Amosi
Nabi Amosi Alaa Falan Naxan Sɛbɛ
Amosi, nabiin nan yi a ra naxan keli Yudaya yi, Manga Yusiyaa waxatini, fɔ ɲɛɛ kɛmɛ solofere ɲɛɛ tonge sennin benun Marigi Yesu xa bari. Na waxatini Isirayila bɔxɔn yi taxunxi firinna ra. A yii fari fɔxɔn xili Yudaya yamanana, a kɔmɛn fɔxɔn xili Isirayila. Manga Yerobowan yi Isirayila bɔxɔni. A mi tinxi birɛ Alaa sariyan fɔxɔ ra, a yamaan fan mi luxi kira faɲin xɔn ma.
Nabi Amosi yi kawandin ba Isirayila kaane xa, alogo e xa xɛtɛ e yulubine fɔxɔ ra. A yi tɔnna dɔxɔ suxure batun na. E mi yi Ala batun nabeɲinxi, koni e bata yi suxure batun sa na fari. Nanara, Ala yi a yita e ra Nabi Amosi barakani, a e Ala maxandin nun Ala batun birin bata lu fufafu. Ala mi wama a firinden xɔn ma.
Na waxatini Isirayila kaa wuyaxi bata yi nafulu gbegbe sɔtɔ. E yi e miri a na birin findixi Alaa barakan na e tan mabinni. Nabi Amosi yi a yita e ra, a na nafunla mi yi kelima Ala yii, a kelixi e fe kobine yi e naxanye ligaxi yiigelitɔne ra.
Nabi Amosi to yelin na falan tiyɛ e ma, a yi a fala e xa a Ala fama e ɲaxankatadeni e yulubine fe ra. Isirayila kaane yi a miri a fe xɔdɛxɛ yo mi nɔma e lideni, koni Nabi Amosi yi e mafan e xa xɛtɛ Alaa sariyan ma, xa na mi a ra e birin fama halagideni.
Ala yi Isirayila kaane ɲaxankata alo Nabi Amosi a fala e xa kii naxan yi. E yaxune yi e yɛngɛ. Isirayila kaan naxanye mi faxa silanfanna ra, ne yi lu konyiyani yamana gbɛtɛ yi. Alaa falan birin yi kamali.
Kitabun yireni ito falan tɔnɔn gbo to muxune xa. A lanma en xa en tuli mati kawandini ito ra alogo en xa dɛnkɛlɛya Ala ma alo a wama a xɔn ma kii naxan yi. Xa na mi a ra, en fan fama ɲaxankatan sɔtɔdeni alo Isirayila kaane.
1
Amosi, Tekowa kaana, xuruse kanna a falan ni i ra. A toon naxan tixi Isirayilaa fe yi alo xiyena Yuda Manga Yusiya nun Isirayila Manga Yerobowan, Yowasi a diin waxatini, ɲɛɛ firin benun bɔxɔn xa xuruxurun. A naxa,
“Alatala xaɲɛ xuiin naminima Siyon ma alo yatana,
a galan xuiin kelima Yerusalɛn yi.
Balo mi na xuruseen naxanye donma,
Karemele geya yati bata xara.”
Damasi a yulubin saranna
Alatala ito nan falaxi, a naxa,
“Damasi a hakɛ saxanna,
hanma naanin ma fe ra,
n mi xɛtɛma n ma fe ragidixin fɔxɔ ra.
Bayo e bata Galadi tɔrɔ ɲaxi ra,
alo maala bɔnbɔma kii naxan yi.
Nanara, n Xasayele a banxin ganma nɛn.
Tɛɛn fama Ben-Hadada yire makantanxin kaladeni nɛn.
N Damasi taan so dɛɛn balan seene girama nɛn.
N Aweni lanban yi kaane halagima nɛn,* Aweni bunna nɛɛn fa fala hakɛna.
e nun mangan naxan Beti-Eden yi.
Arami yamaan xalima nɛn Kiri yi.”
Alatala naxa na kiini.
Gasa taana yulubin saranna
Alatala ito nan falaxi, a naxa,
“Gasa taana hakɛ saxanna,
hanma naanin ma fe ra,
n mi xɛtɛma n ma fe ragidixin fɔxɔ ra.
E bata taana ndee muxune birin
xali Edɔn yi konyiyani.
Nanara, n Gasa a yinna ganma nɛn.
Tɛɛn fama a yire makantanxin kaladeni nɛn.
N na Asadodi kaane halagima nɛn,
e nun mangan naxan Asikalɔn yi.
N na Ekirɔn ɲaxankatama nɛn,
han Filisiti kaan birin yi faxa.”
Marigina Alatala naxa na kiini.
Tire taana yulubin saranna
Alatala ito nan falaxi, a naxa,
“Tire taana hakɛ saxanna,
hanma naanin ma fe ra,
n mi xɛtɛma n ma fe ragidixin fɔxɔ ra.
E bata taana ndee yamaan birin xali Edɔn yi konyiyani,
e layirin kala
e nun e ngaxakedenne Isirayila kaane tagi.
10 Nanara, n Tire taan yinna ganma nɛn.
Tɛɛn fama a yire makantanxin kaladeni nɛn.”
Edɔn ma yulubin saranna
11 Alatala ito nan falaxi, a naxa,
“Edɔn kaane hakɛ saxanna,
hanma naanin ma fe ra,
n mi xɛtɛma n ma fe ragidixin fɔxɔ ra.
E bata e ngaxakedenne yɛngɛ silanfanna ra. Silanfanna: Sofane yɛngɛso dɛgɛmana.
E mi kininkinin e ma,
e e xɔlɔn nadangu ayi!
12 N Teman ganma nɛn.
Tɛɛn nan fama Bosara yire makantanxin kaladeni.”
Amoni a yulubin saranna
13 Alatala ito nan falaxi, a naxa,
“Amonine hakɛ saxanna,
hanma naanin ma fe ra,
n mi xɛtɛma n ma fe ragidixin fɔxɔ ra.
E bata Galadi ɲaxalan fudikanne kuine yibɔ silanfanna ra,
alogo e xa bɔxɔ gbɛtɛ sɔtɔ.
14 Nanara, n tɛɛn soma nɛn Rabaha yinna ra.
Tɛɛn nan fama na yire makantanxin kaladeni
yɛngɛ sɔnxɔ sɔnxɔ xuini.
Na yɛngɛn luma nɛn
alo foye gbeena,
alo tule gbeena.
15 E mangan xalima nɛn konyiyani,
e nun a kuntigine.”
Alatala naxa na kiini.

*1:5: Aweni bunna nɛɛn fa fala hakɛna.

1:11: Silanfanna: Sofane yɛngɛso dɛgɛmana.