Abadi
Nabi Abadi Alaa Falan Naxan Sɛbɛ
Nabi Abadi a kawandin nan sɛbɛxi Kitabun yireni ito kui. A Edɔn kaane sɔnna nan yɛbama lan Isirayila kaane tɔrɔ kiin ma e xɔn. Edɔn kaane findixi Yaxuba tada Esayu yixɛtɛne nan na. Edɔn kaane yi dɔxi fɔxɔ ige daraan sogeteden binna nin. Ne lu nɛn Isirayila kaane tɔrɛ waxatin birin, koni Yuda kala waxatin nun Yerusalɛn suxu waxatini yɛngɛni, e yi na feen nadangu ayi. E mi Isirayila kaane mali naxanye yi dɔxi e dɛxɔn, fɔ e to kata na feen xɔn e yi nde ba e bɔxɔn na, e mɔn yi sa Yerusalɛn kala muxune fari.
Kitabun yireni ito sɛbɛxi nɛn yanyina nde Babilɔn Yerusalɛn taan suxu yɛngɛni waxatin naxan yi, fayida fɔ ɲɛɛ kɛmɛ suulun tonge solomasɛxɛ e nun solofere ɲɔxɔn benun Marigi Yesu xa bari. Abadi kawandin naxan ba, na a falama Edɔn kaane xa nɛn a e nun Isirayila yaxun bonne birin halagima nɛn e bode xɔn.
1
Nabiya falana lan Edɔn ma
Nabi Yeremi 49.7-22
Falani ito nan makɛnɛn Abadi xa fe tooni alo xiyena:
Marigina Alatala ito nan falaxi Edɔn kaane fe yi.
Nxu bata xɛrayana nde a fe mɛ fata Alatala ra,
xɛraan bata rasiga siyane tagi,
a xa sa a fala e xa fa fala:
“En keli, en sa Edɔn kaane yɛngɛ!”
Ala naxa, “Edɔn kaane,
n na ɛ sɛnbɛn xurunma nɛn siyane birin xa.
Birin ɛ raɲaxuma nɛn.
Wason naxan ɛ bɔɲɛni,
na bata ɛ ratantan
ɛ tan naxanye dɔxi faran yinle ra,
e nun geyane fari,
ɛ tan naxanye ɛ mirima, ɛ naxa,
‘Nde nɔɛ nxu bɛ be xuntagi?’
Hali ɛ mate ayi alo singbinna,
hali ɛ sa ɛ tɛɛn sa kore alo xɔline,
a mate ayi alo sarene,
n na ɛ ragodoma nɛn.”
Alatalaa falan nan na ra.
 
“Xa muɲadena hanma mafu tiine fa i konni kɔɛɛn na,
e mi e waxɔnna xan tongoma ba?
Ɛ luma bɔɲɛ xunbenli di nayi?
Xa muxune fa ɛ nakɔni ɛ manpa bogine muɲadeni,
e mi bogi dando xan gbansan luma na ba?
Nba, Esayu yixɛtɛne yii seene birin naxɔrima nɛn,
a nafulu luxunxine birin yi to.
Ɛ mali muxune birin ɛ kedima nɛn ɛ bɔxɔni.
Ɛ xɔyine bata ɛ yanfa, e bata ɛ nɔ.
Muxun naxanye yi ɛ donseene donma,
ne lutin natima ɛ yɛɛ ra nɛn
e naxa, ‘E xaxili mi fa na!’
Na lɔxɔni,
n mi Edɔn yamanan fekolonne raxɔrɛ ba?
N yi xaxilimane ba Esayu a geyane fari?”
Alatalaa falan nan na ra.
“Teman kaane,
ɛ sofane gaxuma nɛn
muxune birin yi raxɔri Esayu a geyane ma!”
 
10 “Ɛ yarabima nɛn
bayo ɛ bata gbalo feen liga
ɛ ngaxakedenna Yaxuba yixɛtɛne ra.
Ɛ raxɔrima nɛn han habadan!
11 Amasɔtɔ na lɔxɔni ɛ yɛɛn yi na xɔɲɛne ra
e yi soma Yerusalɛn taani waxatin naxan yi
e a nafunle tongo,
e a seene yitaxun masɛnsɛnna xɔn.
Ɛ tan fan luxi nɛn nayi alo e tan.
12 Ɛ mi yi lan ɛ sɛwa
ɛ ngaxakedenna Yuda yixɛtɛne tɔrɔ lɔxɔna fe ra.
Ɛ mi yi lan
ɛ ɲaxan e kalan waxatini,
hanma ɛ yi ɛ kanba e sɔxɔlɛn waxatini.
13 Ɛ mi yi lan
ɛ so n ma yamana taani
a halagi waxatini.
Ɛ mi yi lan
ɛ a mato sɛwani a kala waxatini,
hanma ɛ yi a nafunle tongo
a halagi waxatini.
14 Ɛ mɔn mi yi lan
ɛ ti kira xunne ra ɛ a muxu gixine faxa,
hanma ɛ yi e so e yaxun yii,
e tɔrɔ waxatini.”
 
15 Amasɔtɔ Alatalaa lɔxɔn bata maso,
a siyane birin makitima lɔxɔn naxan yi.
Nayi, ɛ suxuma nɛn
alo ɛ bonne suxu kii naxan yi.
Ɛ fe ɲaxin naxanye liga,
ne xɛtɛma nɛn ɛ ma.
Isirayila a gbeen ɲɔxɔma nɛn Edɔn yamanan ma
16 Awa, ɛ to dɔlɔn minxi n ma geya sariɲanxin fari,
nayi siyane birin e minma nɛn
han e a radangu ayi!
E luma e minɲɛ nɛn,
han e lugo,
e yi lu alo e mi da.
 
17 Koni yamaan muxu dɔnxɛne luma nɛn Siyon geyaan fari.
Yaxuba yixɛtɛne e kɛɛn masɔtɔma nɛn.
18 Yaxuba yixɛtɛne luma nɛn alo tɛɛna,
Yusufu bɔnsɔnne yi lu
alo tɛɛ dɛgɛna.
Koni Esayu yixɛtɛne luma nɛn
alo sɛxɛna.
Ne e suxuma nɛn
e yi e gan,
muxu yo mi kisima Esayu bɔnsɔnni.
Alatala bata na fala!
19 Yuda kaan naxanye dɔxi Negewi yireni,
ne Esayu a geyane suxuma nɛn.
Yamanan lanbanna muxune Filisitine bɔxɔn tongoma nɛn.
E Efirami nun Samari burunne tongo,
Bunyamin bɔnsɔnna muxune yi Galadi suxu.
20 Isirayila kaan naxanye suxi yɛngɛni,
gali gbeeni ito,
ne Kanan kaane yamanan suxuma nɛn
siga han Sarepata taana.
Yerusalɛn kaan naxanye suxi yɛngɛni
naxanye Sefarada taani,
ne fan yi Negewi yamanan taane findi e gbeen na.
21 Muxu kisixine tema nɛn Siyon geyaan fari,
e Esayu a geya yirene makiti,
mangayaan yi lu Alatala xa.