'Fluba tɛdɛ nɛn Pɔl -a crɛn -tɛ
Timote
1
'An 'bɔ Pɔl 'bɛ 'fluba 'gʋɛ -a crɛn -tɛ. An ya Zozi Crizi -le 'pasiazan -a. Bali nɛn -kaa 'sizan 'wɩ 'ji -a bɛ, 'o 'vale Zozi Crizi nɛn -kaa 'bli a -yrɛ "bɛ, -wɛɛ 'an drɛ 'a. Mɛɛn 'fluba 'gʋɛ -a crɛn -tɛ 'i 'bɔ Timote lɛ. Mɛɛn Bali -le 'wɩ 'vɩ 'yiɛ, ɛn i wɩɩ "man. -Yee "wɛan i drɛ "le 'an 'pɔn -ji 'nɛn -le 'wɩ 'zʋ.
-Kaa "tɩ Bali 'lee -kaa san Zozi Crizi 'wei nyrinda 'si, ɛn 'o 'wee "yi 'lee 'wee -fʋdɩ -trɔɔ -nɔn 'yiɛ!
'I drɛ "yi minnun nɛn o Bali -le 'wɩ "paaman 'wlu 'a bɛ o va!
'Wɩ nɛn maan 'vɩ 'yiɛ te an "ta Masedɔa si "siala bɛ, -a -cin 'e 'fɔla 'i 'ji. Maan 'vɩ 'yiɛ 'nan, 'i 'fʋ Efɛz nun, 'nan -e 'i 'wɩ 'pla min -mienun lɛ. O ya 'ka yei, te o 'wɩ nɛn 'wlu 'a bɛ -a "paaman minnun -ji. 'Wɩnun zɩɛ, polunun nɛn Zuif 'nɔn -a bo bɛ 'lee o tranun kludanɔn "nrɔndɩ nɛn o -ko -a 'padɩ -a "da "bɛ, -a 'bɔ nɛn. 'I vɩ -wlɛ 'nan 'o 'le 'tɔ! Kɔɔ 'wɩnun zɩɛ o -taala -sa -fɔdɩnun -a. 'Nyranman nɛn Bali -a "paa min man 'lɔɔ -e 'e min 'si 'wɩ 'ji bɛ, ya'a 'sia 'wɩnun zɩɛ -a va "fo "dɩ, 'pian e "sia yi -tɛradɩ Zozi da va. Bali -le 'wɩ "paadɩ 'le 'srannan "nɛn 'nan yɩdɩ "yi 'e 'kɔn 'ka yei. Ɛn yɩdɩ "yi zɩɛ 'ka drɛ 'ka 'ci 'fɩdaa 'a! Te 'ka 'wɩ drɛ te 'ka 'wulo -ji "nrɔndɩ tin -tɛa 'ka da dɩ! Ɛn yɩdɩ "yi zɩɛ, e 'si yi -tɛradɩ Zozi da nɛn e 'ka "ta lou 'e "tun "dɩɛ -a va.
'Wɩnun zɩɛ "o 'ka wo 'bɛ drɛnan "fo "dɩ, 'pian 'o 'fli -nɔn 'wɩnun nɛn o ya 'wɩ "tun "a bɛ -a vɩdɩ lɛ. O 'fli "siala 'nan Bali -le -pei -tɔ wɩnun bɛ -wɛɛ cɩ -a "paanɔn 'a. 'Pian 'wɩnun nɛn waa ve bɛ wa'a ci 'tɔa dɩ, ɛn 'wɩ 'bɔ nɛn o ya o -tɔdɩ "da 'nan 'wɩ 'kpa nɛn bɛ, wa'a 'tɔa dɩ.
-Kaa -tɔa 'nan -pei -tɔ wɩnun bɛ, e ya 'wɩ "yi "a, 'pian e ya 'nan min 'e 'ta wʋla "da 'e -si tɩglɩ da. Ɛn -a -cin 'e 'kɔn -kaa 'ji 'nan, minnun nɛn o cɩ tɩglɩ bɛ -wee "wɛan "cɛɛ -pei -tɔ wɩnun a dɩ, 'pian minnun nɛn o 'ka 'kpa dɩɛ, -wee "wɛan nɛn. 'Wɩnun nɛn waa dra bɛ -nyrɛn: O yiɛ 'ka 'naan Bali man dɩ, ɛn o 'wɩ 'wlidɩ 'tɔ 'tʋdʋ pɛɛnɔn dra. O 'tɔ srɔman Bali man, ɛn fɛnun nɛn Bali -le vɛ -a bɛ, o "we "man -wlidɩ. Min -tɛnɔn nɛn waa, 'o "tɩ 'lee 'o "bʋ -tɛa. 10 Minnun zɩɛ o nyianla lɩ 'lee -kɔnnɛn -a te wa'a 'o cin 'palɛ dɩ. Ɛn -klɔnmɔn 'lee 'e bɔɛzan -klɔnmɔn nyianla. Ɛn 'o bɔɛzan blamin -taan "nɔan -a. Ɛn o 'wlu -sɛan. Ɛn o -pɛ wluannan 'wɩ 'ji, te e ya 'wlu -a. Ɛn o 'wɩ dra te e 'ka Bali -le 'wɩ "paadɩ da dɩ. Minnun pɛɛnɔn nɛn o 'wɩnun zɩɛ -a -tʋ dra bɛ, -wee "wɛan nɛn -pei -tɔ wɩnun a. 11 Bali nɛn -a 'tɔ a -dan, ɛn -a va nɛn -fɛa pɛɛnɔn "sia bɛ, -yɛɛ Zozi 'le 'wɩ 'nɔnnɔn 'pɛba 'wʋ 'an 'lɔ. 'Wɩnun nɛn an "sia -a vɩnan 'yiɛ 'gʋɛ -a da wɩ nɛn.
Pɔl Bali muo "fɔ "yi "nɛn yaa drɛ -yrɛ "bɛ -a man
12 Zozi Crizi nɛn -kaa san -a bɛ, maan muo -fɔa. E yi -tɛra 'an da, ɛn yaan 'si "va 'nan -e 'an 'yee 'nyranman 'pa, ɛn yaa ta "koe "nɔn 'mɛn. 13 'E tɛdɛ bɛ, an wɩɩ Zozi 'bɔ man -wlidɩ, ɛn an 'tɛ 'pa Zozinɔn da, te an -kuli -taan "o man. 'Pian 'an nyrinda -sɛn Bali da. Tʋ zɩɛ -a man bɛ te ma'an yi tɛala Zozi da dɩ, ɛn 'wɩnun nɛn maan dra bɛ, ma'an -ci tɔa dɩ, -yee "wɛan 'an nyrinda -sɛn Bali da. 14 'Wɩ 'kpa, Zozi nɛn -kaa san -a bɛ, e "yi drɛ 'mɛn, ɛn yaa drɛ e "mlianla "da. Yɩdɩ "yi "nɛn e "sia -a 'bɔ 'va bɛ, 'lee yi -tɛradɩ Zozi da bɛ -yɛɛ paa 'an 'ji.
15 Zozi Crizi -ta 'trɛda 'nan, -e 'e 'wɩ 'wlidɩ "drɛnɔn 'si 'wɩ 'ji. 'Wɩ zɩɛ 'wɩ tɩglɩ nɛn. E ya "le min 'e yi -tɛra "da "fo. 'I 'ci "nrɔn 'mɛn 'wɩ da. An 'wɩ 'wlidɩ drɛ 'e mlinla "da, 16 'pian 'an nyrinda -sɛn Bali da. Yaa drɛ 'an 'bɔ 'wɩ 'wlidɩ "drɛzan -dan 'gʋɛ 'an 'va, kɔɔ e ya "vale 'nan, blamin 'e -ci yɩ 'nan Zozi Crizi 'le man -srandɩ min va a -dan. Ɛn Bali 'wɩ zɩɛ -a drɛ 'nan, -e minnun nɛn o -taa "yi -tɛlɛa Zozi da -e 'o 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ -a yɩ bɛ, 'an drɛ -wee 'wɩ -kɔɔn "manvɛ -a. 17 Bali a mingɔnnɛn -a 'li 'trilii, ya'a 'kaa "fo "dɩ. Min 'ka -a ye 'e yiɛ 'a dɩ. -Yɛɛ cɩ Bali -a 'e -tʋwli, fɛ pee 'ka "nyian -yee -sru "dɩ. 'Tɔ 'wɩdɩ 'e 'kɔn -yee vɛ -a, ɛn 'tɔ -dan 'e 'kɔn -yee vɛ -a 'li 'trilii. Amɛn!
Pɔl Timote "koe "tɔ 'e da
18 Timote, 'wɩ nɛn maan 'vɩ paan 'yiɛ bɛ, 'mɛn 'nɛn 'kpa, 'bɛ 'nɛn 'gʋɛ maan -pɛba wo 'i 'lɔ. 'An 'ci "nrɔn 'wɩ nɛn Bali 'lewei vɩnɔn -a 'vɩ 'i man bɛ -a da, ɛn maan drɛ. 'O wei zɩɛ -a 'bɔ nɛn 'e drɛ 'i 'tɔ -kli -a, -e 'i Minsan -le 'nyranman 'pa. E ya "le -kuli man nɛn i cɩ. 19 'Yie yi -tɛradɩ Zozi da bɛ 'i "trɔɛn "trɔa ji, ɛn te 'i 'wɩ drɛ te 'i 'wulo -ji "nrɔndɩ tin -tɛa 'i da dɩ! Min -mienun bɛ 'wɩ "yi "nɛn o -wulo -ji "nrɔndɩ -a ve -wlɛ 'nan 'o drɛ bɛ, wa'a 'ta wʋlɛa 'bɛ da dɩ. 'Wɩ zɩɛ -yɛɛ -maan ɛn -wee yi -tɛradɩ Zozi da 'e 'le 'tɔ. 20 Ɛn 'wɩ 'bɔ zɩɛ -yɛɛ 'bɔ Ime 'lee Alɛzandre man. 'O "fli zɩɛ an 'o drɛ Satan -le vɛ -a 'e "pa 'ji, kɔɔ maan 'vɩ -wlɛ 'nan, te 'o 'ta "nyian 'kʋ yei "dɩ. Maan drɛ zɩɛ -e 'o -tɔ 'nan, Bali 'tɔ srɛdɩ bɛ e 'ka "yi "dɩ.