4
Got ni pi’ gelngin Moses nge yag ni ngongliy e maang’ang
Me fith Moses SOMOL ni ga’ar, “Ma fa’anra dabi mich u wan’ piyu Israel e tin kugog ngorad, miyad pag ndab ra motoyilgad ko tin kugog me lungurad, I SOMOL e de m’ug ngom, ma mang e nggu rin’?” Me fith SOMOL ngak ni ga’ar, “Mang e bay u pa’am?”
Me ga’ar Moses, “Ba ley i sog.”
Me ga’ar SOMOL ngak, “Mon’ nga but’.” Ma fa’ani yin’ Moses fare ley i sog nga but’, me ngal’ nib porchoyog, me mil riy nga orel. Me ga’ar SOMOL ngak Moses, “Mu lumel nga but’ ngam kol p’ebuk’.” Me lumel Moses nga but’ nge kol, me ki ngal’ bayay ni ba ley i sog u lan pa’. Me ga’ar SOMOL ngak, “Mu rin’ ni er rogon, ma aram me mich u wun’rad ni SOMOL, ni Got rok pi chitamangirad, ni fare Got rok Abraham, nge Isak, nge Jakob e ir e ke m’ug ngom.”
Miki ga’ar SOMOL ngak Moses, “Mu tay pa’am nga tan wuru’ e mad rom.” Me rin’, ma fa’ani chuweg pa’ u tan fare mad rok, ma ke yib reb e liliy ngay, nike peth yungi ban’en riy nib wech, ni bod e ayis. Me ga’ar SOMOL ngak, “Mu sulweg pa’am nga tan wuru’ e mad rom bayay.” Me rin’, ma fa’ani chuweg pa’ u tan fare mad e yaney, ma ke sul nga rogon, ke bod urngin yang u downgin. Me ga’ar SOMOL, “Fa’an ga ra dag ngorad e bin som’on e pow ma ka dawori mich u wun’rad ara ka be maruwar u wun’rad, mra mich u wun’rad ni bochan e bin migid e pow ni bay mu dag. Ma fa’an ga ra dag e gali pow ney ngorad nde mich u wun’rad e tin kamog, ma dab rrung’aged e tin kamog, ma thingar mu fek boch e ran u lan e lul’ Nile ngam pu’og nga daken e but’ nib mlik’. Ma pi ran nem e bayi pig nge ngal’ ni racha’.”
10 Me ga’ar Moses, “SOMOL, danga’, I gag e dag salap ko welthin. Ka’aram rogog ke mada’ ko chiney ni kam non ngog. Gu ba kirkireb ko welthin, ba mama’ e thin u langag.” 11 Me ga’ar SOMOL ngak, “I mini’ e pi’ l’ugun e girdi’? I mini’ e ma gagiyegnag e girdi’ nge par nike baling ara dabkiyag ni nge non? I mini’ e ke tay e girdi’ ni nge guy ban’en, ara tay nib malmit? I gag SOMOL. 12 Ere mman; ya bay gu ayuwegnem ngam welthin, ma bay gog ngom e n’en ni ngamog.” 13 Machane me ga’ar Moses, “SOMOL, mu runguyeg; nge mang yugu be’ e mol’og nge yan.”
14 Me damumuw SOMOL ngak Moses, me ga’ar, “Uw rogon fare mo’on ni walagem i Aron, ni ir be’ ko ganong rok Levi? Gu manang nib salap ko welthin. Chiney e be yib ni nge guyem; gimew ra mada’ mar ra felan’. 15 Rayag ni mu welthin ngak ma ga weliy ngak e n’en ni nge yog. Bay gu ayuwegmew ngam welthingow, mu gog ngomew e n’en ni ngam rin’ew. 16 Ir e bayi welthin ngak e girdi’ ni pa’am. Ma aram e bay mu par ni susun e gur Got, nggu u mog ngak Aron e n’en ni nge yog. 17 Mu fek e re ley i sog ney, ngam ngongliy fapi maang’ang ngay.”
Moses ni sul nga Egypt
18 Me sul Moses ngak Jethro, ni chitamngin le’engin, me ga’ar ngak, “Wenig ngom, mpageg nggu sul ngak pi girdi’eg ni yad bay u Egypt ngguy ko ka yad bay fa karm’ad.” Me fingichiy Jethro Moses. 19 Me ga’ar SOMOL ngak Moses u Midian, “Mu sul e chiney nga Egypt; ya urngin fapi cha’ nra fineyed ni ngar li’ed gur e karm’ad.” 20 Me fek Moses e bpin rok nge fa gal pumo’on ni fak, nge tayrad nga daken e dongki miyad yan nga Egypt. Me fek Moses fare ley i sog ni fa’ani yog Got ngak ni nge fek. 21 Me ga’ar SOMOL ngak Moses, “Chiney e aram e ngam sul nga Egypt, ma ngam guy rogon ngar mu ngongliy u p’eowchen Farao urngin fapi maang’ang ni kug pi’ gelngim ni ngam ngongliy. Bay gu gagiyegnag nge gelnag laniyan’, nge dabi pag e girdi’ nu Israel ngranod. 22 Ma aram e thingar mog ngak ni Gag, fare SOMOL, e gu be ga’ar, ‘Israel e bin nganni’ i fakag ni pumo’on. 23 Kugog ngom ni ngam pag fakag nge yan, ni fan e nge yag ni meybil ngog, machane kam siyeg. Ere bay gu thang e pogofan rok e bin nganni’ i fakam.’
24 Miyad milekag me nep’ miyad tal ni ngar molod, me yib SOMOL ngak Moses ni nge li’ Moses ngem’. 25-26 Ma aram me fek Zipporah bangi malang nib m’uth, me circumcise nag fak ni pumo’on, me fek fare gi biyach nge matheg nga rifrifen ay Moses, me ga’ar Zipporah, “Ri gur e pumo’on rog u daken e racha’.” Ma aram ma daki thang SOMOL e pogofan rok Moses.
27 Me ga’ar SOMOL ngak Aron, “Mman ngalan e ted ni desert ngam guy Moses.” Me yan ngar mada’gow u daken fare burey rok Got; ma fa’ani mada’nag, me faray owchen Moses. 28 Me weliy Moses ngak Aron urngin e tin keyog SOMOL ngak ko fa ngiyal’ ni l’oeg SOMOL Moses, nge murung’agen urngin fapi maang’ang nike yog ngak ni nge ngongliy. 29 Me yan Moses nge Aron ngar ulunguyew urngin e pi’in yad be yog e thin rok piyu Israel. 30 Me weliy Aron ngorad urngin e tin ke weliy SOMOL ngak Moses, me ngongliy Moses urngin fapi maang’ang u p’eowchen fapi girdi’. 31 Me mich u wun’rad, ma fa’an rrung’aged nike yib SOMOL ngorad ke guy gelngin e gafgow ni yibe tay ngorad, miyad siro’ ngar pininged e magaer ngak Got.