Galati Kaane
Pɔli Alaa Falan Naxan Nasiga Galati Kaane Ma
Galati kaana nde Yesu a fe Xibaru Faɲin sɔtɔ nɛn Xɛra Pɔli a xɛraya sigatiin firinden nun a saxanden xɔn (Xɛrane 16.6 e nun 18.23). Ne yi e malan, e findi dɛnkɛlɛya yamaan na. Mɛn kaane mi yi Yahudiyane ra fɔ siya gbɛtɛ. Koni Yahudiya dɛnkɛlɛya muxuna ndee yi siga Galati kaane fɛma Pɔli xanbi. Ne yi Galati kaane xaranma wulen nan ma fa fala dɛnkɛlɛya muxun birin lan e xa Yahudiyane sariyan suxu, a gbengbenna e yi banxulan alogo e xa kamali dɛnkɛlɛyani. Ba Yahudiyane ra, mɛn kaane namunne mi yi darixi gaan tiin na. Nayi, Galati kaane sese mi yi banxulanxi. Na yi gbaxi Yahudiyane dɛnkɛlɛya muxune ra naxanye yi wama siyane birin xa liga alo e tan alogo e xa kamali dinani bayo Yahudiyan nan yi Yesu ra. Pɔli tan naxa, a na mi lan Alaa Muxu Sugandixina fe Xibaru Faɲin ma. Amasɔtɔ na yi Galati dɛnkɛlɛya muxune findima konyine nan na dinan kiraan xɔn. Pɔli naxa, a sariya suxun mi muxu yo nii rakisɛ fɔ Ala hinanna e na dɛnkɛlɛya Yesu ma. Waxatina nde, Pɔli yi Efɛsi taani, a e xibaru mɛ waxatin naxan yi. A yi a mɛ a Galati kaane tinma a yaxune kawandin na. Na ma, a yi xanuntenya kɛdini ito sɛbɛ e ma alogo e xa Alaa fe famu.
Pɔli yi Kitabun yireni ito sɛbɛ dɔxɔ saxan alogo a xa a ngaxakedenne xili “Xibaru Faɲi” keden peen ɲɔndin ma. Na yire saxanne ni i ra:
A singena, a yi a yɛtɛna feene yɛba, a fɔlɔ a yɛtɛna tubi kiin ma Yesu ma. A yi a yɛba e nun Yerusalɛn dɛnkɛlɛya muxune lan feen naxan ma fa fala dɛnkɛlɛya muxun naxanye mi findixi Yahudiyane ra, ne mi luma Yahudiyane sariyan bun. A mɔn yi a fala e nun Piyɛri a feene fataxi kii naxan yi lan na feen ma. Pɔli a xɛrayaan sɛnbɛn nan xun mayɛngɛma, a naxa, a Ala nan a findixi xɛraan na naxan mi fata adamadi yo ra, hali Yesu xɛra boden naxanye dɔxi Yerusalɛn taani. Na bunna nɛɛn, Galati kaane mi lan e xa e tuli mati muxu gbɛtɛ yo ra naxan Pɔli matandima hali e keli Yerusalɛn taani (sora 1 han sora 2).
A firindena, Pɔli yi falan ti fata Layiri Fonna Kitabun na, a naxa, a muxun mi kisima Yahudiyane sariya suxun xan xɔn, koni fɔ a xa dɛnkɛlɛya Alaa Muxu Sugandixin Yesu nan ma (sora 3 han sora 4).
A raɲanni, a naxa, a Galati kaane lan e xa lu xɔrɔyani Alaa Nii Sariɲanxin yamarin bun amasɔtɔ Alaa Nii Sariɲanxi kɛwali faɲin birin nasoma nɛn muxuni, katarabi xanuntenyaan ma (sora 5 han sora 6).
Yamaan laxi sariya suxun nan na dinani. E e mirixi a ma fa fala, e sariya suxun na dangu e yulubi ligan na, na e rasoma ariyanna nin. Anu, Kitabun yireni ito naxa, a muxun mi nɔɛ tinxinɲɛ Ala yɛɛ ra yi sariya suxun xɔn. I na Ala sariya keden kala, i bata findi yulubi tongon na. Xa na yulubi mi ba i ma, Ala mi tinma i yi so ariyanna yi. Fɔ yulubin xa ba muxun ma singen, a fa so ariyanna kui. Yesu nan findixi na muxun na naxan adamadiine yulubine bama e ma. Naxan na dɛnkɛlɛya Yesu ma, na bata kisin sɔtɔ. Na kui, dɛnkɛlɛyaan nan en nakisima. Sariya suxun mi a ra.
1
N tan Pɔli, Alaa Muxu Sugandixina xɛrana, n bata kɛdini ito sɛbɛ Galati dɛnkɛlɛya muxune ma. Adama mi n xɛxi fɔ Yesu nun Fafe Ala naxan a rakelixi sayani. N tan nun ngaxakedenna naxanye birin be, nxu Galati dɛnkɛlɛya yamaan xɔntɔnma:
En Fafe Ala nun a Muxu Sugandixin Marigi Yesu xa hinanna nun bɔɲɛ xunbenla fi ɛ ma.
Yesu nan a yɛtɛ fixi en yulubine fe ra, a yi en xunba waxati ɲaxini ito yi alo en Fafe Ala waxi a xɔn ma kii naxan yi. En xa binyen fi a ma habadan han habadan! Amina.
Xibaru Faɲi gbɛtɛ yo mi na yi
N bata kabɛ ɛ ma amasɔtɔ ɛ bata ɛ xun xanbi so Ala yi mafurɛn naxan ɛ xilixi a Muxu Sugandixina hinanna xɔn. Ɛ yi xibaru gbɛtɛ suxu. Koni Xibaru Faɲi gbɛtɛ yo mi na yi mumɛ! Muxune nan tun ɛ tɔrɔma, e waxi Alaa Muxu Sugandixina fe Xibaru Faɲin maxɛtɛ feni. Koni hali nxu tan hanma malekana nde yi fa sa keli ariyanna yi, a xibaru gbɛtɛ kawandin ba ɛ xa, nxu tan mi naxan baxi ɛ xa, Ala xa na kanna halagi habadan! Nxu bata yi a fala. Iki, n mɔn xa a fala ɛ xa. Xa muxu yo xibaru gbɛtɛ kawandin bama ɛ xa, ba Yesu a Fe Xibaru Faɲin na, ɛ naxan singe suxi, Ala xa na kanna halagi habadan!
10 Iki n yamaan nan mafanma ba? Hanma Ala? N katama n xa rafan adamadiine nan ma ba? Xa n mɔn yi katama n xa yamaan nan kɛnɛn nun, nayi n mi findɛ Alaa Muxu Sugandixina walikɛɛn na!
Pɔli a xɛrayana
11 Ngaxakedenne, n xa a fala ɛ xa, n Yesu a fe Xibaru Faɲin naxan nalixi ɛ ma, a mi fataxi adamadiine ra. 12 N mi a sɔtɔxi muxu yo ra. Muxu yo mi n xaranxi a ma. Yesu Alaa Muxu Sugandixin nan a makɛnɛnxi n xa.* A mato Xɛrane 9.3-6 kui.
13 Amasɔtɔ ɛ bata n kɛwanle fe mɛ, n naxan naba n yi Yahudiya dinani waxatin naxan yi. N bata dɛnkɛlɛya yamaan ɲaxankata han a radangu ayi. N yi a kalama nɛn. 14 N yi danguma nɛn n lanfa wuyaxi ra Yahudiya dinani n siyaan muxune yɛ. Dinan muxu gbee nan yi n tan na n benbane namunne xɔn.
15 Koni xabu n bari waxatin naxan yi, Ala yi n sugandi, a n xili a hinanni. Bayo a a kɛnɛn nɛn 16 a xa a Dii Xɛmɛn makɛnɛn n xa, alogo n xa a fe Xibaru Faɲin nali siya gbɛtɛne ma. Nayi, n mi sigaxi adamadi yo fɛma, a xa n kawandi. 17 N mi sigaxi Yerusalɛn taani ne fɛma naxanye singe yi xɛrane ra. Koni n siga nɛn Arabu yamanani mafurɛn! N mɔn yi xɛtɛ Damasi yi. 18 Ɲɛɛ saxan dangu xanbini, n yi siga Yerusalɛn taani alogo nxu nun Piyɛri xa nxu bode kolon, n xii fu nun suulun ti a fɛma. 19 N mi xɛra gbɛtɛ to na yi fɔ Marigi Yesu xunyɛn Yaki. 20 N naxan sɛbɛxi, Ala nan seren na, ɲɔndin na a ra.
21 Na xanbi ra, n yi siga Siriya yi e nun Silisi yi, 22 koni muxe mi yi n kolon Yudaya dɛnkɛlɛya yamane yɛ naxanye Alaa Muxu Sugandixin xɔn. 23 E ito nan gbansan mɛ: “Xɛmɛn naxan yi en ɲaxankatama a fɔlɔni, na nan fa dɛnkɛlɛyaan kirana fe kawandin bama iki, a yi naxan kalama.” 24 Nanara, e yi Ala tantun n tan ma fe ra.

*1:12: A mato Xɛrane 9.3-6 kui.