Xɔrɔyana
Nabi Musa Alaa Falan Naxan Sɛbɛ
Tawureta Musa yire firinden ni i ra. A Isirayila kaane konyiyaan nun e xɔrɔyaan nan ma fe yɛbama Misiran yamanani. Ala nan e xɔrɔya alogo e xa mini Misiran yamanani. A tan nan e xunba, nanara, e findi a gbeen na, a yi a sariyane fi e ma. Ala naxan Isirayila yamaan xunba a xanuntenyani, na nan a falaxi yamaan xa a e xa e gbee xanuntenyaan yita a ra a sariyane suxun xɔn.
Isirayila kaane yelin xanbini dɔxɔden sɔtɛ Misiran yi, ɲɛɛ wuyaxi danguxina, e yi findi yama gbeen na. Koni e findi nɛn Misiran mangana konyine ra. Ala mi a xun xanbi so Isirayila kaane konyiyaan tɔrɔni, a yi muxuna nde sugandi e yɛ naxan yi xili Musa alogo a xa ti e yɛɛ ra. Ala yi Misiran kaane karahan a sɛnbɛn xɔn ma alogo e xa xɔrɔyaan fi Isirayila kaane ma, e yi e beɲin e siga. Musa yi ti e yɛɛ ra, a siga e ra Sinayi geyaan ma tonbonni. Ala yi Isirayila findi a yamaan na, a yi layirin xidi e tagi Sinayi geyaan fari. A yi a sariyane fala e xa. Musa yi geyaan fari sariyane ramɛdeni waxatin naxan yi, lan yire sariɲanxin ti feen ma. Kitabun yireni ito raɲanxi yire sariɲanxin ti feen nan ma, Ala fa a yɛtɛ makɛnɛnma dɛnaxan yi.
1
Isirayilaa tɔrɔna
Isirayilaa diin naxanye fa Yaxuba fɔxɔ ra Misiran yi, ne xinle ni itoe ra e nun e denbayane: Rubɛn nun Simeyɔn nun Lewi nun Yuda nun Isakari nun Sabulon nun Bunyamin nun Dan nun Nafatali nun Gadi e nun Aseri. Muxu tonge solofere nan mini Yaxuba yi. Yusufu tan yi Misiran yi nun.
Yusufu yi faxa, e nun a ngaxakedenne nun na waxatin muxune birin. Isirayilaa diine yi diine bari, e wuya ayi, e yi yamanan nafe.
Manga nɛnɛna nde yi dɔxɔ Misiran yi, naxan mi yi Yusufu a fe kolon. A yi a fala a yamaan xa, a naxa, “Ɛ a mato, Isirayila yamaan wuyama ayi, e sɛnbɛn gboma ayi en xa. 10 En xa a liga xaxinla ra, alogo e nama wuya ɲaxi ra, alogo xa yɛngɛn keli, e nama sa en yaxune fari, e yi en yɛngɛ, e e gi yamanani.” 11 Nayi, e yi walikɛ kuntigine dɔxɔ e xunna, e xa e xunna kala wanla tɔrɔn bun ma. E Pitomi nun Ramisesi taane ti, alogo e xa findi se ramaradene ra Misiran mangan xa. 12 Koni e nɛma e ɲaxankatama, e wuyama ayi, e gbo ayi. Nayi, Misiran kaane yi gaxu Isirayila bɔnsɔnne yɛɛ ra, 13 e yi e ɲaxankata wanle yi. 14 E yi e xunna kala konyiya wanle ra boro yibodonna nun bitikidi bɔnbɔna.* Bitikidin mɔn falama yirena nde yi fa fala “Birikidina.”
15 Misiran Mangan yi falan ti Sifira nun Puwa xa, Heburune dii rasuxune, 16 a naxa, “Ɛ na Heburu ɲaxanle mali dii barideni, xa xɛmɛn nan a ra, ɛ xa a faxa. Xa ɲaxanla nan a ra, ɛ yi a lu a nii ra.” 17 Koni dii rasuxune yi gaxu Ala yɛɛ ra. Misiran Mangan naxan falaxi e xa, e mi tin na ligɛ, e yi dii xɛmɛne lu e nii ra. 18 Misiran Mangan yi dii rasuxune xili, a yi a fala e xa, a naxa, “Nanfera ɛ ito ligaxi, ɛ yi dii xɛmɛne lu e nii ra?” 19 Dii rasuxune yi Misiran mangan yabi, e naxa, “Heburu ɲaxanle mi liga alo Misiran kaane, e yixɔdɔxɔ, e diin barima nɛn benun dii rasuxune xa fa.” 20 Ala yi hinan dii rasuxune ra, yamaan yi wuya ayi, a gbo ayi. 21 Amasɔtɔ dii rasuxune gaxu nɛn Ala yɛɛ ra, Ala yi e denbayane rawuya ayi.
22 Nayi, Misiran mangan yi yamarini ito fi a yamaan birin ma: Xɛmɛn naxan birin barima, ɛ e woli Nila baani. Ɛ ɲaxanle lu e nii ra.

*1:14: Bitikidin mɔn falama yirena nde yi fa fala “Birikidina.”