Samuyɛli Firindena
Manga Dawudaa Fe Taruxuna
Kitabun yireni ito, Samuyɛli Firinden Dawudaa mangayaan nan ma fe falama, naxan findixi Isirayila bɔxɔn manga firinden na, naxan yi gbo e mangane birin xa. A feene rabaxi nɛn ɲɛɛ wuli keden benun Marigi Yesu xa bari. A fɔlɔma Dawudaa wugan nan ma, a to Sɔli nun a dii xɛmɛn Yonatan faxa feen mɛ, a mɔn a yitama nɛn Dawuda findi mangan na kii naxan yi keli Yuda bɔnsɔnni. Sɔli a dii xɛmɛn yi mangayaan liga kɔmɛn fɔxɔn bɔnsɔnne xunna waxati dando yi. A to faxa, na bɔnsɔnne yi bira Dawuda fɔxɔ ra, e yi a sugandi mangan na. Nayi, Dawuda yi dɔxɔ Isirayila bɔnsɔn fu nun firinne xunna. Samuyɛli Firinden sora dɔnxɛne, ne fe dɔnxɛne nan falama lan Dawudaa mangayaan ma.
Kitabun yireni ito yi, Manga Dawuda yitaxi en na nɛn luxun mi naxan yi. A a gboon nun a sɛnbɛn nan yitama en na, koni a kala xɔnne fan mi luxunxi en ma, e nun gbalo feen naxanye a denbayaan sɔtɔ. Dawudaa taruxuna a yitama en na nɛn muxun sɛnbɛn sɔtɔma kii naxan yi, a na a ti a kala xɔnne ra, a yi yulubi xafarin xandi Ala ma.
Dɔnxɛn na, a gbengbenna, Dawuda findi misali faɲin nan na Isirayila yamaan xa waxati xɔdɛxɛne yi, Ala naxan nafaxi a yamaan ma. Nayi, Ala yi dɛ xuiin tongo Dawuda xa, fa fala “I ya mangayaan nun i ya denbayaan luma nɛn n yɛtagi habadan, bayo i ya mangayaan sɛnbɛn luma nɛn habadan.” (Samuyɛli Firindena 7.16) Ala Yesu nan nafa na falan nakamalideni, Yesu yi yatɛ Dawudaa dii xɛmɛn na layiri nɛnɛn kui (Na feen sɛbɛxi Matiyu 20.29-34 kui e nun 21.9).
1
Dawuda yi Sɔli faxa feen mɛ
Sɔli faxa xanbini, Dawuda Amalɛkine nɔxina, Dawuda yi fa lu Sikilaga taani xi firin. Xi saxande lɔxɔni, banxulanna nde yi fa, sa keli Sɔli a gali malandeni. A dugine yibɔxi, burunburunna a xunni sununa fe ra. A to Dawuda fɛman li, a yi a xinbi sin bɔxɔn ma. Dawuda yi a maxɔdin, a naxa, “I kelixi minɛn?” A yi a yabi, a naxa, “N nan n gixi Isirayila ganla nan ma.” Dawuda yi a fala a xa, a naxa, “A yɛba n xa naxan danguxi.” Xɛmɛn yi a yabi, a naxa, “Isirayila sofa ganla bata a gi yɛngɛni, sofa wuyaxi bata faxa. Hali, Sɔli nun a diin Yonatan bata faxa.” Banxulanna naxan faxi xɛrayaan na, Dawuda mɔn yi na maxɔdin, a naxa, “ I a kolonxi di, a Sɔli nun a dii xɛmɛn Yonatan bata faxa?” Banxulanna yi a yabi, a naxa, “N yi Gilibowa geyaan nan fari, n yi Sɔli to, a tanban tixi a bun, a yi gbɛtɛnxi yaxune wontorone nun soo ragine xɔn. A to a firifiri, a yi n to, a yi n xili. N yi a yabi, n naxa, ‘N tan ni i ra.’ A yi n maxɔdin a nde n tan na. N yi a fala a xa a Amalɛkin nan n tan na. Nayi, a yi n yamari a n xa fa a faxa, bayo a yi sɔxɔlɛxi, hali a mɔn to yi ɲɛɲɛ. 10 Nayi, n yi n maso a ra, n yi a faxa, bayo n yi a kolon a a mi yi kisima a biradeni. Na xanbi ra, mangana, n yi a mangaya taxamasenna ba a xun na. N yi a yiirasoon ba a yiin na. N bata fa e ra i xɔn.”
11 Dawuda yi a dugine yibɔ a ma. Naxanye birin yi a fɛma, ne fan yi na liga. 12 E yi saya feene liga, e wuga, e sun han ɲinbanna Sɔli nun a diin Yonatan ma fe ra e nun Alatala sofane nun Isirayila kaan naxanye faxaxi yɛngɛni.
13 Na xanbi ra, Dawuda yi a fala banxulanna xa naxan faxi xɛraan na, a naxa, “Nde i tan na?” A yi a yabi, a naxa, “Amalɛkin naxan dɔxi yamanani ito yi, na nan ma diin n tan na.” 14 Dawuda yi a fala, a naxa, “I mi gaxu mangan faxɛ Alatala bata yi naxan sugandi?” 15 Dawuda yi a sofa keden xili, a yi a fala, a naxa, “Siga, i yi sa a faxa.” Sofaan yi Amalɛki kaan garin, a yi a faxa. 16 Dawuda yi a fala Amalɛki kaan ma, a naxa, “I tan nan i faxa feen nagidixi, i yi i yɛtɛ yalagi, i naxa, ‘N tan nan Alatalaa manga sugandixin faxaxi.’ ”
Dawuda yi e wuga
17 Dawuda yi saya sigini ito sa Sɔli nun a diin Yonatan xa. 18 A yi yamarin fi a Yuda kaane xa e maxaran na sigin ma naxan xili “Xalimakuli Sigina.” A sɛbɛxi kɛdin kui naxan yi xili Tinxin Muxuna kɛdina.
19 Isirayila sofa kɛndɛne bata faxa a geyane fari.
A mato sofane faxaxi kii naxan yi!
20 A nama fala Gati taani,
na xibarun nama fala Asikalɔn kirane xɔn,
alogo Filisitine sungutunne nama sɛwa,
alogo Ala kolontarene sungutunne nama ɲaxan.
21 Xiila nun tulen nama fa fa Gilibowa geyane fari,
xɛɛ sabatila nama fa lu e ma,
bayo sofane yɛ masansan wure lefane e rayagi mɛnna nin,
Sɔli yɛ masansan wure lefana,
turen yi ba soɛ a ma.
22 Yonatan ma xalimakunla mi yi xɛtɛma
yaxu faxa daxin yɛtagi,
yaxun sɛnbɛn yɛtagi.
Sɔli a silanfanna yi a wanla rakamalima.* Silanfanna: Sofane yɛngɛso dɛgɛmana.
23 Sɔli nun Yonatan yi rafan yamaan ma ki faɲi
e siimayaan birin yi,
hali e sayani, e mi fatɛ.
E yi xulun singbinna xa,
e sɛnbɛn yi gbo yatan xa.
24 Isirayila ɲaxanle, ɛ Sɔli wuga.
A yi ɛ maxidima nɛn dugi faɲini,
a xɛmaan sa ɛ dugine ra.
25 A mato,
sofa sɛnbɛmane bata faxa yɛngɛni!
Yonatan bata faxa geyane fari!
26 N bɔɲɛn sunuxi i ya fe ra,
Yonatan, n tada, n xɔyi kɛndɛna.
I ya xanuntenyaan yi rafan n ma,
dangu ɲaxanle gbeen na.
27 A mato, sofa sɛnbɛmane bata faxa!
Sofa fangamane bata raxɔri!

*1:22: Silanfanna: Sofane yɛngɛso dɛgɛmana.