Filemɔn
Pɔli Alaa Falan Naxan Nasiga Filemɔn Ma
Filemɔn yi findixi dɛnkɛlɛya muxu kɛndɛn nan na. Yanyina nde, a yi Kɔlɔsi taan dɛnkɛlɛya yamaan nin. Xɛra Pɔli xɔyin nan yi a ra (fala tide 1). Konyina nde yi a yii, naxan yi xili Onesimo, naxan a gi a kanna ma. En mi a kolon Onesimo nun Pɔli e bode kolon kii naxan yi, bayo Pɔli yi kasoon na. Koni Onesimo fan findixi dɛnkɛlɛya muxun na. Pɔli yi a ragidi a xa a raxɛtɛ a kanna ma, a kɛdini ito sɛbɛ naxan ma, a xa a rasuxu a konni, koni a nama a suxu konyi gixin na, koni alo a ngaxakedenna dɛnkɛlɛyani. Konyin naxan a gi a kanna ma, na yi ɲaxankatama nɛn a xɔdɛxɛn na.
A yelin xanbini Filemɔn nun a fɔxɔrabirane xɔntɔnɲɛ (1-3), Pɔli yi barika bira Ala xa Filemɔn ma dɛnkɛlɛyaan nun a wɛkilɛna fe ra (4-7). A mɔn yi mayandin ti Onesimo a fe ra, naxan sigama a kanna fɛma (8-22). Kitabun yireni ito raɲanxi xɔntɔnne nan ma, en mɔn muxu wuyaxi xili toma a kui, naxanye Pɔli kɛdi sɛbɛxin kui a naxan nasiga Kɔlɔsi kaane ma (Kɔlɔsi Kaane 4.10,12,14 Arikipe fan xinla sɛbɛxi fala tide firindeni Kitabun yireni ito yi e nun Kɔlɔsi Kaane 4.17). Yanyina nde Onesimo siga nɛn kɛdi firinne ra Kɔlɔsi taani Kɔlɔsi kaane ma e nun Filemɔn ma.
En Pɔli a fanna toma nɛn Kitabun yireni ito kui. A ito sɛbɛxi a xɔyin Filemɔn ma, koni a mi yamari yo fixi a ma, a mi a karahanxi sese ma, a mi a sariyane baxi a yii Onesimo xun ma. Koni a a rabirama a ma nɛn, e nun naxanye birin Kitabun yireni ito xaranma, fa fala a Alaa xanuntenyaan muxune kɛɲaan maxɛtɛma nɛn.
1
Xɔntɔnne
N tan Pɔli naxan findixi kasorasaan na Yesu Alaa Muxu Sugandixina fe ra, nxu nun ngaxakedenna Timɔte nan ito sɛbɛxi nxu xanuntenna nun nxu walikɛ boden Filemɔn ma, e nun Apiya nxu magilɛna e nun Arikipe nxu yɛngɛ so bodena e nun dɛnkɛlɛya yamaan naxanye e malanma i konni.
En Fafe Ala nun Marigi Yesu Alaa Muxu Sugandixin xa hinanna nun bɔɲɛ xunbenla fi ɛ ma.
Filemɔn ma xanuntenyaan nun a dɛnkɛlɛyana fe
Filemɔn, n nɛma n ma Ala maxandɛ waxati yo yi, n barikan birama a xa nɛn i ya fe ra, amasɔtɔ n bata a mɛ i dɛnkɛlɛyaxi Marigi Yesu ma kii naxan yi, i mɔn a yama sariɲanxin birin xanuxi. N na Ala maxandima alogo ngaxakedenyaan naxan fataxi i ya dɛnkɛlɛyaan na, na xa a liga i fe faɲin birin kolon ki faɲi, en naxanye sɔtɔxi Alaa Muxu Sugandixin barakani. Ngaxakedenna, i ya xanuntenyaan bata sɛwa gbeen fi n ma, a yi n nalimaniya, bayo i bata yama sariɲanxin birin nii yifan e ma.
Pɔli yi Filemɔn mafan
Nanara, hali n to nɔɛ susuɛ i yamarɛ Alaa Muxu Sugandixini fa fala a i xa feen naba naxan daxa, koni n ni i mafanma xanuntenyaan nin, n tan Pɔli xɛmɛ fonna, e nun iki kasorasana Yesu Alaa Muxu Sugandixina fe ra. 10 Nayi, n na i mafanma n ma dii Onesimo a fe ra, n findixi naxan baba ra kasoni. 11 A tɔnɔ mi yi i ma waxati danguxini, koni iki, a tɔnɔn luma en birin ma nɛn.
12 N bata a raxɛtɛ i ma iki, a tan naxan nafan n ma alo n niina. 13 A yi rafan n ma nun, a lu n fɛma be, alogo a xa wali n xa i funfuni, n kasoon na waxatin naxan yi Yesu a fe Xibaru Faɲina fe ra. 14 Koni n mi waxi fefe liga feni, ba i sagoon na, alogo i ya wali faɲin nama findi karahanna ra, koni a xa findi i ɲɛnige ma feen na.
15 Yanyina nde, Onesimo masigaxi i ra nɛn waxatidi tun, alogo i mɔn xa a sɔtɔ habadan, 16 anu konyi gbansan mi fa a ra sɔnɔn, koni a bata dangu konyin na, a bata findi i rafan ngaxakedenna ra. A rafan n tan ma, koni a xa rafan i tan ma dangu n tan na adamadiyani e nun Marigini.
17 Nayi, xa i n yatɛxi i xɔyin nan na, i xa Onesimo fan yisuxu alo i n yisuxuma kii naxan yi. 18 Xa a tinxintareyaan ligaxi i ra, hanma xa a lan a xa sena nde raxɛtɛ i ma, na goronna sa n tan xun ma. 19 N tan yɛtɛɛn nan ito sɛbɛxi n yiin na, n tan Pɔli. N na i yii raxɛtɛma nɛn, koni n mi waxi a fala feni i xa fa fala i tan lan i xa i niin so n yii. 20 Ngaxakedenna, yandi na fe faɲin liga n xa Marigina fe ra, n nii yifan n ma Alaa Muxu Sugandixin barakani.
21 N to laxi i ra a i n xuiin suxuma nɛn, n xa ito sɛbɛ i ma. N na a kolon i nde ligama nɛn dangu n ma falan na. 22 I mɔn xa yigiya banxina nde yitɔn n yɛɛ ra amasɔtɔ n laxi a ra, n mɔn xɛtɛma nɛn ɛ ma ɛ Ala maxandin barakani.
Xɔntɔn dɔnxɛne
23 Epafirasi naxan n fɛma kasoon na Yesu Alaa Muxu Sugandixina fe ra, na i xɔntɔnma. 24 N walikɛ bodene Maraka nun Arisitaraki nun Demasi nun Luka, ne birin i xɔntɔn.
25 Ala xa Marigi Yesu Alaa Muxu Sugandixina hinanna xa lu ɛ niini.