Yatɛne
Nabi Musa Alaa Falan Naxan Sɛbɛ
Tawureta Musa yire naaninden ni i ra. Isirayila kaane to keli Misiran yamanani, siga Kanan bɔxɔni, e feen naxanye liga kira yi, ne nan sɛbɛxi Kitabun yireni ito kui. A xili saxi na kiini nɛn bayo Isirayila kaane yatɛn nan sɛbɛxi a kui naxan findixi dɔxɔde wuyaxi ra.
Isirayila kaane yelin xanbini sariyane birin sɔtɛ Musa ra Ala naxanye fala a xa Sinayi geyaan fari e mini xanbini Misiran yamanani, e yi e yitɔn siga na yamanani Ala naxan nagidixi e ma. E yi siga singen han Kadesi-Barineya yi, Isirayila yamanan so dɛna. Koni e yi gaxu soɛ. Nayi, e yi lu tonbonni ɲɛɛ tonge naanin. Dɔnxɛn na, e yi tɔrɔ wuyaxi sɔtɔ, e yi siga yiifanna ma alogo e xa Moyaba yamanan masɔtɔ Fɔxɔ Daraan sogeteden binni. Kitabun yireni ito sora dɔnxɛne fe wuyaxi gbɛtɛye nan falama naxan liga Moyaba yamanani. Isirayila kaane lu mɛn nin han e yi so Kanan yamanani.
Kitabun yireni ito Alaa yamana muxuyaan nan yitama en na. Waxatina nde e lannayaan liga, waxatina nde sikɛna. Waxatina nde e xaxili ragidixi, waxati gbɛtɛ, e yigitɛgɛxi. Koni, hali Alaa yamaan mi tinxin waxatin birin, Alaa tinxinna mi ɲanɲɛ.
1
Isirayila kaane xili sɛbɛna
Alatala yi falan ti Musa xa Naralan Bubun kui, Sinayi tonbonni, kike firinden lɔxɔ singeni, e minin ɲɛɛ firindeni Misiran bɔxɔni. A yi a fala, a naxa, “Ɛ nun Haruna xa Isirayila yamaan birin tɛngɛ, ɛ xɛmɛne birin xinle sɛbɛ xabila yɛɛn nun denbaya yɛɛn ma. Ɛ xa Isirayila xɛmɛne birin tɛngɛ fata e ganle ra naxanye barin bata dangu ɲɛɛ mɔxɔɲɛn na, naxanye nɔɛ sofa wanla kɛ. Bɔnsɔn yo bɔnsɔn, xabila manga keden xa ɛ mali.” Na mali muxune xinle ni itoe ra:
Keli Rubɛn bɔnsɔnni, Sedewuri a dii Elisuri.
Keli Simeyɔn bɔnsɔnni, Surisadayi a dii Selumiyɛli.
Keli Yuda bɔnsɔnni, Aminadabo a dii Naxason.
Keli Isakari bɔnsɔnni, Suwari a dii Natanɛli.
Keli Sabulon bɔnsɔnni, Xelɔn ma dii Eliyabi.
10 Yusufu a diine bɔnsɔnne: Keli Efirami bɔnsɔnni, Amixudi a dii Elisama.
Keli Manase bɔnsɔnni, Pedasuri a dii Gamaliyɛli.
11 Keli Bunyamin bɔnsɔnni, Gidewoni a dii Abidan.
12 Keli Dan bɔnsɔnni, Amisadayi a dii Axiyeseri.
13 Keli Aseri bɔnsɔnni, Okiran ma dii Pagiyɛli.
14 Keli Gadi bɔnsɔnni, Dewuyɛli a dii Eliyasafi.
15 Keli Nafatali bɔnsɔnni, Enan ma dii Axira.
16 Bɔnsɔn mangani itoe nan yi xilixi yamaan yɛ. Ne yi findixi Isirayila gali kuntigine nan na. 17 Musa nun Haruna yi muxuni itoe tongo naxanye xinle yɛbaxi. 18 E yi yamaan birin malan kike firinden xii singen ma. Xɛmɛn naxanye birin barin bata yi dangu ɲɛɛ mɔxɔɲɛn na, e yi ne birin xinle sɛbɛ keden keden yɛ ma kɛdin ma, xabila yɛɛn nun denbaya yɛɛn ma, 19 alo Alatala a yamari Musa ma kii naxan yi. A yi e tɛngɛ Sinayi tonbonni.
20 E yi xɛmɛne birin xinle sɛbɛ keden keden yɛ ma Isirayila a dii singe Rubɛn bɔnsɔnni xabila yɛɛn nun denbaya yɛɛn ma, naxanye birin barin bata yi dangu ɲɛɛ mɔxɔɲɛn na, naxanye yi nɔɛ sofa wanla kɛ. 21 E muxu wuli tonge naanin wuli sennin kɛmɛ suulun tɛngɛ Rubɛn bɔnsɔnni. 22 E yi Simeyɔn bɔnsɔnna xɛmɛne birin xinle sɛbɛ keden keden yɛ ma, xabila yɛɛn nun denbaya yɛɛn ma, naxanye birin barin bata yi dangu ɲɛɛ mɔxɔɲɛn na, naxanye yi nɔɛ sofa wanla kɛ. 23 E muxu wuli tonge suulun wuli solomanaanin kɛmɛ saxan tɛngɛ Simeyɔn bɔnsɔnni.
24 E yi Gadi bɔnsɔnna xɛmɛne birin xinle sɛbɛ, xabila yɛɛn nun denbaya yɛɛn ma, naxanye birin barin bata yi dangu ɲɛɛ mɔxɔɲɛn na, naxanye yi nɔɛ sofa wanla kɛ. 25 E muxu wuli tonge naanin wuli suulun kɛmɛ sennin tonge suulun tɛngɛ Gadi bɔnsɔnni.
26 E yi Yuda bɔnsɔnna xɛmɛne birin xinle sɛbɛ, xabila yɛɛn nun denbaya yɛɛn ma, naxanye birin barin bata yi dangu ɲɛɛ mɔxɔɲɛn na, naxanye yi nɔɛ sofa wanla kɛ. 27 E muxu wuli tonge solofere wuli naanin kɛmɛ sennin tɛngɛ Yuda bɔnsɔnni.
28 E yi Isakari bɔnsɔnna xɛmɛne birin xinle sɛbɛ, xabila yɛɛn nun denbaya yɛɛn ma, naxanye birin barin bata yi dangu ɲɛɛ mɔxɔɲɛn na, naxanye yi nɔɛ sofa wanla kɛ. 29 E muxu wuli tonge suulun wuli naanin kɛmɛ naanin tɛngɛ Isakari bɔnsɔnni.
30 E yi Sabulon bɔnsɔnna xɛmɛne birin xinle sɛbɛ, xabila yɛɛn nun denbaya yɛɛn ma, naxanye birin barin bata yi dangu ɲɛɛ mɔxɔɲɛn na, naxanye yi nɔɛ sofa wanla kɛ. 31 E yi muxu wuli tonge suulun wuli solofere kɛmɛ naanin tɛngɛ Sabulon bɔnsɔnni.
32 Yusufu a diine bɔnsɔnne yɛ: E yi Efirami bɔnsɔnna xɛmɛne birin xinle sɛbɛ, xabila yɛɛn nun denbaya yɛɛn ma, naxanye birin barin bata yi dangu ɲɛɛ mɔxɔɲɛn na, naxanye yi nɔɛ sofa wanla kɛ. 33 E muxu wuli tonge naanin kɛmɛ suulun tɛngɛ Efirami bɔnsɔnni.
34 E yi Manase bɔnsɔnna xɛmɛne birin xinle sɛbɛ, xabila yɛɛn nun denbaya yɛɛn ma, naxanye birin barin bata yi dangu ɲɛɛ mɔxɔɲɛn na, naxanye yi nɔɛ sofa wanla kɛ. 35 E muxu wuli tonge saxan wuli firin kɛmɛ firin tɛngɛ Manase bɔnsɔnni.
36 E yi Bunyamin bɔnsɔnna xɛmɛne birin xinle sɛbɛ, xabila yɛɛn nun denbaya yɛɛn ma, naxanye birin barin bata yi dangu ɲɛɛ mɔxɔɲɛn na, naxanye yi nɔɛ sofa wanla kɛ. 37 E muxu wuli tonge saxan wuli suulun kɛmɛ naanin tɛngɛ Bunyamin bɔnsɔnni.
38 E yi Dan bɔnsɔnna xɛmɛne birin xinle sɛbɛ, xabila yɛɛn nun denbaya yɛɛn ma, naxanye birin barin bata yi dangu ɲɛɛ mɔxɔɲɛn na, naxanye yi nɔɛ sofa wanla kɛ. 39 E muxu wuli tonge sennin wuli firin kɛmɛ solofere tɛngɛ Dan bɔnsɔnni.
40 E yi Aseri bɔnsɔnna xɛmɛne birin xinle sɛbɛ, xabila yɛɛn nun denbaya yɛɛn ma, naxanye birin barin bata yi dangu ɲɛɛ mɔxɔɲɛn na, naxanye yi nɔɛ sofa wanla kɛ. 41 E muxu wuli tonge naanin e nun keden kɛmɛ suulun tɛngɛ Aseri bɔnsɔnni.
42 E yi Nafatali bɔnsɔnna xɛmɛne birin xinle sɛbɛ, xabila yɛɛn nun denbaya yɛɛn ma, naxanye birin barin bata yi dangu ɲɛɛ mɔxɔɲɛn na, naxanye yi nɔɛ sofa wanla kɛ. 43 E yi muxu wuli tonge suulun wuli saxan kɛmɛ naanin tɛngɛ Nafatali bɔnsɔnni.
44 Musa nun Haruna nun Isirayila yamaan manga fu nun firinna ne xasabin nan yatɛ, bɔnsɔn keden manga keden. 45 Isirayila kaane birin yatɛxin denbaya yɛɛn ma, naxanye barin bata yi dangu ɲɛɛ mɔxɔɲɛn na, naxanye yi nɔɛ sofa wanla kɛ, 46 ne birin malanxina, muxu wuli kɛmɛ sennin wuli saxan kɛmɛ suulun tonge suulun nan yi a ra.
Lewi bɔnsɔnna a wanla
47 Lewi bɔnsɔnna denbayane tan mi yi tɛngɛxi alo bonne.
48 Alatala a fala nɛn Musa xa, a naxa, 49 “I nama Lewi bɔnsɔnna nun Isirayila kaan bonne tɛngɛ e bode xɔn. 50 I xa layiri sereyaan Bubun taxu Lewi bɔnsɔnna muxune ra e nun a muranne nun a seene birin. E xa batu bubun nun a muranne xali. E yi e ɲɔxɔ lu e xɔn, e yi e yamaan daaxadeni tɔn a rabilinni. 51 Ɛ na keli sigatini, Lewi bɔnsɔnna muxune nan Ala Batu Bubun wayanma, e mɔn yi a yitɔn ɛ na dɔxɔ daaxaden naxan yi. Xa muxu gbɛtɛ a maso a ra, ɛ xa a faxa. 52 Isirayila kaane birin xa e malan e daaxadeni, birin yi dɔxɔ gali yɛɛn ma a taxamasenna bun. 53 Lewi bɔnsɔnna muxune tan xa e bubune ti layiri sereyaan bubun nabilinni, e yi e ɲɔxɔ lu a xɔn alogo n ma xɔlɔn nama godo Isirayila yamaan ma.” 54 Alatala a yamarin Musa ma kii naxan yi, Isirayila kaane yi na birin liga.