Mike
Nabi Mike Alaa Falan Naxan Sɛbɛ
Nabi Mike nun Nabi Esayi yi walima waxati kedenni, fɔ ɲɛɛ kɛmɛ solofere ɲɛɛ tonge naanin ɲɔxɔn benun Yesu xa bari. A yi falan tima Yuda kaane nan xa, Asiriya yamanan sofane yi kɔnkɔxi e xili ma waxatin naxan yi.
Nabi Mike yi Yuda kaane rakolonma a e yamanan nun e manga taan Yerusalɛn fa luma nɛn alo Samari, Isirayila yamanan manga taana. A lixi Yuda nun Isirayila bata yi taxun. Samari taan suxi nɛn yɛngɛni ɲɛɛ kɛmɛ solofere ɲɛɛ mɔxɔɲɛn nun firin benun Yesu xa bari. Nabiin yi yamaan nakolonma gbalo famatɔɔn nan ma fe ma naxan yi fama e yulubine saranna ra. E yulubin ne findixi tinxintareyaan nan na muxune tagi. A mɔn yi falan tima nabine xili ma naxanye yamaan yanfama e falane xɔn, naxan yɛtɛ a ligama muxune mi nɔɛ e kii masarɛ. Mike yi e rakolon e yi lan e xa sigan ti kii naxan yi, a naxa, “Tinxinyaan liga, hinanna yi rafan i ma, i yi sigan ti i ya Ala xɔn yɛtɛ magodoni.” (Mike 6.8) En fan lan nɛn na xa lu en xunni, en yi a suxu.
Mike a falama a yamaan xa nɛn a Ala fama e rakisideni nɛn a na mangan dɔxɔ naxan barima Dawuda bɔnsɔnni Bɛtɛlɛmi taani. Na feen sɛbɛxi Mike 5.1-4 kui. Na nan a liga muxune yi Alaa Muxu Sugandixin legedenma Bɛtɛlɛmi taani ɲɛɛ kɛmɛ solofere na falan xanbi ra. Na feen sɛbɛxi Matiyu 2.6 kui.
1
Alatala falan naxanye ti Mike Moreseti kaan xa Manga Yotami nun Manga Axasi nun Manga Xesekiya waxatine yi, Yuda yamanan mangane. A fe tooni ito nan ti alo xiyena lan Samari taan nun Yerusalɛn taane fe ma.
 
Ɛ tuli mati,
ɛ tan siyane birin!
I tan bɔxɔna, i tuli mati,
e nun muxun naxanye birin a yi.
Marigina Alatala sereyaan bama nɛn ɛ xili ma.
Marigin nan a falama
keli a Batu Banxi sariɲanxini.
Ala Samari taan nun Yerusalɛn taan makitima nɛn
A mato,
Alatala minima a dɔxɔdeni.
A godoma,
a sigan tima bɔxɔn yire matexine fari.
Geyane xulunma ayi a sanna bun ma,
lanbanne yibɔma e tagi
alo kumin dɛngbɛn tɛɛn ma,
alo ige bɔxɔnxin tintinna ra.
Na birin Yaxuba yamaan murutɛna fe ra,
Isirayila yamaan yulubine fe ra.
Nde Yaxuba yamaan namurutɛxi?
E manga taa Samari kaane xa mi a ra ba?
Nde tixi Yuda yɛɛ ra suxure batuni?
E manga taa Yerusalɛn kaane xa mi a ra ba?
Ala naxa, “N Samari taan findima nɛn taa xɔnna ra burunna ra,
manpa bili nakɔ yirena.
N na a banxi gɛmɛne ragodoma nɛn lanbanne yi,
n yi a banxine sandɔxɔne ramini kɛnɛnni.
A suxurene birin yibɔma nɛn dungi dungin na.
Tɛɛn nan e kide se ralixine ganma.
N na a batu seene birin kalama nɛn,
e naxanye malanxi yalundene sarene xɔn,
e mɔn sa findima nɛn yalundene saren na.”* Yalundene nan yi walima mɛn kaane kidene yi e gbetin sɔtɔ kiden seene sɔtɔ feen na. Yaxune na yi mɛn kaane suxurene tongo yɛngɛni, e yi sa e batuma e konna kide yirene nin. Mɛn yi findi yalunde yire firinden na a naxan ma fe fala.
 
Nanara, n wugama nɛn,
n gbelegbele,
n san yigenla nun n nagenla yi sigan ti.
N gbelegbelema nɛn alo kankona.
N kutun alo xutunxunbane.
Amasɔtɔ Samari kaane furen mi yalanma.
A bata Yuda yamanan li.
A bata n ma yamaan taan so dɛɛn li
han Yerusalɛn taana.
10 Ɛ nama a fala Gati taani.
Ɛ nama a wuga!
Ɛ makutukutu burunburunni Beti-Leyafira taani. Nabi Mika yirene xinle falama naxan nun a falane bunne maliga alogo a falan xa ɲaxun. Misaala ra, Beti-Leyafira bunna nɛɛn “burunburun yirena.” A taan naxanye xinle falama, Asiriya kaane kɔnkɔxi na taane nun e rabilinne ma.
11 Safiri kaane, ɛ yagixin nagenla xa dangu!
Saanan kaane, ɛ nama susu minɛ.
Beti-Hayeseli taan sununi,
e mi ɛ maliyɛ.
12 Maroti kaane xaminxi e hɛrina fe ra,
bayo Alatala bata gbalon nagodo,
han Yerusalɛn taan so dɛna.
13 Ɛ tan Lakisi kaane,
ɛ soone nun wontorone yitɔn!
Ɛ tan nan Siyon kaane tixi yulubin ma
bayo Isirayila kaane yulubin naxanye ligama
e ne toxi ɛ konna nan singe yi.
14 Nanara, Yuda kaane,
ɛ masigama nɛn Moreseti-Gati taan na.
Akisibu taan findima luti ratixin nan na
Isirayila mangane yɛɛ ra.
15 Ala naxa, “Ɛ tan Maresa kaane,
n mɔn ɛ yɛngɛfaan nafama nɛn ɛ xili ma.
Isirayila manga binyena a gima nɛn
a sa a luxun Adulan faranna ra.
16 Ɛ xunna bi ɛ rafan dii xɛmɛne wuga feen na!
Ɛ xunna gbanan alo dugan xun xɔnna,
amasɔtɔ e sigama nɛn ɛ diine ra pon!”

*1:7: Yalundene nan yi walima mɛn kaane kidene yi e gbetin sɔtɔ kiden seene sɔtɔ feen na. Yaxune na yi mɛn kaane suxurene tongo yɛngɛni, e yi sa e batuma e konna kide yirene nin. Mɛn yi findi yalunde yire firinden na a naxan ma fe fala.

1:10: Nabi Mika yirene xinle falama naxan nun a falane bunne maliga alogo a falan xa ɲaxun. Misaala ra, Beti-Leyafira bunna nɛɛn “burunburun yirena.” A taan naxanye xinle falama, Asiriya kaane kɔnkɔxi na taane nun e rabilinne ma.