Piyɛri a Kɛdi Firindena
Piyɛri Alaa Falan Kɛdi Firindena
Kitabun yireni ito sɛbɛxi dɛnkɛlɛya muxune nan ma. A sɛbɛ xunna findixi muxune nan yɛngɛ fe ra naxanye dina fe xaranna tima naxan mi findixi Yesu a fe Xibaru Faɲin kedenna ra. Na wule karamɔxɔne bata yi basan dɛnkɛlɛya muxune ra Piyɛri a waxatini.
Wule dinane rali muxune mi ɲanɲɛ dunuɲa yi mumɛ. Nayi, kawandin naxan sɛbɛxi Piyɛri a Kitabun firinden kui, na feene mɔn ligama to. A dɛnkɛlɛya muxune kawandima a e xa sɛnbɛ so Marigina fe kolonni, alogo e nama e yɛtɛ mayenden wule karamɔxɔne tantan fala fuune xɔn.
1
N tan Simɔn Piyɛri Yesu Alaa Muxu Sugandixina walikɛɛn nun a xɛrana, n tan nan ito sɛbɛxi, siga ɛ ma, ɛ tan naxanye fan bata dɛnkɛlɛyaan sɔtɔ naxan nun nxu gbee binyen lan ɛ naxan sɔtɔ nxɔ Ala nun nxu rakisimana tinxinyaan xɔn ma, Yesu Alaa Muxu Sugandixina. Ala xa hinanna nun bɔɲɛ xunbenla fi ɛ ma, a gbo ayi Ala kolonna nun en Marigi Yesu kolonna xɔn ma.
Dɛnkɛlɛya muxune yugona
Ala sɛnbɛn naxan Yesu yi, na bata fɛrɛn birin fi en ma alogo en xa en ma dunuɲa yi gidin naba Ala kolonni naxan en xilixi a binyen nun a fanni. Na ma, a bata en tuli sa feene ra, naxanye xunnayerenna nun e gboyaan dangu a birin na, alogo ɛ xa ɛ yɛtɛ sɔtɔ xɔsi feene ra kunfan naxanye tima muxune ma dunuɲani ito yi, ɛ fan yi Ala kɛɲaan sɔtɔ. Na ma, ɛ kata ɛ sɛnbɛn birin na, ɛ sɔn faɲin sa ɛ dɛnkɛlɛyaan fari, ɛ kolonna sa sɔn faɲin fari. Ɛ yɛtɛ suxun sa ɛ kolonna fari. Ɛ tunnafanna sa yɛtɛ suxun fari. Ɛ Ala kolonna sa tunnafanna fari. Ɛ ngaxakedenyaan marafanna sa Ala kolonna fari. Ɛ xanuntenyaan sa ngaxakedenyaan marafanna fari. Xa kɛɲani itoe lu ɛ yi, e yi sabati, e mi ɛ luyɛ tunnaxɔlɛn nun walitareyani en Marigi Yesu kolonni mumɛ, Alaa Muxu Sugandixina. Koni xa ne mi muxun naxan yi, na kanna yɛɛn mi feni gbɛma, a luma nɛn alo danxutɔna, a ɲinan fa fala a Ala bata a yulubi fonne xafari.
10 Nanara, ngaxakedenne, ɛ mɔn xa ɛ yixɔdɔxɔ dangu iki ra Alaa xinla ratindeni e nun a ɛ sugandi naxan tixi, amasɔtɔ xa ɛ na liga, ɛ mi birɛ mumɛ! 11 Nayi, Yesu Alaa Muxu Sugandixin habadan mangayani so fɛrɛ gbeen fima ɛ ma nɛn en Marigin nun en nakisimana.
12 Na nan a ligaxi, n feni itoe rabirama ɛ ma waxatin birin, hali ɛ to e kolon, ɛ mɔn yi na ɲɔndi feen suxu ken ɛ naxan sɔtɔxi. 13 N ma miriyani, fanni n na n niini fati bɛndɛni, n lan n na feene rabira ɛ ma alogo ɛ xa lu ɛ yɛɛ ra yi. 14 Amasɔtɔ n na a kolon, n niin bamatɔɔn ni i ra fati bɛndɛni, alo en Marigina Alaa Muxu Sugandixin Yesu yɛtɛna n nakolon kii naxan yi. 15 Nayi, n katama nɛn fɛrɛn birin na, alogo n na faxa, feni itoe xa nɔ rabirɛ ɛ ma waxatin birin.
Piyɛri bata yi Yesu a binyen to
16 Nba, Marigi Yesu Alaa Muxu Sugandixin fa feen sɛnbɛni, nxu mi muxune tali yitɔnxine xan falaxi ɛ xa lan na feene ma, bayo nxu tan yɛtɛɛn nan a binyen toxi nxu yɛɛne ra. 17 Amasɔtɔ a xunnayerenna nun binyen sɔtɔxi nɛn Fafe Ala yii, a to na xuiin mɛ fata binye gbee yiren na, a naxa, “N nafan Dii Xɛmɛni ito ra, a bata n kɛnɛn ki faɲi!”* A mato Matiyu 17.1-5 nun Maraka 9.2-7 nun Luka 9.28-35 kui. 18 Nxu yɛtɛɛn yi na fala xuiin mɛ, sa keli kore, nxu yi a fɛma geya sariɲanxin fari waxatin naxan yi.
19 Nxu laxi nabine fala tixine ra iki dangu waxati danguxine ra. Ɛ lan ɛ xa ɛ xaxili ti ne ra alo lɛnpun naxan dɛgɛma dimini han kuye yi yiba, tagalan saren fan yi dɛgɛ fɔlɔ ɛ bɔɲɛni. 20 Naxan dangu a birin na, ɛ na kolon, a Kitabun nabiya fala yo mi fataxi nabina fe yɛba kiin na. 21 Amasɔtɔ nabiya fala yo mi yi kelima adamadiine sagoon ma, koni Alaa Nii Sariɲanxin nan yi adamadiine malima, e yi falan ti fata Ala ra.

*1:17: A mato Matiyu 17.1-5 nun Maraka 9.2-7 nun Luka 9.28-35 kui.