Yuba
Nabi Yubaa Fe Taruxuna
Kitabun yireni ito Yuba nan ma fe taruxun yɛbama. A a tinxinna nan ma fe singe falama. Yuba findi dɛnkɛlɛya muxun nan na e nun nafulu kanna a dunuɲa yi gidini. Koni Setana yi Ala maxɔdin xa a tinxinyaan mi yi fataxi a nafulu kanyaan na. Ala yi tin Setana xa Yuba mato xa a dɛnkɛlɛyɛ yiigelitɔyani. A yii seene nun a diine nun a kɛndɛyaan birin yi ba a yii.
Nayi, Yuba nun a xɔyine yi lu e bode matandɛ fa fala a tɔrɔxi naxan na. A xɔyine yi a fala a Yubaa yulubine nan a ligaxi a tɔrɔxi. Yuba xɔyine dunuɲa muxune xaxinle nan falama hali Ala gbeene mi ne ra! Yuba xɔyine mi yi laxi a ra xa tinxin muxun na tɔrɔ sifan sɔtɛ. Yuba xɔyi saxan yi kata alogo e xa a xaxili ragidi fa fala tɔrɔn naxan a fari, na fataxi yulubina nde nan na a naxan ligaxi. Nayi, fe matandi gbeen yi fɔlɔ fala ɲaxumɛ wuyaxi naxan yi. A xɔyi saxanne yi lu muxune miriyane falɛ naxanye nun ɲɔndin maliga, koni Yuba tan yi e matandi Ala kɛɲana fe yi, a mɔn naxa a a tan mi sese ligaxi a ɲaxin na.
Yubaa falane yi, Marigi Yesu a fe falama benun a xa liga bayo Yuba a falama a xunbamana nde na yi naxan Ala solonama muxune xa. Na feen sɛbɛxi Yuba 9.33 nun 16.19-21 nun 19.25 kui e nun Yuba 17.3.
Muxu gbɛtɛ fan yi basan falan na naxan xili Elihu. Na fan Yuba matandi nɛn. A yi a fala a Ala tɔrɔn nafama muxun ma nɛn alogo a xa a sɔnna yita a ra, anu muxu yo mi lan a xa Ala maxɔdin na ma.
Dɔnxɛn na, Ala yɛtɛɛn yi falan ti. Koni a mi tin maxɔdinne yabɛ Yuba nun a xɔyine maxɔdinna naxanye ti. Benun na, Ala nan Yuba maxɔdin dunuɲa da feene ma. Nayi, Yuba yi a Ala kolon dunuɲa da mangan na. Nayi, muxun lan a xa lu dɛnkɛlɛyaan nun tinxinna fari hali a tɔrɔxi.
A raɲanna ra, Ala naxa, a Yuba nan keden a fe falaxi a kiini. Yuba bɔnɔ seen naxanye birin yi, a yi ne ɲɔxɔn dɔxɔde firin so a yii. Na feen sɛbɛxi Yuba 42.7-17 kui.
1
Yuba nun a denbayana fe
Xɛmɛna nde yi Yusu yamanani, a yi xili Yuba. Fɛ mi yi na xɛmɛn na, muxu faɲin nan yi a ra, a yi gaxuxi Ala yɛɛ ra, a yi fe ɲaxin matangama. A dii xɛmɛ solofere nun dii tɛmɛ saxan nan sɔtɔ. Yɛxɛɛn wuli solofere yi a yii, e nun ɲɔgɔmɛn wuli saxan nun tura kɛmɛ suulun nun sofali gilɛ kɛmɛ suulun e nun walikɛ wuyaxi. Muxu gbeen nan yi xɛmɛni ito ra dangu sogeteden muxune birin na.
A dii xɛmɛne yi e malanma e bode kon yi donse dondeni waxatin birin, e yi xɛraan nasigama e magilɛ saxanne ma nɛn alogo e xa fa e dɛge, e min e bode xɔn. Donse don lɔxɔne na yi dangu, Yuba yi a diine xilima nɛn alogo a xa e rasariɲan. A yi kelima nɛn xɔtɔn, a yi saraxa gan daxin ba e birin xa, amasɔtɔ Yuba yi mirixi a ma fa fala, “Waxatina nde, n ma diine bata yulubin tongo, e fala ɲaxin ti Ala ma e bɔɲɛni.” Yuba yi na nan ligama waxatin birin.
Lɔxɔna nde, malekane yi fa e malan Alatala yɛtagi, Setana* Setana bunna nɛɛn fa fala “Muxu magina” hanma “Tɔɲɛgɛlana.” fan yi fa e yɛ. Alatala yi a fala Setana xa, a naxa, “I kelixi minɛn?” Setana yi Alatala yabi, a naxa, “N kelixi bɔxɔn xun xɔn, n masiga tideni.” Alatala yi a fala Setana xa, a naxa, “I bata n ma walikɛɛn Yuba rakɔrɔsi ba? Muxu yo mi luxi alo a tan bɔxɔn fari, sɔntaren nun muxu faɲin na a ra, naxan gaxuxi Ala yɛɛ ra, a fe ɲaxin matangama.” Setana yi Alatala yabi, a naxa, “Yuba gaxuxi Ala yɛɛ ra nɛn tun ba? 10 I mi a makantanxi ba, e nun a denbayaan nun a seene birin? I bata barakan sa a feene yi, a xuruseene mɔn wuyama ayi yamanani. 11 Koni, xa i i yiini bandun, i yi a din a seene ra, a i dangama nɛn.” 12 Alatala yi a fala Setana xa, a naxa, “N bata a yii seene birin sa i sagoni, koni i nama i yii din a gbindin na.” Nayi, Setana yi keli Alatala yɛtagi.
13 Lɔxɔna nde, Yubaa dii xɛmɛne nun a dii tɛmɛne yi e dɛgema, e manpaan minma e tadaa banxini, 14 xɛrana nde yi fa Yuba li, a yi a fala a xa, a naxa, “Turane yi xɛɛ biini, sofali gilɛne yi e dɛgema e dɛxɔn, 15 Sabe kaane bata e suxu, e siga e ra, e bata i ya walikɛne faxa. N keden peen nan minixi ayi, n faxi nɛn n xa fa na xibarun nali i ma.” 16 A mɔn yi fala tiini, walikɛ gbɛtɛ yi fa, a yi a fala a xa, a naxa, “Alaa tɛɛn bata godo keli kore, a yi yɛxɛɛne nun walikɛne gan, e birin yi faxa. N keden peen nan a yiminixi, n faxi nɛn n xa fa na xibarun nali i ma.” 17 A mɔn yi fala tiini, walikɛ gbɛtɛ fan yi fa, a yi a fala a xa, a naxa, “Babilɔn kaane malanxin gali saxanna ra, e bata i ya ɲɔgɔmɛne suxu, e siga e ra, e yi i ya walikɛne faxa. N keden peen nan a yiminixi, n faxi nɛn n xa fa na xibarun nali i ma.” 18 A mɔn yi fala tiini, walikɛ gbɛtɛ yi fa, a yi a fala a xa, a naxa, “I ya dii xɛmɛne nun i ya dii tɛmɛne yi e dɛgema, e yi manpaan minma e tadaa banxini. 19 Nanunna, foye gbeen yi fa keli tonbonni, a yi banxin fɔxɔ naaninne birin tuntun, a yi bira e fari, e birin bata faxa. N keden peen nan a yiminixi, n faxi nɛn n xa fa na xibarun nali i ma.”
20 Nayi, Yuba yi keli, a yi a domani bɔ, a yi a xunna bi. Na xanbi ra, a yi bira bɔxɔni, a xinbi sin Ala yɛtagi, 21 a naxa,
“N magenla nan minixi nga kuini,
n magenla nan mɔn sigama laxiraya yi.
Alatala nan e fixi n ma,
Alatala nan e tongoxi.
Alatala xinla xa tantun.”
22 Na birin yi, Yuba mi yulubin tongo. A mi fala ɲaxi yo ti Ala ma.

*1:6: Setana bunna nɛɛn fa fala “Muxu magina” hanma “Tɔɲɛgɛlana.”