Yoni a Kɛdi Singena
Yoni Alaa Falan Kɛdi Singen Naxan Sɛbɛ
Kɛdi saxan nan xili saxi Yoni xun ma hali a xinla to mi sɛbɛxi e kui. Dɛnkɛlɛya yamaan singe ra muxune nan a falaxi na kiini, a yi findi namunna ra. A singen mi xibaru yo fixi en ma lan a sɛbɛ muxun ma, a mɔn mi a falaxi a sɛbɛxi naxanye ma. Kɛdini ito sɛbɛxi nɛn alogo a xaran muxune xa e sɛnbɛ so, e xa lu Alaa yamani, nanara e lu xanuntenya kɛndɛni. A mɔn sɛbɛxi alogo e xa e makuya wule dinane ra naxanye yi Yesu a fe Xibaru Faɲini fuma.
Kitabun yireni ito fɔlɔni a sɛbɛ xunna nan yɛbama (1.1-4). A yi yamaan sɛnbɛ so naxanye lan e lu Ala nun a Muxu Sugandixin Yesu xɔn, e nun lanna xa lu e tagi. Nayi, e lan nɛn e yi muxune sereyaan suxu naxanye Yesu to. Kitabun yireni ito sɛbɛ muxuna a xaran muxune sɛnbɛ soma a e xa lu kɛnɛnni, bayo kɛnɛnna nan Ala ra. Na feen ma, e lan nɛn e xanuntenyaan yamarin suxu (1.5-2.17). Na xanbi ra, Kitabun sɛbɛ muxuna Yesu a dinan matandi muxune nan ma fe falama en xa, wule falan naxanye a falama a Marigin mi Yesu ra (2.18-29). Na xanbi ra, a mɔn yi Alaa diine kii kɛndɛn yita en na: E tinxinna, e mɔn e bode xanuxi kii naxan yi (3.1-24). A yelin xanbini tantanna nun ɲɔndin tagi rasɛ (4.1-6), Kitabun yireni ito sɛbɛ muxun mɔn yi xɛtɛ xanuntenyana fe ma: Findi fena Ala gbeen na, i xanuntenyaan liga, bayo Ala nan xanuntenyaan na (4.7-21). A a falan naɲanma dɛnkɛlɛyaan sɛnbɛn nan ma, a mɔn yi a Kitabun fala xɔnne makɛnɛn (5.1-21).
Kitabun yireni ito dɛnkɛlɛyaan kii yɛtɛɛn nan yitama. A dɛnkɛlɛya muxune xaxinla nan yigboma, a yi e mali e xɛtɛ fe ɲaxin fɔxɔ ra, a yi e sɛnbɛ so Yesu yi, e nun a xanuntenyana lan bonne ma.
1
Habadan nii rakisin falana fe
Siimaya falan naxan yi na nun xabu dunuɲa fɔlɔni, nxu bata na mɛ, nxu yi a to, nxu yi a yigbɛ, nxu bata nxu yiin din a ra, nxu na nan ma fe ralima ɛ ma. Na siimayaan bata mini kɛnɛnni, nxu yi a to. Nxu na nan ma fe sere bama. Nxu yi habadan nii rakisina fe rali ɛ ma naxan yi Fafe Ala fɛma, naxan minixi kɛnɛnni nxu xa. Nxu naxan mɛxi, nxu yi a to, nxu na nan ma fe falama ɛ fan xa, alogo ɛ xa sa nxu fari ngaxakedenyani, naxan Fafe Ala nun a Dii Xɛmɛna Yesu Alaa Muxu Sugandixini. Nxu ito sɛbɛxi ɛ ma nɛn alogo en ma sɛwan xa dɛfe.
Ala nan kɛnɛnna ra
Nxu falan naxan mɛxi Yesu ra, nxu na nan nalima ɛ ma fa fala kɛnɛnna nan Ala ra, dimi yo mi a yi! Xa en na a fala a en ngaxakedenyaan ligama a tan xɔn ma, koni en sigan tima dimini, en bata wulen fala na yi. Ɲɔndin mi en kɛwanle yi. Xa en sigan ti kɛnɛnni alo a tan yɛtɛɛn kɛnɛnni kii naxan yi, en bata lu en bode xɔn ngaxakedenyani nayi, Alaa diin Yesu wunla yi en sariɲan en yulubine birin ma.
Xa en na a fala fa fala yulubi mi en ma, en bata en yɛtɛ mayenden nayi, ɲɔndi mi en xa nayi! Koni xa en na en ti en yulubin na, a tan lannayaan nabama nɛn, a tinxin, a en mafeluma nɛn en yulubine birin na, a yi en sariɲan tinxintareyaan birin ma. 10 Xa en na a fala fa fala en mi yulubi ligaxi, en bata Ala findi wule falan na nayi. Nayi, a falan mi en yi mumɛ!