Mawuga Xuine
Mawuga Falane Lan Yerusalɛn Kala Fe Ma
Mawuga xuini itoe findixi muxuna nde ɲande sigin nan na lan Yerusalɛn taan kala feen ma. Yanyina nde, Nabi Yeremi nan a sɛbɛxi a to Yerusalɛn kala feen to. Ɲɛɛ kɛmɛ suulun ɲɛɛ tonge solomasɛxɛ e nun solofere benun Marigi Yesu xa bari, Babilɔn mangan Yerusalɛn taan suxu nɛn yɛngɛni. A yi tɛɛn so taan na, a yi Ala Batu Banxin kala, a yi mangan suxu e nun yamanan muxune fɔxɔ kedenna, a siga e ra a yamanani. Yuda yamanan yi ɲan.
Mawuga xuini itoe kui, fala ɲaxumɛ tiina nde wugama Yerusalɛn taan kala feen na e nun Yuda yamanan naxɔri fe ma. Gbalo gbeen naxan a yamaan sɔtɔ, a wugama na nan ma.
Gbalon naxan Alaa yamaan sɔtɔxi, Isirayila kaane kala xɔnna nan na ra. Koni e laxi a ra fa fala Alaa hinanna gbo dangu a xɔlɔn na. Nanara, e luma a maxandɛ. (Mawuga Xuine 3.22-23)
1
Yerusalɛn taan luxi nɛn alo kaɲa gilɛ rabeɲinxina
Ee! Yerusalɛn bata rabeɲin,
taani ito naxan yi rafexi nun.
Ee! A bata lu alo kaɲa gilɛna!
A tan naxan yi findixi taa sɛnbɛmaan na siyane yɛ,
a tan naxan yi findixi manga taan na yamanane xun na,
a bata findi konyin na to.
A kɔɛɛn ɲanma wugɛ,
a yɛɛgen bata a xadene maxa.
A xanuntenne mi fa a madɛndɛnma.
A xɔyine birin bata e mɛ a ra,
e findi a yaxune ra!
Yuda yamaan birin bata xali konyiyani,
e ɲaxankataxi, e rayarabixi.
E bata sa dɔxɔ siya gbɛtɛne konni
e mi matabu yo sɔtɔma.
E sagatan muxune birin bata sa e li tɔrɔni.
Sunun nan Siyon taan kirane xɔn,
bayo muxu yo mi fa fama a sanle yi.
Taan so dɛɛne birin bata kala,
a saraxaraline e kutunma,
a sungutunne sunuxi.
Siyon taan bata rafe sɔxɔlɛ gbeen na!
A yɛngɛfane bata sɛnbɛn sɔtɔ a xun na.
A yaxune bata lu bɔɲɛ xunbenli.
Bayo Alatala bata taan muxune lu sununi
masɔtɔ e Ala matandi wuyaxine xɔn.
Yaxune bata e diine suxu siga e ra konyiyani,
e yɛngɛfane yi siga e ragbɛngbɛnɲɛ.
Siyon taana binyen birin bata kala.
A kuntigine bata e gi alo xɛnle
naxanye mi e dɛgede sɔtɔma,
e xadanxin sigama e giyɛ donsone bun.
Yerusalɛn kaane nɛma na xun xɔn sigama tɔrɔni,
e mirima e waxati danguxin nafunle birin ma.
A yamaan to sa a yaxune sagoni,
muxu yo mi fa a mali.
A yaxune yi a matoma nɛn,
e gele a kala kiin ma.
Yerusalɛn kaane bata yulubin liga han!
Nanara, taan bata findi yire xɔsixin na.
Naxanye birin yi a binyaxi,
ne fa a rayelefuma nɛn.
A bata lu
alo e muxu ragenla nan toma,
naxan kutunma tɔrɔni,
a a makuya.
A xɔsin bata sa a domaan na.
A mi a mirixi a raɲan kii ma.
A kala feen bata a ratɛrɛna.
Muxu yo mi a madɛndɛnma.
A a falama, a naxa,
“Alatala, n ma tɔrɔn mato,
bayo n yaxun bata nɔɔn sɔtɔ.”
10 A yɛngɛfane bata a nafunle birin tongo.
A bata siya gbɛtɛne to soɛ a yire sariɲanxini
i tɔnna dɔxɔ naxanye ma,
a e nama so i ya yamaan malanni.
11 Taan muxune birin kutunma,
e donseen fenma,
e e se kɛndɛne masarama balon na
alogo e xa lu e nii ra.
 
E a falama, e naxa, “Alatala, a mato,
i yi a rakɔrɔsi
n nayarabixi kii naxan yi.
12 Ɛ tan naxanye birin dangun kiraan xɔn,
feni ito mi ɛ sɔtɔxi.
Ɛ a mato ki faɲi
xa sɔxɔlɛni ito sifan muxu gbɛtɛ ma,
alo sɔxɔlɛn naxan n halagima.
Alatala nan a saxi n fari a xɔlɔ gbeen lɔxɔni.
13 A bata tɛɛn nagodo
keli kore n xɔnne gan xinla ma.
A bata yalaan nati n yɛɛ ra,
a yi n naxɛtɛ xanbin na,
a yi n findi muxu rabeɲinxin na
n lu furaxi waxatin birin.
14 A bata n yulubine xidi n kɔɛɛn ma
alo goron tongo gbelemɛna.
A bata e maxidi,
a yi e singan n kɔɛ.
Marigin bata n sɛnbɛn ɲan,
a yi n sa muxune sagoni,
n mi nɔɛ tiyɛ naxanye yɛɛ ra.
15 Sofa kɛndɛn naxanye birin yi n yii,
Marigin bata a mɛ ne birin na.
A bata ganla malan n xili ma
alogo e xa n ma sofa banxulanne halagi.
Marigin bata Yuda yamani butuxun ki faɲi.
16 Nanara, n wugama,
yɛɛgen bata n yɛɛn xɔnna rafe.
Naxan nɔɛ n madɛndɛnɲɛ,
a yi n niini fan n ma,
na bata a makuya n na.
N ma diine bata yigitɛgɛ,
bayo yaxune bata nɔɔn sɔtɔ.”
 
17 Siyon kaane bata e yiini bandun muxune ma
koni muxu yo mi e madɛndɛnma.
Alatala bata yamarin fi
Yaxuba bɔnsɔnna rabilinna siyane ma
a e xa a yɛngɛ.
Yerusalɛn taan bata findi se xɔsixin na e tagi.
 
18 Yamaan yi a fala,
e naxa, “Alatala nan tinxin,
bayo nxu bata murutɛ a ma.
Nayi, ɛ tuli mati, ɛ tan siyane birin,
ɛ n ma sɔxɔlɛn mato.
Nxɔ dii sungutunne nun nxɔ dii banxulanne bata siga konyiyani.
19 Nxu bata nxu xɔyine xili,
e yi nxu yanfa.
Nxɔ saraxaraline nun nxɔ fonne birin bata faxa taani,
e yi donseen fenma waxatin naxan yi
alogo e xa lu e nii ra.
20 Alatala, a mato,
nxu ɲaxankataxi kii naxan yi,
han nxu kuine e raminima.
Nxu bɔɲɛn bata kala nxu kui,
bayo nxu bata murutɛ i ma mumɛ!
Nxɔ diine bata faxa silanfanna ra tandeni* Silanfanna: Sofane yɛngɛso dɛgɛmana.
sayaan nan mɔn a ra banxini.
21 Muxune nxu kutun xuiin mɛma,
koni muxu yo mi nxu madɛndɛnma.
Nxu yaxune birin bata nxɔ sɔxɔlɛna fe mɛ!
Ala, i naxan ligaxi nxu ra,
e sɛwaxi na nan na.
I bata lɔxɔn nafa,
i naxan ma fe fala.
Tin nxu yaxune xa lu
alo nxu tan!
22 E fe ɲaxine birin mato,
e birin xa saran e ra
alo i nxu saranxi nxu yulubine ra kii naxan yi!
Nxu kutunma waxatin birin,
nxu bɔɲɛn tɔrɔxin na ra yati.”

*1:20: Silanfanna: Sofane yɛngɛso dɛgɛmana.