Sandane
Muluku Sulemani a Sandane
Kitabun yireni ito findixi sanda wuyaxi malanxin nan na e nun xaranne lan fe kolonna ma. E birin malanxi Muluku Sulemani a mangayaan waxatin nin, naxan yi yatɛxi fe kolon gbeen na Isirayila yamanani. Muluku Sulemani a fe kolonna fataxi Ala nan na bayo a na nan maxandi Ala ra a findi mangan na waxatin naxan yi. (Mangane Singen 3.9) Na fe kolonna yi siya gbɛtɛne mabandunma Ala ma amasɔtɔ Sulemani xinla sɔtɔ nɛn dunuɲa yi han yamanan gbɛtɛye mangane yi lu fɛ e tuli matideni a fe kolonna falane ra. (Mangane Singena 10.24) Anu, sandani itoe naxa, “Fe kolonna fɔlɔma Alatala yɛɛragaxun nan ma.” (Sandane 9.10) Nayi, manga yo yi fama a tuli matideni Sulemani a sandane ra, na Isirayilaa Alaa fe nan mɛma. Sandani itoe en xaranɲɛ dunuɲa yi gidi kii tinxinxin ma nɛn to naxan Ala kɛnɛnɲɛ.
1
Sandane tɔnɔna
Dawuda dii xɛmɛn Sulemani a sandane, Isirayila Mangana.
 
Sandani itoe sɛbɛxi nɛn
alogo muxune xa fe kolonna nun xurun sɔtɔ
e yi xaxilimaya falane famu
alogo e xa xuru, e xaxili sɔtɔ
e tinxinna nun kiti sa kɛndɛn nun fe faɲin liga,
fe kolontarene yi e ɲɔxɔ lu,
foningene yi kolonna sɔtɔ,
e feene yɛ fen.
Fe kolonne xa itoe ramɛ,
e yi e fe kolonna fari sa,
xaxilimane yi fatan muxune maxadɛ
alogo e xa sandane nun taline bunna kolon
e nun fe kolonne wundo falane
nun e maxɔdin tilinxine.
 
Xaxilimayaan fɔlɔma Alatala yɛɛragaxun nan ma.
Fe kolonna nun xurun naɲaxu xaxilitarene nan ma.
 
N ma diina,
i fafe nɛma i xuru falane tiyɛ,
i tuli mati a ra,
i nama i ngaa kawandi falane beɲin.
E luxi nɛn
alo mangaya kɔmɔtina i xunna
alo ɲɛrɛna i kɔɛ i maxidi seen na.
 
10 N ma diina,
xa yulubitɔne kata i mayendendeni,
i nama tin de!
11 Xa e a fala i xa,
e naxa, “Fa nxu fɔxɔ ra!
En sa dɔxɔ muxuna nde yɛɛ ra,
en yi a faxa.
En sa fu sɔntarena ndee ma,
12 en yi e ɲɛɲɛne ralɔ ayi
alo gaburun muxun gerunma kii naxan yi,
e gbindin birin alo en tan nan yi sayaan na.
13 En se faɲi kɛndɛn sifan birin sɔtɔma nɛn
en yi en ma banxine rafe se tongoxine ra.
14 Nxu na seene yitaxun,
i fan i gbeen sɔtɔma nɛn,
en ma gbetine birin yi malan
gbeti sase kedenna kui.”
15 N ma diina,
i nama bira ne fɔxɔ ra mumɛ!
I nama bira ne kiraan fɔxɔ ra de!
16 E gima siga fe ɲaxin nabadeni,
e mafura wunla raminɛ.
17 Naxan na lutin nati xɔline yɛɛ ra
xɔline yɛɛn tixi a ra,
a na ligan nɛn fufafu.
18 Muxu sifani ito lutin natima e yɛtɛ nan yɛɛ ra,
e yanfan soma e yɛtɛ nan ma.
19 Awa, naxanye kunfama se muɲaxine xɔn,
ne niin luma na nin.
Xaxilimayaan falan tima
20 Xaxilimayaan* xaxilimayana: Sandani ito kui, xaxilimayaan bata findi muxun na naxan adamadiine kawandima alogo e xa fe kolonna sɔtɔ. falan tima kirane xɔn,
a xuini te yamaan malandeni,
21 a sɔnxɔma kira xunne ma
yamaan gbo dɛnaxan yi,
a kawandin ba taan so dɛɛne ra.
 
22 A naxa, “Ɛ tan fe kolontarene,
fe kolontareyaan nafanɲɛ ɛ ma
han waxatin mundun yi?
Ɛ tan magele tiine,
magelen nafanɲɛ ɛ ma
han waxatin mundun yi,
xaxilitarene yi kolonna raɲaxu?
23 N na ɛ sɔnna fala,
ɛ n xuiin namɛ.
Nayi, n nan n ma niin sa ɛ yii,
n yi n ma falane makɛnɛn ɛ xa.
24 Koni bayo n bata ɛ xili,
ɛ tondixi n ma xinla ratinɲɛ,
n yi n yiini bandun ɛ xa,
ɛ mi a suxu,
25 ɛ yi ɛ mɛ n ma maxadi xuine birin na
n yi ɛ sɔnna fala ɛ xa,
ɛ mi na yatɛ,
26 nayi, gbalon na ɛ sɔtɔ,
n fan gelema ɛ ma nɛn.
Fe magaxuxin na ɛ sɔtɔ,
n yi ɛ magele.
27 Fe magaxuxin fama ɛ ma nɛn
alo tule gbeena,
gbalona ɛ sɔtɔma
alo foye gbeen na keli,
tɔrɔyaan nun nii yifɔrɛn yi ɛ yili.”
 
28 “Na waxatini,
ɛ n xilima nɛn ɛ malideni
koni n mi ɛ yabima,
ɛ yi n fen koni ɛ mi n toma.
29 Amasɔtɔ ɛ bata kolonna raɲaxu,
ɛ yi ɛ mɛ Alatala yɛɛragaxun na,
30 bayo ɛ mi tin n ma maxadi xuine ramɛ,
n to ɛ sɔnna fala ɛ xa,
na yi raɲaxu ɛ ma.
31 Ɛ sigati kiin saranna sɔtɔma nɛn,
ɛ wasa ɛ kɛwanle ra.
32 Amasɔtɔ fe kolontarene faxama nɛn e dina suxutareyani,
xaxilitarene yi halagi e bɔtɛ rabani.
33 Koni naxan na a tuli mati n na,
na ratangama nɛn a lu bɔɲɛ xunbenli
tɔrɔn mi a magaxuma.”

*1:20: xaxilimayana: Sandani ito kui, xaxilimayaan bata findi muxun na naxan adamadiine kawandima alogo e xa fe kolonna sɔtɔ.