5
Isirayila kaane Ala maxandina
Alatala, feen naxan nxu sɔtɔxi,
i nama ɲinan na xɔn.
I yɛɛn ti,
i yi a to e nxu rayarabima kii naxan yi.
Nxɔ kɛɛ bɔxɔn bata findi xɔɲɛne gbeen na,
nxɔ banxine bata lu muxu gbɛtɛye xa.
Nxu fafane mi fa be,
nxu bata findi kiridine ra.
Nxu ngane bata lu alo kaɲa gilɛne.
Nxu mi fa nɔɛ nxɔ igene minɲɛ
fɔ nxu a sara,
hali nxɔ yegene
fɔ nxu xa e sara nɛn.
Muxun naxanye nxu tɔrɔma,
ne nxu kɔɛɛn suxi.
Nxu bata xadan,
matabu mi nxu xa.
Nxu nxu yiin tima Misiran yamanan nun Asiriya yamanan xa
alogo nxu xa donseene sɔtɔ.
Nxu fafane bata yulubin liga,
e mi fa be.
Nxu tan nan fa e hakɛn goronna tongoma.
Konyine bata findi nxu kanne ra,
muxu yo mi na naxan nxu bɛ e yii.
Nxu sayaan nan dɛ,
nxu na mini donse fendeni
bayo mafu tiine burunna ra.
10 Kamɛn bata nxu suxu
han nxu fatin yi gan
alo nxu nɛma wonson tɛɛni.
 
11 Nxu yaxune bata fu ɲaxanle
nun sungutunne ma Siyon taan nun Yuda taane yi.
12 E yɛtɛɛn bata kuntigine singan,
e mi binye yo sama fonne ma.
13 Diidine walima se dindeni.
Banxulanne yegene maxalima han e tagan.
14 Fonne mi fa e malanma taan so dɛɛn na,
diidine fan mi fa sigi sama.
 
15 Sɛwan bata ɲan nxu bɔɲɛni,
nxɔ sumunne bata findi sunun na.
16 Xunna kenla bata ba nxu yii.
Gbalona nxu xa,
bayo nxu bata yulubin liga.
17 Nanara, nxu bɔɲɛn tɔrɔxi,
nxu mi fa fefe yigbɛma.
18 Siyon geyaan bata findi yire rabeɲinxin na
e nun kankone kurudena.
 
19 Koni, Alatala,
mangan nan i tan na habadan,
i ya mangayaan sɛnbɛn luma nɛn
han mayixɛtɛ nun mayixɛtɛ.
20 Nanfera i ɲinanɲɛ nxu xɔn han habadan?
I nxu rabeɲinɲɛ nxu siin birin yi ba?
21 Alatala, nxu raxɛtɛ i ma,
nxu fan yi xɛtɛ i ma yati!
Nxu yi kii naxan yi a fɔlɔni,
i mɔn xa nxɔ fe yitɔn na kiini.
22 I bata i mɛ nxu ra ba fefe?
I xɔlɔxi nxu ma han a dangu ayi ba?