Sofoni
Nabi Sofoni Alaa Falan Naxan Sɛbɛ
Nabi Sofoni kawandini ito sɛbɛxi nɛn yanyina nde ɲɛɛ kɛmɛ sennin ɲɔxɔn benun Yesu xa bari. Yanyina nde a tan nan nabiya falane ti benun Xabakuki xa a nabiya wanla fɔlɔ. A yi falan tima waxatin naxan yi, Manga Yosiya munma yi Isirayila yamaan maxili singen, alogo e xa Alaa sariyan suxu tinxinni. Na taruxun mato Mangane Kitabu firinden kui a sora 23.1-28.
Sofoni naxa a Alaa wanla rakamalima yamanane ma ikii nin: Ala Yuda muxune nun Yerusalɛn muxune makitima nɛn (1.1 han 2.3). A yi Yuda yamaan dɛxɔn siyane kala (2.4-15). A mɔn yi Yerusalɛn yitɔn a na yelin fe ɲaxin bɛ a yi, a yi yama xuruxin lu na alogo a xa dunuɲa muxune birin mabandun a yɛtɛ ma (3.1-20).
Sofoni a falama nɛn a lanna mi nɔɛ luyɛ Ala nun a yamaan tagi xa na muxune mi ba a yamaan yɛ naxanye e yɛtɛ hayun kataxi e Marigina yamarine rabeɲin. Koni muxun naxanye xuruxi Alaa yamaan yɛ, Ala ne xanuxi ki faɲi (2.3 e nun 3.12).
1
Alatala yi falan ti Kusi a dii xɛmɛn Sofoni xa. Kusi findixi Gedaliyaa dii xɛmɛn nan na. Gedaliya yi findi Amari a dii xɛmɛn na. Amari yi findixi Xesekiyaa dii xɛmɛn nan na. A falaxi Yuda mangan Yosiya waxatin nin Amɔn ma dii xɛmɛna.
Alatalaa falan ni ito ra, a naxa,
“N seene birin naxɔrima nɛn bɔxɔ xɔnna fari.
N na adamadiine nun subene birin naxɔrima nɛn,
n yi xɔline nun yɛxɛne raxɔri,
e nun seen naxanye muxu ɲaxine birama yulubini.
N mi muxu yo luyɛ bɔxɔ xɔnna fari.”
Alatalaa falan nan na ra.
 
“N na n yiini bandunma nɛn Yuda kaane nun Yerusalɛn kaane birin xili ma.
N yi Baali suxurene birin ɲan e yi,
yamaan yi ɲinan e ki muxune xɔn
naxanye yi saraxane bama e xa,
e nun naxanye e xinbi sinma kore banxin xuntagi
kore xɔnna yanban seene batudeni,
e nun naxanye e kɔlɔma Alatala yi,
e mɔn yi e kɔlɔ e gbee ala Mɔlɔkɔ yi,
e nun naxanye e xun xanbi soxi Alatala yi
naxanye mi Alatala fenma,
e mi a maxɔdinma.”
Alatalaa kiti sa lɔxɔna fe
Ɛ raxara Marigina Alatala yɛtagi,
bayo Alatalaa lɔxɔn bata maso.
Alatala bata saraxani tɔn,
a yi a muxu xilixine rasariɲan.
 
Anu Alatala naxa,
“N ma saraxa ba lɔxɔni,
n kuntigine nun manga diine saranma nɛn e fe ɲaxine ra,
e nun naxanye birama siya gbɛtɛne namunne fɔxɔ ra.
Na lɔxɔni,
n muxune saranma nɛn e fe ɲaxine ra
naxanye birin e sanna ratuganma so dɛɛn gbingbinna xun ma* Suxure batune mi yi e sanna tima so dɛɛn gbingbinna fari. Yanyina nde na yi findixi binyen nan na e suxurene xa. A mato Samuyɛli Singen 5.4-5 kui.
e nun naxanye birin e kanne banxine rafema nafunle ra
naxanye sɔtɔxi funmaan nun yanfane yi.”
10 Alatalaa falan ni ito ra, a naxa,
“Na lɔxɔni,
gbelegbele xuiin tema nɛn taan so dɛɛn na
dɛnaxan xili Yɛxɛ Dɛna,
e nun wuga xuiin Yerusalɛn Taa Nɛnɛni
e nun sɔnxɔ xui gbeena geyane yi.
11 Naxanye dɔxi taan laben na,
ɛ gbelegbele!
Bayo yulane birin bata halagi,
gbeti fenne birin naxɔrima nɛn.
12 Na waxatini,
n lɛnpun nadɛgɛma nɛn,
n yi Yerusalɛn taan birin yigbɛ.
N yi na muxune saran e hakɛne ra,
naxanye e wasa soxi e fe ɲaxine yi,
e lu a falɛ, e naxa,
‘Alatala mi fefe rabama,
a faɲina hanma a ɲaxina.’
13 Yaxune e nafunle birin tongoma nɛn yɛngɛni,
e banxine yi kala.
E banxine tima nɛn,
koni e mi soma e kui.
E wudine sima nɛn,
koni e mi e bogine igen minma.”
 
14 Alatalaa lɔxɔ gbeen bata maso,
a bata maso,
a famatɔɔn ni i ra.
Hali sofa wɛkilɛxine gbelegbelema nɛn yigitɛgɛni
Alatala fa lɔxɔn xuiin bun.
15 Na lɔxɔn findixi xɔlɔ lɔxɔn nan na.
Kɔntɔfinla nun xamin lɔxɔna,
ɲaxankatan nun halagi lɔxɔna,
dimin nun nii rafɔrɛn lɔxɔna,
kundaan nun kuye yi fɔrɔn lɔxɔna.
16 Sofane xɔta fe xuiin minima nɛn na lɔxɔni
e sɔnxɔ yɛngɛ so xinla ma
taa sɛnbɛmane nun e rabilinne yinne xili ma.
 
17 N muxune luma nɛn ɲaxankatani,
e yi sigan ti alo danxutɔne
amasɔtɔ e bata Alatala yulubin tongo.
E wunla radinma nɛn
alo burunburunna bɔxɔn ma,
e fatin yi kun alo ɲaman bɔxɔn ma.
18 E gbetin nun e xɛmane mi nɔɛ e rakisɛ
Alatalaa xɔlɔn fa lɔxɔni.
A xɔlɔ gbeen yi bɔxɔ xɔnna birin halagi alo tɛɛna,
a muxune birin naxɔri a fari ki magaxuxini.

*1:9: Suxure batune mi yi e sanna tima so dɛɛn gbingbinna fari. Yanyina nde na yi findixi binyen nan na e suxurene xa. A mato Samuyɛli Singen 5.4-5 kui.