Yaburina
Nabi Dawudaa Bɛtine
Isirayila manga Dawuda nan Kitabun yireni ito sɛbɛxi naxan xili “Nabi Dawudaa Yaburina.” Sora yo sora bɛti keden na a ra muxune yi naxan bama Ala batu waxatine yi. Yamaan yi salima waxatin naxan yi, e Ala batu, e yi bɛtina ndee bama nɛn Ala Batu Banxin kui. Dɛnkɛlɛya muxu kedenna fan yi nɔɛ nɛn bɛtine bɛ a konni a nɛma Ala maxandɛ waxatin naxan yi. Bɛtini itoe findixi Ala matɔxɔn nun Ala maxandin nan na.
Bɛti kɛmɛ tonge suulun nan malanxi Kitabun yireni ito kui Isirayila fonne yi naxanye bama salideni. Dawuda mi na ndee sɛbɛxi, koni e malanxi a xinla bun bayo a tan nan a wuyaxi sɛbɛ, a mɔn yi muxune yamari e xa bɛtine yitɔn a mangaya waxatini.
Iki a yitaxunxi dɔxɔde suulun nan na. Yaburin Yire Singena: Keli a sora 1 ma han 41. A Yire Firindena: Keli a sora 42 ma han 72. A Yire Saxandena: Keli a sora 73 ma han 89. A Yire Naanindena: Keli a sora 90 ma han 106. A Yire Suulundena: Keli a sora 107 ma han 150.
Yaburin sora kɛmɛ tonge suulunna yɛ, falana nde sɛbɛxi sora kɛmɛ nun nde xunna ra naxan e keliden yitama en na hanma e ba kiina hanma maxa seen naxanye lan e ma. Falan bun tiina nde mɔn sɛbɛxi ndee tagini naxan e ba kiin yɛbama. Ne bunne mi fa kolon ki faɲi bayo e sɛbɛn bata ɲɛɛ wuli saxan ti fayida.
Bɛti siya fu nun firin nan kolonxi Nabi Dawudaa Yaburin kui:
1) Tantun bɛtin naxanye Alaa gboon nun a fanna fe falama. (Misaala: sora 8, 19, 33, 100, 103-105, 111, 113, 114, 117, 135, 136, 145-149)
2) Alaa mangayana fe bɛtine, naxanye a falama e naxa, “Mangan nan Alatala ra.” (Misaala: 47, 93, 96 han 99)
3) Mangana bɛtine, Ala maxandina mangan xa hanma mangana Ala maxandina. (Misaala: 2, 18, 20, 21, 45, 72, 89, 101, 110, 144)
4) Ala Batu Banxini so bɛtine. (Misaala: 15, 24)
5) Isirayila kaane yi Higi yisiga bɛtini itoe nan bama e nɛma yi sigɛ sanla nde rabadeni Yerusalɛn taani. (Misaala: 84, 91, 121, 122)
6) Siyon geyaan bɛtini itoe findixi yiren matɔxɔn nan na dɛnaxan sugandixi Ala Batu Banxin tiden na Yerusalɛn taani. (Misaala: 46, 48, 76, 87, 132)
7) Bɛtini itoe findixi kawandin nan na tinxin muxune xa. (Misaala: 14, 50, 53, 75, 81, 95)
8) Bɛtini itoe findixi xaranna nan na dɛnkɛlɛya yamaan xa. (Misaala: 1, 37, 49, 73, 78, 112, 119, 127, 133)
9) Yamaan bɛtini itoe bama tɔrɔ waxatin nin, naxanye findixi Ala maxandin na ɲaxankatani. (Misaala: 12, 44, 58, 60, 74, 79, 80, 83, 85, 90, 94, 106, 108, 123, 126, 137)
10) Tɔrɔn sifan birin nɔɛ a ligɛ nɛn dɛnkɛlɛya muxun yi fa Ala ma. Mawuga bɛtini itoe nan wuya Yaburin kui. (Misaala: 5-7, 13, 17, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 41-43, 51, 54, 57, 59, 61, 63, 64, 69-71, 86, 88, 102, 109, 120, 130, 140-143)
11) Dɛnkɛlɛya muxuna Ala nuwali sama wali faɲin kolon bɛtini itoe nan na, a na a xunba hanma a na a yulubin xafari. (Misaala: 9-10, 30, 32, 34, 40.1-12, 92, 107, 116, 118)
12) Dɛnkɛlɛya muxun limaniya bɛtini itoe nan bama, a yi a sɛwan nun a bɔɲɛ xunbenla mayita. (Misaala: 3, 4, 11, 16, 23, 62, 131, 139)
Marigi Yesu fan Yaburin tantun bɛtine ba nɛn. (Maraka 14.26) A mɔn nde a fe fala nɛn a xaranna kui. (Maraka 12.10 nun 36) A mɔn yi nde fala a Ala maxandini. (Maraka 15.34, e nun Luka 23.46)
Alaa Muxu Sugandixin Yesu a fe sɛbɛxi Yaburin yire wuyaxi yi. Yesu a tɔrɔne sɛbɛxi yireni itoe yi: Yaburin 22 e nun Yaburin 69. Na feene fan sɛbɛxi Matiyu yire wuyaxi yi, alo Matiyu 27.34-48. Yesu keli fena sayani e nun a binyena fe sɛbɛxi yireni itoe yi: Yaburin 16, nun Yaburin 110 e nun Yaburin 118. Xɛra Piyɛri ne nan ma fe falaxi Kɛwanle sora 2 nun 4 kui. Yaburi Kitabun yirena fe falaxi Ningila Yesu kui dangu dɔxɔɲa ma kɛmɛ ra.
Kitabun yireni ito nɔɛ dɛnkɛlɛya muxune maliyɛ nɛn ki faɲi. A fe firin yitama en na. A singena, a lanma en xa Ala matɔxɔ, bayo a xanuntenyaan nun a sɛnbɛn gbo. A ɲɔxɔn mi na. A firindena, a lanma adamadiin xa a tɔrɔn birin yita Ala ra alogo a xa en madɛndɛn. Ala waxi a xɔn en xa en kui feene yita a ra.
Dawudaa Yaburin findixi Isirayila kaane Ala maxandine nun Marigi Yesu Ala maxandine nun dɛnkɛlɛya muxu singene Ala maxandine nan na. (Xɛrane 4.24-26) Yaburin mɔn nɔɛ findɛ nɛn en fan ma Ala maxandine ra en na e fala Ala xa waxatin naxan yi.
Yaburin Yire Singena: Keli Sora 1 ma han 41
1
Kira firinna
Sɛwan na kanna xa,
naxan mi muxu ɲaxine maxadi xuine suxuma,
naxan mi birama yulubitɔne kiraan fɔxɔ ra,
naxan mi a sama magele tiine fari.
Na kanna sɛwama nɛn
Alatalaa sariyan suxudeni,
a a xaxili lu Alaa sariyan xɔn kɔɛɛn nun yanyin na.
A sabatima nɛn
alo wudi binla naxan xude dɛni,
a bogima nɛn a waxatini,
a dɛɛne mi xarɛ.
Na kanna na fefe suxu,
a sɔnɔyama nɛn a xa.
 
Koni muxu ɲaxine mi na kiini mumɛ,
e luxi nɛn
alo foyen se dagin naxan xalima.
Nanara, muxu ɲaxine yalagima nɛn kiti sa waxatini,
yulubitɔne mi tiyɛ tinxin muxune yɛ.
Alatala a ɲɔxɔ luma nɛn tinxin muxune xɔn,
koni muxu ɲaxine kiraan sigama gbalon nin.