Marafanna Falane
Muluku Sulemani Fala Ɲaxumɛn Naxanye Sɛbɛ
Xɛmɛn nun a ɲaxanla e bode xanuma kii naxan yi, Ala nan na feen nagidixi adamadiine ma. Na feen sɛbɛxi Dunuɲa Fɔlɔn sora 2.23-25 kui. Xanuntenya sigine nun fala ɲaxumɛne nan sɛbɛxi Kitabun yireni ito yi lan xɛmɛn nun a ɲaxanla marafanna fe ma. Yanyina nde, Muluku Sulemani nun a ɲaxanla nan falani itoe sɛbɛxi e bode ma.
Kitabun yireni ito kui, xɛmɛn nun ɲaxanla marafanna falane nan tima e bode tagi. Yirena ndee, e bode fenma, e yi e bode to, e lɔ ayi e bode ma, e lu e bode fenɲɛ fala ɲaxumɛne yi. Muxu gbɛtɛne falane fan sɛbɛxi alogo falan xa ɲaxun.
Muxuna ndee bata Kitabun yireni ito xaran misaala ra, wundo falan naxan xanuntenyana fe yɛbama lan Ala nun a yamaan tagin ma.
1
Sulemani a sigi fisamantenna.
Xanuntenyana
Ɲaxanla falana a xɛmɛn xa:
N sunbu marafan sunbuni!
Amasɔtɔ i ya xanuntenyaan ɲaxun dangu manpaan na.
I ya latikɔnɔnna xirin ɲaxun.
I xinla luxi nɛn
alo latikɔnɔnna naxan xiri sigama ayi.
Nanara, i rafan sungutunne ma.
N suxu n yiin ma!
En na en gi!
Mangan bata n xali a konni.
Nxu ɲaxanma,
nxu sɛwa i ya fe ra,
nxu i ya xanuntenyaan matɔxɔma nɛn dangu manpaan na.
Yoon sungutunne xa,
i rafan e ma!
Yerusalɛn sungutunne,
n fatin nan gbeelixi,
koni n nayabu
alo Kedari kaane bubu fɔrɛne,
alo Sulemani a dugin naxanye singanxi a banxini.
Koni, i nama n mato,
n to gbeelixi.
Sogen nan n fatin gbeelixi.
Ngaa dii xɛmɛne nan xɔlɔxi n ma,
e yi n findi manpa bili nakɔ kantanna ra.
Koni n mi n yengi luxi n yɛtɛna nakɔɔn xɔn.
A fala n xa,
i tan naxan nafan n ma n bɔɲɛni,
i fa i ya xuruse kurun nabama dɛnaxan yi,
hanma i e luma dɛnaxan yi yanyi tagini
alogo n nama lu i fenɲɛ na xun xɔn
alo ɲaxalan kobina
i xɔyine xuruse kurune dɛnaxan yi.
 
Xɔyine falana:
Xa i mi na kolon,
i tan naxan tofan ɲaxanle birin xa,
siga i ya sii diine rabɛ yɛxɛɛ kurune funfun xɔn,
xuruse kantanne bubune dɛxɔn.
 
Xɛmɛna falana a ɲaxanla xa:
N nafan ɲaxanla,
i luxi nɛn n yɛɛ ra yi
alo soo gilɛ faɲin naxanye Misiran mangana yɛngɛ so wontoron bandunma.
10 I xadene rayabu tunlasone longonna ra,
i kɔɛɛn nayabu ɲɛrɛni.
11 En tunlaso xɛma daxine rafalama nɛn i xa,
naxanye rayabuxi gbeti wuredine ra.
 
Ɲaxanla falana a xɛmɛn xa:
12 Mangan yi a dɛgema waxatin naxan yi,
n ma latikɔnɔnna xiri faɲin yi sigama a ma.
13 N nafan muxun luxi nɛn n xa
alo mirihi latikɔnɔnna se sa seen kui
naxan singanxi n xiɲɛ longonna ra.
14 N nafan muxun luxi n xa nɛn
alo se fuge faɲine
keli manpa bili nakɔne yi En-Gedi yamanani.
 
Xɛmɛna falana a ɲaxanla xa:
15 I rayabu, n nafan ɲaxanla,
i rayabu han!
I yɛɛne rayabu alo ganbane.
 
Ɲaxanla falana a xɛmɛn xa:
16 N xanuntenna, i tofan,
i rayabu han!
En saden findixi sɛxɛ xindene nan na.
17 Suman yiine nan en xunna soon na,
fɔfɔ binle yi findi banxi kankene ra en xa.