Kɛdi Singen Tesaloniki Kaane Ma
Pɔli Alaa Falan Kɛdi Singen Tesaloniki Kaane Ma
Tesaloniki yi findixi Romi manga taan nan na Masedoniya yamanani, Girɛki yamanan kɔmɛn fɔxɔni. Xɛra Pɔli fa nɛn na taani a xɛrayaan sigatiin firindeni, a keli xanbini Filipi taani. A yi dɛnkɛlɛya muxuna ndee sɔtɔ mɛnni, koni a mi bu na, bayo Yahudiyana ndee yi na, naxanye mi yi tinxi a fe ma. Nayi, fɔ a xa yi keli nɛn Tesaloniki taani mafurɛn. Nanara, a yi siga Beere taani (Xɛrane 17.1-10). Dɔnxɛn na, a yi fa Kɔrɛnti taani, a fɔxɔrabiran Timɔte yi sa a li na, a yi Tesaloniki kaane feene yɛba a xa. Nayi, Pɔli yi kɛdi singen nasiga Tesaloniki kaane ma. Waxatina nde, a sɛbɛ Kɔrɛnti taan nin. Fe kolonne a falama fa fala Kitabun yireni ito nan singe sɛbɛ benun Ningila Yesu kitabu yire gbɛtɛye, a a sɛbɛ nɛn fɔ ɲɛɛ fu nun solofere ɲɔxɔn Yesu te xanbini kore xɔnna ma.
Xibarun naxanye fa sa keli Tesaloniki taani, xɛraan yi sɛwa ne fe ra. A barikan birama Ala xa lan na misali faɲin nan ma Tesaloniki kaane naxan yitama yamanan muxun bonne ra. A mɔn a falama a waxi e to feni han (1.1-3.13). Nayi, a e kawandima a e xa e tunnafan, e mɔn yi yanfan dɛnkɛlɛyani Yesu ma (4.1-12). Na xanbi ra, e bata maxɔdinna naxanye ti lan faxa muxune keli feen ma sayani e nun Alaa Muxu Sugandixin fa feen ma, a yi ne yabi (4.13-5.11). A a kɛdin naɲanxi sariyane nun xɔntɔnne nan ma (5.12-28).
Kitabun yireni ito feene nan yɛbama lan waxati raɲanne fe ma. A falama dɛnkɛlɛya muxune xa nɛn fa fala e xa seren ba, a e xa a kolon a waxatina nde fama, “e sa luma nɛn Marigin fɛma habadan!” (4.17)
1
Pɔli nun Silasi nun Timɔte nan ito sɛbɛxi siga Fafe Ala nun a Muxu Sugandixin Marigi Yesu a dɛnkɛlɛya yamaan ma Tesaloniki taani.
Ala xa hinanna nun bɔɲɛ xunbenla fi ɛ ma.
Barika birana
Nxu barikan birama Ala xa ɛ birin ma fe yi waxatin birin, nxu nɛma Ala maxandɛ ɛ xa. Nxu nɛma Ala maxandɛ, nxu xaxili ɛ feene xɔn: ɛ dɛnkɛlɛyaan wanle nun ɛ xanuntenya wanle nun ɛ tunnafanna nun ɛ yigina Marigi Yesu Alaa Muxu Sugandixini en Fafe Ala yɛtagi. Ngaxakedenne, ɛ tan Ala xanuntenne, nxu a kolon fa fala Ala bata ɛ sugandi. Amasɔtɔ nxu to Yesu a fe Xibaru Faɲin nali ɛ ma, na mi findi falan xan tun na, koni fɔ sɛnbɛn nun Alaa Nii Sariɲanxin nun xaxili ragidi kamalixina. Nxu yi sigan tima ɛ fe ra kii naxan yi ɛ tagi, ɛ na kolon. Ɛ findi nɛn nxu tan nun Marigin naliga muxune ra. Hali ɛ to tɔrɔ gbeen sɔtɔ, ɛ falan nasuxu nɛn sɛwani Alaa Nii Sariɲanxin naxan fixi ɛ ma. Na kui, ɛ bata findi misaala ra dɛnkɛlɛya muxune birin xa Masedoniya yamanan nun Akaya yamanani. Amasɔtɔ Marigina falan xuyaxi ayi ɛ barakan nin, a mi dan Masedoniya yamanan nun Akaya yamanan xan gbansan yi. Koni ɛ dɛnkɛlɛyana Ala ma, na feen bata kolon yiren birin yi. Nayi, nxu tan mako mi fa a fala feen ma. Ɛ nxu yisuxu kii naxan yi, muxune na falama e nun ɛ xɛtɛ suxurene fɔxɔ ra kii naxan yi, ɛ tubi Ala ma, ɛ habadan Ala ɲɔndin kanna batu. 10 Ɛ yi a Dii Xɛmɛn fa feen mamɛ keli kore, Ala bata naxan nakeli sayani, Yesu naxan en xunbama Ala xɔlɔ famatɔɔn ma.