Karamɔxɔna
Mangana Fe Kolon Falane
Kitabun yireni ito mi a sɛbɛ muxun xinla falaxi koni a findixi Muluku Sulemani nan na fata a falatide singen na. A sɛbɛ muxun katama a xa adamadiine dunuɲa yi gidin bunna fɛsɛfɛsɛ. A falama, a dunuɲa fe wuyaxi findixi fe fufafune nan na. A yelinxina dunuɲa feene fɛsɛfɛsɛ, a yi a falani so, a naxa, “Gaxu Ala yɛɛ ra, i yi a yamarine suxu bayo adamadiyaan gbengbenna na nan na.” (Karamɔxɔn 12.13)
1
Dunuɲa feene luxi nɛn fuu
Karamɔxɔna falane nan itoe ra, Dawudaa dii xɛmɛn naxan findixi mangan na Yerusalɛn yi.
 
N tan karamɔxɔ naxa:
Fe fuune fe fuune fari,
fe fuyanne kɔnin, e birin fe fuu!
Muxun wanla naxan birin nabama dunuɲa yi,
na tɔnɔn nanse ra a ma?
Mayixɛtɛna nde danguma,
mayixɛtɛna nde barima,
koni bɔxɔ xɔnna tan a kiini han habadan!
Sogen tema, a godoma,
a mɔn yi a mafura xɛtɛ a tedeni.
Foyen sigama yiifanna ma,
a xɛtɛma kɔmɛnna ma,
a firifirima, a firifiri
han a mɔn yi xɛtɛ a kelideni.
Baa igene birin sa sinma fɔxɔ igen nan ma,
koni fɔxɔ igen mi rafema mumɛ!
Igene mɔn luma xɛtɛ e kelidene yi xude xunne yi.
Feene birin muxun xadanma
han a mi nɔɛ a falɛ!
Yɛɛn mi wasama toon tiyɛ,
tunla mi wasama fe ramɛdeni.
Naxan yi na nun,
na nan mɔn na,
naxan bata yi liga,
na nan mɔn ligama,
fefe nɛnɛ mi na dunuɲa yi.
10 Muxune a falama sena nde ma,
fa fala, “A mato, a nɛnɛn na a ra!”
Anu, na yi na nun,
xabu benun en xa da.
11 Ɲinan tima nɛn fe danguxine xɔn.
Hali fe famatɔne ɲinanma muxune ra nɛn
naxanye barima e xanbi waxati famatɔne yi.
Karamɔxɔna xaxilimayana
12 N tan, karamɔxɔna, n bata findi Isirayila Mangan na Yerusalɛn yi. 13 N bata a ragidi n bɔɲɛni, n xa feene birin fɛsɛfɛsɛ, n yi e rakɔrɔsi n ma fekolonna xɔn feen naxanye birin ligama dunuɲa yi. Ala bata adamadiine ti ɲaxankata wanla nan na! 14 Feen naxanye ligama dunuɲa yi, n bata ne birin to, e birin findixi fe fuun nan na alo muxun na kata foyen sagatandeni.
15 Naxan dalinxi na mi nɔɛ ratinxinɲɛ.
Naxan dasaxi, na mi nɔɛ yatɛ.
16 N yi a fala n yɛtɛ ma, n naxa, “N tan bata fekolon gbeen sɔtɔ dangu muxun bonne birin na naxanye bata yi mangayaan liga n yɛɛ ra Yerusalɛn yi. N bata xaxilimayaan nun fekolonna gbegbe famu.” 17 N kataxi nɛn n xa fekolonna famu, e nun xaxilitareyaan nun daxuyana. Koni n yi a kolon, na fan birin luxi nɛn alo muxun na kata foyen sagatandeni. 18 Bayo, fekolonna gbegbeen fama xaminna nan na, xaxinla nɛma gboma ayi, bɔɲɛ rafɔrɛn fan gboma ayi.