Kɛdi Firindena Timɔte Ma
Pɔli Alaa Falan Kɛdi Firinden Timɔte Ma
Kɛdi firinden naxan sɛbɛ Timɔte ma, na sɛbɛ Romi taan nin (1.17). Pɔli suxu nɛn a sa kasoon na kii xɔdɛxɛni (2.9) a yi lu a danna (4.10,16), a yi kawandi falani itoe sɛbɛ a fɔxɔrabira kɛndɛn ma xanuntenyani (1.2).
Xɛrana a falan fɔlɔma Ala tantunna nan ma lan Timɔte a xanuntenyaan nun a dɛnkɛlɛyaan ma. Hali tɔrɔ gbeen nun matandin to xun tixi Yesu a fe Xibaru Faɲin nali muxune ma, a Timɔte yamarima a xa a sɛnbɛ so, a yi yɛngɛn so wɛkilɛni “alo Alaa Muxu Sugandixina sofa tinxinxina” (1.3 han 2.13). A a rakolonma a a xa a liga a yeren ma muxune fe yi naxanye fala fuune tima a findi matandin na e nun sɔnxɔ sɔnxɔn naxanye tɔnɔ mi na, naxanye dɛnkɛlɛyaan makuyama muxune ra. A yi a fala a xa, a a xa lu alo a tan yɛtɛna, a yi lu tinxinni alo Kitabuna a falaxi kii naxan yi, Timɔte naxan xaranxi xabu a banxulan ɲɔrɛ waxatini (2.14 han 4.5). A kɛdin naɲanna ra, xɛrana a yɛtɛna mantɔrɔne nan ma fe falama, a yi Ala tantun naxan yi a malima (4.6 han 22).
Xɛra Pɔli gerenna so nɛn Yesu a fe Xibaru Faɲin nalideni han a siimayaan naɲanna (4.7). Kitabun xaran muxune fan lan nɛn, e yi na gerenna so, dɛnkɛlɛyaan nun diɲan nun xanuntenyaan nun sɛnbɛ soni, hali e mi gaxu Setana yɛɛ ra.
1
N tan Pɔli, naxan findixi Yesu Alaa Muxu Sugandixina xɛraan na Ala sagoon xɔn ma alogo Ala en tuli saxi nii rakisin naxan na Yesu Alaa Muxu Sugandixini, n xa na rali, n tan nan ito sɛbɛxi, n yi a rasiga n nafan dii xɛmɛn Timɔte ma.
Fafe Ala nun en Marigi Yesu Alaa Muxu Sugandixin xa hinanna nun kininkininna nun bɔɲɛ xunbenla fi i ma.
Barika biran nun kawandina
N walima Ala naxan xa bɔɲɛ rafixɛni alo n benbane a liga kii naxan yi, n barikan birama na xa, n nɛma a maxandɛ i xa kɔɛɛn nun yanyin na waxatin birin. Amasɔtɔ, n nan n miri i ya wugan ma, a xɔnla n suxuma nɛn n xa i to alogo n xa lugo sɛwan na.* Timɔte wuga nɛn Pɔli keli Efɛsi taani waxatin naxan yi. A mato Timɔte Singen 1.3 kui. N xaxili mɔn i ya dɛnkɛlɛya kɛndɛn xɔn, naxan yi i mame Lowisi nun i nga Ewunise yi. N laxi a ra, fa fala a i fan yi. Nanara, n na a rabirama i ma, Ala kiseen naxan fixi i ma, i xa na rawali i sɔbɛɛn na, i naxan sɔtɔxi n na n yiin sa i xunni waxatin naxan yi Ala maxandini. Amasɔtɔ Ala mi Nii gaxuxin xan fixi en ma koni a Nii Sariɲanxina naxan sɛnbɛn nun xanuntenyaan nun sɔn faɲin fima en ma.
Nba, i nama yagi sereyaan bɛ en Marigin xa, hanma i yagi n tan ma fe ra hali n to kasoon na a fe ra. Koni en firinna xa tin tɔrɔyaan ma en bode xɔn lan Yesu a fe Xibaru Faɲina fe ma Ala sɛnbɛn barakani. A tan nan en nakisixi, a yi en xili a en xa sariɲan. En kɛwanle fe mi a ra de, koni a yɛtɛna fe ragidixina, e nun a hinanna, a naxan fi en ma Yesu Alaa Muxu Sugandixin barakani benun dunuɲa xa da. 10 Koni iki a bata a yita en na en nakisimaan Yesu Alaa Muxu Sugandixin minin xɔn ma kɛnɛnni, naxan faxan sɛnbɛn nɔxi, a yi nii rakisin nun faxatareyaan makɛnɛn Yesu a fe Xibaru Faɲin xɔn ma.
11 Ala bata n findi kawandi baan nun xɛraan nun karamɔxɔn na Yesu a fe Xibaru Faɲina fe ra. 12 Nanara, n tɔrɔma feni itoe ra, koni n mi yagixi e fe ra amasɔtɔ n dɛnkɛlɛyaxi naxan ma, n na kolon. N laxi a ra, a nɔɛ n gbeen namarɛ nɛn han na lɔxɔni. 13 I fala kɛndɛn naxanye mɛxi n yii, ne ramara misaala ra xanuntenyaan nun dɛnkɛlɛyani Alaa Muxu Sugandixin Yesu xɔn. 14 Se faɲin naxanye taxuxi i ra, ne mara Alaa Nii Sariɲanxin sɛnbɛn barakani naxan en yi.
15 I a kolon fa fala naxanye birin Asi yamanani, ne bata n nabeɲin, hali Figelo nun Heremogene. 16 Ala xa Marigin kininkinin Onesiforo a denbayaan ma amasɔtɔ a n nii yifan nɛn n ma sanɲa ma wuyaxi. A mi yagi n ma fe ra hali n to kasoon na. 17 A Romi taan li waxatin naxan yi, a yi a tunnafan n fenɲɛ han a yi n to. 18 Ala xa Marigin kininkinin a ma na Lɔxɔni. A feen naxanye liga n xa Efɛsi taani, i ne kolon yati!

*1:4: Timɔte wuga nɛn Pɔli keli Efɛsi taani waxatin naxan yi. A mato Timɔte Singen 1.3 kui.