn nun a fe kolonna nan na, na kanne xa. 25 Amasɔtɔ hali Alaa fena ndee nun daxuyaan maliga, na daxuyaan dangu muxune fe kolonna ra. Hali Alaa fena ndee nun sɛnbɛtareyaan maliga, na sɛnbɛtareyaan gbo muxune sɛnbɛn xa.
26 Ngaxakedenne, ɛ miri a ma, ɛ yi findixi muxun sifan naxanye ra Ala ɛ xilixi waxatin naxan yi. Fe kolon wuyaxi mi yi ɛ yɛ adamadiine yɛɛ ra yi. Sɛnbɛma wuyaxi mi yi ɛ yɛ, denbaya barakaxi wuyaxi mi yi ɛ yɛ. 27 Koni naxan ma fe findixi daxuyaan na dunuɲa muxune xa, Ala na nan sugandixi a xa fe kolonne rayagi. Naxan findixi sɛnbɛtaren na dunuɲa muxune xa, a na nan sugandixi alogo a xa sɛnbɛmane rayagi. 28 Dunuɲa muxune yoxi naxan ma, e yi a raɲaxu, e yi a bɔtɛ raba, e mi naxan yatɛxi se ra, Ala na nan sugandixi a xa dunuɲa se yatɛxine halagi. 29 Nayi, adamadi yo mi nɔɛ a yɛtɛ matɔxɛ Ala yɛtagi. 30 Koni Ala bata ɛ kafu a Muxu Sugandixin Yesu ma, a yi a findi en ma fe kolonna ra fata Ala ra, e nun en ma tinxinna nun sariɲanna nun xunbana. 31 Nanara, a sɛbɛxi Kitabun kui, a naxa, “Xa muxun naxan a yɛtɛ matɔxɔma, a xa a yɛtɛ matɔxɔ Marigina fe ra.” A mato Yeremi 9.22-23 kui.

*1:17: Romi kaane yi muxune gbangbanma wudin nan ma, e yi e faxa. Yesu sayaan findixi sɛnbɛn nan na naxan habadan nii rakisin fima muxune ma. Yesu gbangban wudin naxan ma, na bata findi kisin taxamasenna ra.

1:19: Esayi 29.14

1:31: A mato Yeremi 9.22-23 kui.