Kɛdi Firindena Tesaloniki Kaane Ma
Pɔli Alaa Falan Kɛdi Firinden Tesaloniki Kaane Ma
Kɛdin firinden kui naxan sɛbɛ Tesaloniki kaane ma, Xɛra Pɔli xɛtɛma feene ma a bata yi naxan fala a kɛdi singen kui: Maxɔdinna naxan lanxi Yesu fa feen ma. Na feen mɔn Tesaloniki dɛnkɛlɛya muxune yimaxama. Muxuna ndee a falama e yɛ a na lɔxɔn bata a li (2.2), nde tondima walɛ na waxati raɲanna fe ra, a to yiso, e goronna yi lu sɛ bonne xun ma (3.6-12). Nayi, Kitabun yireni ito sɛbɛxi nɛn alogo a xa xaxili ɲaxin ba muxune xunni naxan Tesaloniki dɛnkɛlɛya muxune tɔrɔma.
Xɛra Pɔli falan fɔlɔma Ala tantunna nan ma dɛnkɛlɛyaan nun xanuntenyana fe ra, Tesaloniki dɛnkɛlɛya muxune naxan yitaxi, a mɔn Ala maxandima alogo a xa e sɛnbɛ so wanli e xilixi naxan ma (1.1-12). Na danguxina, a yi fa Kitabun yireni ito a fala xɔnna ma, naxan lanxi Alaa Muxu Sugandixin fa feen ma binyeni. Na mi ligama fɔ muxu makabɛxina nde mini kɛnɛnni, “Muxu ɲaxina,” naxan kelima Ala xili ma a murutɛ Alaa Muxu Sugandixin xili ma (2.1-12). Ɲaxuyaan waran sɛnbɛna fe ra, a lan dɛnkɛlɛya muxune xa e sɛnbɛ so e dɛnkɛlɛyani Yesu a fe Xibaru Faɲini, e yi lu Ala maxandɛ yɛ yo yɛ (2.13-3.5). Xɛra Pɔli xɔlɔxin nan falan tima salantenne ma, a yi a yita e ra bonne walima kii naxan yi alogo e goronna nama lu muxe xun ma (3.6-15). A a falan naɲanma duban nun xɔntɔnna nan ma (3.16-18).
Kitabun yirena nde naxa, “Xa naxan mi waxi wali feni, hali na kanna fan nama donse don.” (3.10) Na falan tima Kitabu xaranne nan xa a e xa a liga e yeren ma a dɛnkɛlɛyaan mi findixi salayaan na, fɔ wanla xa kɛ nɛn Ala e tixi naxanye ra lɔxɔ yo lɔxɔ.
1
Pɔli nun Silasi nun Timɔte nan ito sɛbɛxi Tesaloniki dɛnkɛlɛya yamaan ma naxanye bata findi en Fafe Ala nun Marigi Yesu Alaa Muxu Sugandixin gbeen na. Fafe Ala nun Marigi Yesu Alaa Muxu Sugandixin xa hinanna nun bɔɲɛ xunbenla fi ɛ ma.
Kitina fe Marigin fa waxatini
Ngaxakedenne, a lan nɛn nxu xa barikan bira Ala xa ɛ fe ra waxatin birin. Na nan daxa amasɔtɔ ɛ birin ma dɛnkɛlɛyaan gboma ayi kati, e nun ɛ xanuntenyaan fan ɛ bode xa. Nanara, nxu yɛtɛna ɛ matɔxɔma Alaa dɛnkɛlɛya yamane tagi ɛ tunnafanna nun ɛ dɛnkɛlɛyana fe ra hali ɛ to tɔrɔxi bɛsɛnxɔnyani.
Na feene a yitama nɛn a Alaa kiti sa kiin tinxin naxan a ligama ɛ xa yatɛ muxu kamalixine ra naxanye soma Alaa Mangayani, ɛ ɲaxankatani naxan ma fe ra. Ala to tinxin, naxanye ɛ ɲaxankatama, a ne saren fima ɲaxankatan na nɛn, ɛ tan naxanye ɲaxankataxi, a yi matabun fi ɛ ma e nun nxu fan. Na ligama nɛn Marigi Yesu na makɛnɛn waxatin naxan yi, keli kore e nun a maleka sɛnbɛmane tɛɛ dɛgɛ gbeeni. A yi Ala kolontarene saran e fe ɲaxine ra naxanye mi Marigin Yesu a fe Xibaru Faɲin falan suxi. Ne ɲaxankatama habadan halagin nan na, e ba Marigin yɛtagi e nun a binye magaxuxina. 10 Na ligama nɛn a na fa lɔxɔn naxan yi e tagi, a yama sariɲanxin birin yi a binya, e yi kabɛ a ma naxanye birin dɛnkɛlɛyaxi. Ɛ fan taranma nɛn ne yɛ amasɔtɔ nxu seren naxan ba ɛ xa, ɛ la nɛn na ra.
11 Na kui, nxu Ala maxandima ɛ xa waxatin birin, alogo, a bata ɛ xili feen naxan ma, ɛ xa kamali, ɛ yi lan na ma. Nxu mɔn a xandima alogo, ɛ bata fe faɲin naxan birin ɲɛnige, e nun ɛ na wanla naxan kɛ ɛ dɛnkɛlɛyani, Ala xa na birin nakamali a sɛnbɛn xɔn ma. 12 Nxu na maxandin tima alogo en Marigi Yesu xinla xa binya ɛ xɔn, ɛ fan yi binyen sɔtɔ a tan yi, en ma Ala nun Marigi Yesu Alaa Muxu Sugandixina hinanna barakani.