Kɛdi Singen Timɔte Ma
Pɔli Alaa Falan Kɛdi Singen Timɔte Ma
Yahudiyan nan yi Timɔte nga ra, a findi nɛn dɛnkɛlɛya muxun na, Girɛki kaan nan yi a fafe ra. Pɔli Timɔte kolon a xɛrayaan sigatiin firinden nin, a to Lisitire taan li, Asi yamana fonni dɛnaxan xili iki a Turiki (Xɛrane 16.1-3). Fɔlɔ na lɔxɔn ma, Timɔte yi findi Xɛra Pɔli fɔxɔrabira kɛndɛn na. A tan nan yi biraxi a fɔxɔ ra a xɛrayaan sigatiin wuyaxi yi. Na nan yi a ra, Pɔli yi Timɔte rasigama taane yi fena nde ra sanɲa ma wuyaxi a xa sa yamaan mali dɛnkɛlɛyani. Nanara, sanɲa ma wuyaxi a xinla toma Xɛrane Kɛwanle Kitabun yiren kui. Na misaala ndee nan itoe ra: Xɛrane 17.14-15, 18.5, 19.22. A xinla mɔn toma Pɔli a kitabune kui. Na misaala ndee nan itoe ra: Kɔrɛnti Singen 4.17 nun 16.10-11 e nun Filipi Kaane 2.19-24 nun Tesaloniki Singen 3.2-6 e nun gbɛtɛye fan na. Kɛdi firinna naxanye sɛbɛxi Timɔte ma e nun naxanye sɛbɛ Tito ma, muxune e xili bama fa fala: “Yɛɛratine Kitabu Yirene” amasɔtɔ e kiraan nan yitama dɛnkɛlɛya yamaan yɛɛratine ra.
Kɛdi singen naxan sɛbɛ Timɔte ma, na fe dɔxɔ saxan kɛndɛ nan yitama: A singena a dɛnkɛlɛya yamaan nakolonma lan wule dinane ma naxanye Yahudiyane dinan nun suxure feene xaxinle basanma. Na wule dinane yi muxune xaranma nɛn a dunuɲa yi seene birin ɲaxu. E mɔn naxa a muxun kisin sɔtɔma wundo kolonna nan xɔn ma, naxan namaraxi e xarandii dando xa. E mɔn tɔnne dɔxɔma futu xidin na e nun donsena ndee. Kitabun yireni ito mɔn yamarine fima lan Ala Batun malanne ma, e nun dɛnkɛlɛya yamaan yɛba kiin nun a kuntigine kɛwanle fe. Dɔnxɛn na a maxadi xuine nan tima Timɔte xa lan a wanla kii ma, a mɔn yi a yengi dɔxɔ dɛnkɛlɛya muxune xɔn, alogo a xa “findi Alaa Muxu Sugandixina walikɛ faɲin na.” (4.6)
1
N tan Pɔli, Yesu, Alaa Muxu Sugandixina xɛraan nan ito sɛbɛxi, fata en nakisimana Alaa yamarin na, e nun Yesu, Alaa Muxu Sugandixina, en yigina.
N na a sɛbɛma Timɔte ma, n ma diin yɛtɛna dɛnkɛlɛyani.
Fafe Ala nun en Marigi Yesu Alaa Muxu Sugandixin xa hinanna nun kininkininna nun bɔɲɛ xunbenla fi i ma.
Wule dinane fe
N yi i mafanma kii naxan yi, n kelimatɔna siga Masedoniya yamanani, n mɔn waxi a xɔn, i xa lu Efɛsi taani alogo i xa mɛn kaana ndee yamari e nama fa xaran gbɛtɛye ti yamaan xa. A e xa ba kankanɲɛ taline ma, e nun e benbane xinle fɛsɛfɛsɛn naxan mi ɲanma. Na fe matandine nan nakelima. E mi Alaa wanla kɛma dɛnkɛlɛyani. N yamarini ito fi nɛn alogo xanuntenyaan xa gbo ayi naxan kelima bɔɲɛ sariɲanxin nun nii faɲin nun dɛnkɛlɛya kɛndɛni. Muxuna ndee bata masara, kiraan yi lɔ ayi e ma e bira fala fuune fɔxɔ ra. E waxi a xɔn ma, e xa findi sariya karamɔxɔne ra, koni e naxan falama, e a rali e sɔbɛɛn yɛtɛɛn na, e mi na kolon mumɛ!
En na a kolon fa fala sariyan fan, xa a rawalima a sariya kiin ma. En mɔn a kolon fa fala sariyan mi saxi tinxin muxune xan ma fe ra, koni sariya kalane nun muxu murutɛxine nun Ala kolontarene nun yulubi kanne nun sariɲantarene nun dina suxutarene nun fafa faxane nun nga faxane nun faxa tiine 10 e nun yanga suxune nun xɛmɛn naxanye kafuma xɛmɛne xɔn e nun konyi matine nun wule falane nun wule sere baane e nun feen naxanye birin xaran kɛndɛn matandima. 11 Xaranni ito lanxi Ala barakan kanna falan Xibaru Faɲin nɔrɔn nan ma, a naxan taxu n na.
Pɔli a barika birana
12 N barikan birama en Marigi Yesu Alaa Muxu Sugandixin xa naxan n sɛnbɛ soxi amasɔtɔ a bata n yatɛ tinxin muxun na, a yi n tongo a walikɛɛn na. 13 Hali n to bata yi a rayelefu, n yi a ɲaxankata, n yi a rafɛya. Koni a bata kininkinin n ma amasɔtɔ n ne ligaxi kolontareyaan nun dɛnkɛlɛyatareyaan nin. 14 En Marigin yi a hinan gbeen nagodo n ma han a yi dɛnkɛlɛyaan nun xanuntenyaan fi n ma, naxan kelixi Yesu Alaa Muxu Sugandixin ma. 15 Ɲɔndin nan falani ito ra, en birin xa la naxan na, fa fala Yesu Alaa Muxu Sugandixin faxi dunuɲa yi yulubi kanne nan nakisi fe ra. N tan ɲaxu dangu e birin na. 16 Koni a yi kininkinin n ma, alogo Alaa Muxu Sugandixin Yesu xa a diɲa gbeen yita n tan yulubi kan ɲaxin xɔn, a findi misaala ra dɛnkɛlɛya muxune xa, naxanye habadan nii rakisin sɔtɔma. 17 Nba, habadan mangana, niin kanna nun totarena, Ala keden peena, gboon nun binyen xa fi na ma habadan han habadan! Amina.
18 N ma diin Timɔte, n bata na yamarin fi i ma, naxan fataxi nabiya falane ra naxanye fala lan i ya fe ma, alogo i xa na suxu, i yi nɔ yɛngɛ faɲin soɛ. 19 I xa lu dɛnkɛlɛyaan nun nii faɲiyani. Muxuna ndee bata ne rabeɲin, e dɛnkɛlɛyaan yi ɲan alo kunkin na godo igen bun. 20 Humeneyo nun Alesandire na muxune yɛ. N bata ne lu Setana xa,* Yanyina nde, na bunna nɛɛn fa fala a ne kedi nɛn keli dɛnkɛlɛya yamaan yɛ. alogo e xa xaran fa fala e nama Ala rayelefu.

*1:20: Yanyina nde, na bunna nɛɛn fa fala a ne kedi nɛn keli dɛnkɛlɛya yamaan yɛ.