Yosuwe
Yosuwe a Fe Taruxuna
Kitabun yireni ito naxan xili Yosuwe, a Kanan yamanan yɛngɛ feen nan yɛbama en xa e nun Isirayila kaane dɔxɔ Kanan yamanani kii naxan yi Yosuwe a mangayaan waxatini. Yosuwe nan dɔxɔ mangayani Musa funfuni. A fe dɔxɔde saxan nan yɛbama en xa.
- Kanan yamanan yɛngɛ fena (keli Yosuwe 1 ma han 12)
- Yamanani taxun fena (keli Yosuwe 13 ma han 21)
- E nun Yosuwe a siimayaan danna (keli Yosuwe 22 ma han 23).
Ala layirin naxan tongo Isirayila benbane xa Kanan bɔxɔn so feen na e yii, a mɔn naxan ma fe fala Musa xa, na rakamalixi taruxuni ito kui, a yi bɔxɔn so Isirayila yamaan yii. Kanan yamanan yɛngɛ feen taruxun tiden gbo alo Isirayila mini fena Misiran yi. Taruxuni ito fan a yitaxi a Ala barakan sama a yamana fe yi nɛn, a nɔɔn nun xunna kenla fi e ma.
Kanan yamanan tongo feen nun a yitaxun feen nan toma taruxuni ito yi. Kitabun yireni ito Ala tinxinyaan nan yitama bayo Alaa tuli saan nakamalima nɛn. Ala to tinxin, a yamaan fan lan e xa e sɔbɛ so a fe ma. Ala a fala nɛn Isirayila kaane xa a e xa Kanan kaane birin faxa alogo Kanan kaane nama e ti suxure batun ma. Nanara, Yosuwe mɔn yi sariya layirina fe rabira yamaan ma, e yi dɛ xuiin tongo kɛnɛnni, a yi e rawɛkilɛ alogo e nama bira tantanni. Taruxun naɲanxi na nan ma a sora mɔxɔɲɛn nun naanindeni. Yamaan yi bira Ala fɔxɔ ra.
Na kiini, Isirayila kaane taruxu xunkuyen yi fɔlɔ e bɔxɔni. A yi findi maxɔdinna ra yɛyɛ, xa Ala tinɲɛ na bɔxɔn mɔn yi lu e yii. Fɔ e keden kedenna birin xa lu Ala fɔxɔ ra, bɔxɔn yi lu bɔɲɛ xunbenli.
1
Yosuwe yi findi yamaan yɛɛratiin na
Alatalaa walikɛɛn Musa faxa xanbini, Alatala yi a fala Nunu a dii Yosuwe xa, Musa mali muxuna, a naxa, “N ma walikɛɛn Musa bata faxa. Iki, keli, i Yurudɛn baani gidi, i tan nun yamani ito birin. Ɛ siga na bɔxɔni n dɛnaxan soma Isirayila kaane yii. Ɛ na ɛ sanna ti dɛnaxan birin yi, n mɛnna soma nɛn ɛ yii, alo n na a fala Musa xa kii naxan yi. Ɛ bɔxɔn danne fɔlɔma tonbon yiren nin, sa dɔxɔ Liban geyane ra, siga Efirati baa belebelen ma, na bunna nɛɛn, Xitine bɔxɔn birin sa dɔxɔ Fɔxɔ Ige Gbeen na naxan sogegododen binni. Muxu yo mi nɔɛ i yɛɛ ratiyɛ i ya siimayani. N luma nɛn i xɔn alo n yi Musa xɔn kii naxan yi. N mi i rabeɲinɲɛ, n mi n mɛ i ra. I wɛkilɛ, i sɛnbɛ so! Amasɔtɔ n na n kɔlɔxi yamanan naxan so fe ra ɛ benbane yii, na findima yamani ito kɛɛn na i tan nan baraka yi. I wɛkilɛ, i sɛnbɛ so han! I yengi dɔxɔ sariyani ito birin xɔn ma. N ma walikɛɛn Musa sariyan naxan birin yamarixi i ma, i xa ne suxu. I nama a fata a ma yiifanna ma, hanma kɔmɛnna ma alogo i xa nɔɔn sɔtɔ i na siga dɛdɛ. Sariya kitabuni ito fala xuiin nama ba i dɛ. I yengi dɔxɔ a xɔn ma kɔɛɛn nun yanyina alogo i xa a birin suxu. Naxan birin sɛbɛxi a kui, i xa na liga, alogo i ya feen birin xa sɔnɔya, i nɔɔn sɔtɔ. I nama ɲinan n ma yamarin xɔn: I wɛkilɛ, i sɛnbɛ so! I nama kuisan, i nama gaxu, bayo i na siga dɛdɛ, Alatala i ya Ala luma i xɔn nɛn.”
10 Yosuwe yi yamarini ito so yamaan xunne yii, a naxa, 11 “Ɛ daaxaden birin yisiga, ɛ sa yamarini ito rali yamaan ma, ɛ naxa, ‘Ɛ fandane yitɔn bayo xii saxan na dangu ɛ Yurudɛn baani gidima nɛn alogo ɛ xa na bɔxɔn masɔtɔ Alatala ɛ Ala dɛnaxan soma ɛ yii.’ ”
12 Yosuwe yi a fala Rubɛn bɔnsɔnna muxune nun Gadi bɔnsɔnna muxune nun Manase bɔnsɔnna fɔxɔ kedenna xa, a naxa, 13 “Alatalaa walikɛɛn Musa yamarin naxan so ɛ yii, na fe xa rabira ɛ ma, a to a fala, a naxa, ‘Alatala, ɛ Ala bata matabun fi ɛ ma. A bata bɔxɔni ito so ɛ yii.’ 14 Ɛ ɲaxanle nun ɛ diine nun ɛ xuruseene luma nɛn na bɔxɔni Musa dɛnaxan soxi ɛ yii Yurudɛn baan kidi ma. Koni ɛ tan sofane tima nɛn ɛ ngaxakedenne yɛɛ ra ɛ nun ɛ yɛngɛ so seene, ɛ yi e mali yɛngɛ sodeni 15 han Alatala yi matabun fi ɛ ngaxakedenne fan ma alo ɛ tan, han e fan bɔxɔn masɔtɔ waxatin naxan yi Alatala dɛnaxan soma e yii, ɛ Ala. Na xanbi ra, ɛ mɔn yi xɛtɛ ɛ bɔxɔni dɛnaxan findixi ɛ konna ra Alatalaa walikɛɛn Musa naxan soxi ɛ yii Yurudɛn kidi ma, sogeteden binni.”
16 E yi Yosuwe yabi, e naxa, “I nxu yamarixi feen naxan birin na, nxu a birin ligama nɛn. I na nxu xɛ dɛdɛ yi, nxu sigɛ. 17 Nxu i xuiin suxuma nɛn feen birin yi alo nxu Musa xuiin suxu kii naxan yi. Alatala i ya Ala xa lu i xɔn alo a lu Musa xɔn kii naxan yi. 18 Muxu yo murutɛ i xuiin ma, a mi i ya falan suxu, i feen naxan birin yamarima, na kanna faxama nɛn. I tan xa i wɛkilɛ tun, i yi i sɛnbɛ so!”