'Fluba "flizan nɛn Pɔl -a crɛn -tɛ
Tesalonik
'nɔn lɛ
1
'An 'bɔ Pɔl 'lee Sila 'lee Timote 'bɛ 'fluba 'gʋɛ -a crɛn -tɛ. Kʋa crɛn -tɛ -leglizi nɛn Tesalonik bɛ -a -ji 'nɔn lɛ. Ka ya -kaa "tɩ Bali 'lee Minsan Zozi Crizi -le vɛ -a. Kʋ 'ka 'tɔ bo.
-Kaa "tɩ Bali 'lee Minsan Zozi Crizi 'o 'wee "yi 'lee 'wee -fʋdɩ -trɔɔ -nɔn 'cɛɛ.
Zozi -taa 'trɛdanɔn 'le tin 'balɛ
'Kʋ "bʋɩ Zozinɔn, e ya "le 'kʋ Bali muo "fɔ tʋ pɛɛnɔn man 'cee "wɛan. Kɔɔ 'cee yi -tɛradɩ Zozi da ta a 'sʋnan, ɛn 'ka cin yɩdɩ "yi "a 'panan "da. -Yee "wɛan kʋ 'ka 'sɩ -fɔa Bali -le -leglizi -mienun 'lɛ. Kʋa dra zɩ, kɔɔ minnun a 'tɛ 'panan 'ka da, ɛn ka ya 'ka yra yɩnan, 'pian ka yi -tɛra Zozi da, ɛn ka'a 'silɛ Bali -sru "dɩ.
'Wɩ zɩɛ -yɛɛ -kɔɔnman 'cɛɛ 'nan, Bali -taa tin 'balɛ 'e 'nɔan da. Kɔɔ 'ka yra nɛn ka cɩ -a yɩnan bɛ, -yɛɛ -kɔɔnman 'nan, Bali -taa 'ka 'silɛa 'yee mingɔnnɛn 'trɛda 'nɔn 'a.
Fɛ nɛn maan ve zɩɛ -yɛɛ cɩ 'nan, Bali -a ye 'wɩ "yi "a, -e 'e 'tɛ 'pa minnun nɛn o 'tɛ "paa 'ka da bɛ, o da. Ɛn 'cee vɛ nɛn ka cɩ 'ka yra yɩnan 'labɛ, yaa ye 'wɩ "yi "a -e 'e 'fʋdɩ -trɔɔ -nɔn 'cɛɛ. Yaa -nɔan -kaa pɛɛnɔn lɛ 'e cin va. E 'wɩ zɩɛ -a dra tʋ nɛn Minsan Zozi "sia laji -e 'e 'ta pee wʋ bɛ -a man. Tʋ zɩɛ -a man nɛn e -taa 'o 'vale 'yee 'pasianɔn 'plɛblɛ nɛn laji bɛ waa. E -taa 'tɛ nrɛn -dan yei. -Te e -ta bɛ, e 'wɩ "nɛn -kɔɔnman minnun nɛn wa'a Bali -tɔlɛ dɩɛ -wlɛ. Ɛn e 'wɩ "nɛn -kɔɔnman minnun nɛn wa'a 'ta wʋlɛa -kaa 'san Zozi 'bɔ 'le 'wɩ 'nɔnnɔn da dɩɛ -wlɛ. O -taa 'wɩ yɩlɛ -pʋ 'kɔn nɛn -a lɛ "nɛn "ka "dɩɛ -a -ji. O -kɔan 'o 'sidɩ Minsan man -kɔɔbli, ɛn wa'a 'kɔlaman -yee mingɔnnɛn trɛ nɛn e "bia bɛ -a yɩdɩ -a dɩ. 10 'Wɩ zɩɛ e dra yi nɛn Zozi -taa "man "bɛ, -a da. -A -nan nɛn minnun nɛn o cɩ -yee vɛ -a ɛn o yi -tɛra -a wei da bɛ, waa si -fɔa te waa bɔa. Ka -kɔan "minnun zɩɛ o va, kɔɔ ka yi -tɛra 'wɩnun nɛn kʋa 'vɩ 'cɛɛ bɛ -a da.
11 -Yee "wɛan kʋ Bali trʋ "baa tʋ pɛɛnɔn man 'cee 'wɩ man. Kʋa laabo -cee Bali lɔ 'nan, 'e 'ka yɩ 'wɩ nɛn e 'ka laabʋ "man "bɛ -a drɛnɔn tɩglɩ 'a. Ɛn kʋa laabo -yrɔ "nyian 'nan, 'e 'pa 'ka 'va 'yee 'plɛblɛ 'a, -e 'wɩ "yi pɛɛnɔn nɛn e 'sɔ 'cɛɛ 'nan 'ka dra bɛ 'ka drɛ. Ɛn 'e 'pa 'ka 'va -e 'cee 'nyranman nɛn ka 'nan 'ka "paa yi -tɛradɩ -a Zozi da bɛ, 'ka 'pa. 12 'E drɛ zɩɛ, -e -kaa 'san Zozi 'tɔ 'e drɛ -dan 'cee "wɛan, -e "cee 'tɔ 'e drɛ -dan -yee "wɛan. 'Wɩ pɛɛnɔn zɩɛ, 'e drɛ -kaa "tɩ Bali 'lee Minsan Zozi Crizi -le "yi "a.